За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Официални празници в РБългария ...............................   5

По важни телефонни номера ..........................................  5

Календар за 2006, 2005 и 2007 години ........................... 6

Указател с имена, адреси и телефони на лесовъди

Лесовъди – управляващи, контролиращи и други органи и поделения

Национално управление по горите / НУГ / ................... 

Регионални и местни структури по РУГ-ове .............

РУГ гр.Берковица ...........................................................

РУГ гр. Благоевград .......................................................

РУГ гр. Бургас ................................................................

РУГ гр. Варна .................................................................

РУГ гр. Велико Търново .................................................

РУГ гр. Кърджали ............................................................

РУГ гр. Кюстендил ..........................................................

РУГ гр. Ловеч ...................................................................

РУГ гр. Пазарджик ..........................................................

РУГ гр. Пловдив ................................................................

РУГ гр. Русе ......................................................................

РУГ гр. Сливен .................................................................

РУГ гр. Смолян ................................................................

РУГ гр. София .................................................................

РУГ гр. Стара Загора .......................................................

РУГ гр. Шумен .................................................................

Горски семеконтролни станции .....................................

Лесозащитни станции .....................................................

Опитни станции  и др. звена ............................................

Дирекции на природните паркове ..................................

Учебни опитни горски стопанства към МП / ЛТУ ......

Общински служби за управление и ГС дейности   ......

Горски кооперации .........................................................

Лесовъди – частнопрактикуващи консултанти и предприемачи

ЧПЛ – членове на БУЛПРОФОР ...................................

Проектантски и консултантски фирми  ....................... ..

Предприемачески (дърводобив, залесяване) фирми ......

Големи ползуватели на дървен материал  .......................

Дървопреработващи и мебелни предприятия ................

Лесовъди в непроизводствената сфера

Научни и учебни заведения - ИГ, ЛТУ, техникуми и училища) ...........................................................................

Неправителствени организации свързани с горите, чуждестранни проекти и програми .................................

Ведомства и институции свързани с горите и ГС

МОСВ, ИАОС, Дирекция НСЗП, ДНП, РИОСВ,

Басейнови дирекции  ..............

НС на РБългария – Комисия по ЗГ, по ОС, 

по Регионална политика и по Корупцията  ................

Екологични НПО ............................................................

Регионални дирекции на вътрешните работи ............. 

Областни дирекции на Гражданска защита................. 

Комисия по търговия и защита на потребителите ......

Планинска спасителна служба  .....................................

Кратък справочник

Таблица за превръщане от плътни в

пространствени куб.м и обратно .................................   

Определяне броя стоящи стъбла необходими за

образуване на 1 простр.куб.м. ......................................  

Тегло на дървесината, преизчисляване на

кубици в килограми .......................................................  

Коефициент за конверсия от различни дименсии

в тонове суха маса без кора ..........................................  

Видове дивеч и срокове за ловуване ...........................   

Метрична система – Англо-Саксонска система :

съответствия на единиците за измерване на

дължини, площ, обеми, капацитет, тегло .....................  

Органайзер

Планьор 2006 год /по дни и месеци/ ..............................

Азбучник за адреси и телефони ....................................

Бележки ...........................................................................

 

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават