За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече
13 Ноември 2017 г.
СЕМИНАР НА ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ...
Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 23-25 ноември,...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Официални празници в РБългария ...............................   5

По важни телефонни номера ..........................................  5

Календар за 2006, 2005 и 2007 години ........................... 6

Указател с имена, адреси и телефони на лесовъди

Лесовъди – управляващи, контролиращи и други органи и поделения

Национално управление по горите / НУГ / ................... 

Регионални и местни структури по РУГ-ове .............

РУГ гр.Берковица ...........................................................

РУГ гр. Благоевград .......................................................

РУГ гр. Бургас ................................................................

РУГ гр. Варна .................................................................

РУГ гр. Велико Търново .................................................

РУГ гр. Кърджали ............................................................

РУГ гр. Кюстендил ..........................................................

РУГ гр. Ловеч ...................................................................

РУГ гр. Пазарджик ..........................................................

РУГ гр. Пловдив ................................................................

РУГ гр. Русе ......................................................................

РУГ гр. Сливен .................................................................

РУГ гр. Смолян ................................................................

РУГ гр. София .................................................................

РУГ гр. Стара Загора .......................................................

РУГ гр. Шумен .................................................................

Горски семеконтролни станции .....................................

Лесозащитни станции .....................................................

Опитни станции  и др. звена ............................................

Дирекции на природните паркове ..................................

Учебни опитни горски стопанства към МП / ЛТУ ......

Общински служби за управление и ГС дейности   ......

Горски кооперации .........................................................

Лесовъди – частнопрактикуващи консултанти и предприемачи

ЧПЛ – членове на БУЛПРОФОР ...................................

Проектантски и консултантски фирми  ....................... ..

Предприемачески (дърводобив, залесяване) фирми ......

Големи ползуватели на дървен материал  .......................

Дървопреработващи и мебелни предприятия ................

Лесовъди в непроизводствената сфера

Научни и учебни заведения - ИГ, ЛТУ, техникуми и училища) ...........................................................................

Неправителствени организации свързани с горите, чуждестранни проекти и програми .................................

Ведомства и институции свързани с горите и ГС

МОСВ, ИАОС, Дирекция НСЗП, ДНП, РИОСВ,

Басейнови дирекции  ..............

НС на РБългария – Комисия по ЗГ, по ОС, 

по Регионална политика и по Корупцията  ................

Екологични НПО ............................................................

Регионални дирекции на вътрешните работи ............. 

Областни дирекции на Гражданска защита................. 

Комисия по търговия и защита на потребителите ......

Планинска спасителна служба  .....................................

Кратък справочник

Таблица за превръщане от плътни в

пространствени куб.м и обратно .................................   

Определяне броя стоящи стъбла необходими за

образуване на 1 простр.куб.м. ......................................  

Тегло на дървесината, преизчисляване на

кубици в килограми .......................................................  

Коефициент за конверсия от различни дименсии

в тонове суха маса без кора ..........................................  

Видове дивеч и срокове за ловуване ...........................   

Метрична система – Англо-Саксонска система :

съответствия на единиците за измерване на

дължини, площ, обеми, капацитет, тегло .....................  

Органайзер

Планьор 2006 год /по дни и месеци/ ..............................

Азбучник за адреси и телефони ....................................

Бележки ...........................................................................

 

© 2018 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават