За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.

 

Съдържание

 

Писма, заповеди и указания на НУГ по стопанисване на горите

 

1. СПИСЪК на категориите информация в Национално управление по горите, неговите структури и териториални звена , класифицирана като служебна тайна .........................

2. 36-00-34 / 10.02.2005 г. относно: „Ползуването в горите собственост на физически и юридически лица” .............................

3. 36-00-245 / 28.10.2004 г.  „Указания във връзка с подготовката на документи по промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд ...”.........

4. ??-00-184 / ??.09.2004 г. относно: „Осигуряване на контрол върху дейността на регистрираните за частна лесовъдска практика лесовъди” ..................

5. 36-00-191 / 19.08.2004 г. относно: „Провеждане на лесовъдски мероприятия в буковите, смърчовите и еловите гори” ..................................

6. 36-00-175 / 14.07.2004 г. относно: Допълнение към дадените указания с писмо 36-00-233 / 11.11.2003г за стопанисване на иглолистните култури ....

7. 27-965 / 05.01.2004 г. : „За подобряване на работата по стопанисване на недържавните гори ...”

8. Заповед № 1194 / 04.12.2003 г. „...във връзка с изпълнението на чл.94,ал.7 от ППЗГ за длъжностните лица и заверките на превозните билети ...” ...................

9. 36-00-233 / 11.11.2003 г. „Указания за стопанисване на иглолистните култури извън ареала на естественото им разпространение” ..........

10. 36-00-155 / 09.07.2003 г. ... относно: „Ползуването в горите собственост на физически и юридически лица” (изискуеми документи) ............

11. Заповед № 587 / 11.06.2003 г. „...Маркирането на ЛФ 2004г. в РУГ В.Търново, РУГ Пловдив и РУГ Смолян ....” (за маркиране без клупиране и сортиментиране на дървостоите).........................

12. 92-74 / 06.03.2003 г... относно: „Проектиране и планиране провеждането на санитарни сечи” ...

13. Заповед № 197 / 05.03.2003 г. „... за проверка, приемане и утвърждаване на измененията на вида и интензивността на сечите ...” .....................

14. 36-00-18 / 22.01.2003 г. относно: „Увеличаване на дела на схематичните методи на отгледни сечи в младите борови насаждения и култури” ..............

15. 36-00-12 / 13.01.2003 г. относно: „Прилагането на т.2 и т.13 на Приложение №4 от Тарифа за таксите за административни и технически услуги на ПМС № 266/1998г” (контролните замервания не се считат за услуга) .....................

16. 92-06 / 06.01.2003 г относно: „Стопанисването на кестеновите гори” ...........

17. 36-00-166 / 28.06.2002 г. относно: „Стопанисване на горските защитни пояси” ....

18. 36-00-165 / 28.06.2002 г. относно: „Стопанисване на издънковите дъбови гори” .........

19. 36-00-83 / 26.03.2002 г. относно: „Прилагане на чл.96, ал.1 и ал.2 от ППЗГ” (позволителни за сечи за части от насажденията в рамките на един имот) ..................

20. 36-00-35 / 31.01.2002 г. относно: „Прилагане на чл.133, ал.2, т.4 от Наредба №30 за ползуване от горите” (представяне на нотариално заверени пълномощни от сънаследниците на имоти...) .....

21. 91-00-278 / 16.12.1999 г. „Указания за стопанисане на възстановените по реда на чл.10, ал.5 и §9 от ЗСПЗЗ залесени и самозалесили се бивши земеделски земи...” ..........

22. 36-00-107 / 26.07.1995 г. относно: „Създаване и стопанисване на двуетажни насаждения” ...........

23. 36-00-95 / 26.06.1995 г. относно: „Реконструкция на неустойчиви и нископродуктивни гори” .....

24. 91-00-243 / 11.11.1994 г. относно: „Стопанисване на високостъблените дъбови гори” .....

25. 36-00-178 / 15.12.1993 г. относно: „Стопанисване на издънковите гори” ................

26. Допълнителни указания към Окръжно 36-00-178 / 15.12.1993 г. относно: „Стопанисване на издънковите гори” ......................................

 

 

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават