За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » За нас » Дейности| » Ръководство  | Дейности  | » ВИДЕО ВИЗИТКА 

Дейности

Една от основните дейности на БУЛПРОФОР е свързана с осигуряването и поддържането на високия професионализъм и отговорности на предприемачите в горския сектор (самонаети лица и фирми работещи на собствена сметка - частно-практикуващи лесовъди, лесокултурници, дърводобивници и преработватели на дървен материал.)

Днес влизайки в „горското семейство” на обединена Европа, на българския горски предприемач, който иска да бъде конкурентоспособен, за да оцелява и развива устойчиво своя бизнес, са необходими повече знания и умения за прилагане на съвременните европейски и световни практики в дейностите по стопанисване на горите и управление на собствения бизнес.

За да бъде полезен на своите членове, както и на всички лесовъди и горски предприемачи в България, БУЛПРОФОР развива интензивно две от основните си дейности:

  • Издава специализирана справочна литература за управление и работа в горите - бюлетини, справочници, наръчници и др.п.
  • Провежда курсове за квалификация, обучение и обмяна на опит.

ИЗДАНИЯ на БУЛПРОФОР

Досега излезли от печат издания на БУЛПРОФОР:

Горски справочник календар - двутомни / еднотомни издания, вкл.джобен формат: 2002 - 2006 г.

„Административно, горскосто-панско и парково деление на РБ- карта в мащаб 1:600000

„Наръчник за оценка на гори по базисни цени” - 2004 г.

„Справочник по Дендробиометрия” - 2004г.

Бюлетини 2003-2004 год, с някои от по-важните теми, като:

„Пълен списък на физическите и юридически лица с лиценз за ЧЛП” - ежегодно издание на Публичните регистри към НУГ;

„Финансиране на „горски” дейности по програма САПАРД”;„Инструменти финансиране на предприе-мачите в горския сектор - бизнес / инвестиционни планове” - бр.2/2003 г.

„Организация и работа на частните консултански фирми в Германия”; „Германски опит в консултирането и обслужването на горите недържавна собственост” - бр.3/2004 год.

През 2005г. БУЛПРОФОР издаде първата си поредица от тематични бюлетини: Някои от по-интересните са:

Писма и указания на НУГ по стопанисване на горите, в периода 1993-2004г.” - бр.2;

„Актуална нормативна уредба за видовете сечи и ползването на дървесина” бр.3;

„Устойчивото горско стопанство в ЕС; Опазване на Биоразнообразието; WoodMark-FSC стандарта за сертификация - BG ръководство за устойчиво горско управление” - бр.4;

„Класифициране на необработен дървен материал по правилата на ЕИО” - бр.5;

„Новите европейски преспективи пред развитието на селските райони (2007-2013); Европейската политика в горите и ГС, съгл. ΙV-та MSPFE във Виена-2003; Предизвикателства за горската и дървесна политика” - бр.6.

През 2006г. БУЛПРОФОР издаде втора поредица от тематични бюлетини:

·        Бюлетин  бр.1 Публични регистри

·        Горски справочник 2006, Бюлетин  бр.2 Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа

·        Горски справочник 2006, Бюлетин  бр.3 Ръководство за добри практики

·        Горски справочник 2006, Бюлетин  бр.4 Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности

·        Горски справочник 2006Бюлетин  бр.4 -1 Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини

·        Горски справочник 2006; Бюлетин  бр.5 Европейската и българската нормативна рамка за развитие на гоптите и ГС

·        Горски справочник 2006; Бюлетин  бр.6 Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС

 

 

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават