За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече
13 Ноември 2017 г.
СЕМИНАР НА ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ...
Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 23-25 ноември,...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.

 

Съдържание

 

Писма, заповеди и указания на НУГ по стопанисване на горите

 

1. СПИСЪК на категориите информация в Национално управление по горите, неговите структури и териториални звена , класифицирана като служебна тайна .........................

2. 36-00-34 / 10.02.2005 г. относно: „Ползуването в горите собственост на физически и юридически лица” .............................

3. 36-00-245 / 28.10.2004 г.  „Указания във връзка с подготовката на документи по промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд ...”.........

4. ??-00-184 / ??.09.2004 г. относно: „Осигуряване на контрол върху дейността на регистрираните за частна лесовъдска практика лесовъди” ..................

5. 36-00-191 / 19.08.2004 г. относно: „Провеждане на лесовъдски мероприятия в буковите, смърчовите и еловите гори” ..................................

6. 36-00-175 / 14.07.2004 г. относно: Допълнение към дадените указания с писмо 36-00-233 / 11.11.2003г за стопанисване на иглолистните култури ....

7. 27-965 / 05.01.2004 г. : „За подобряване на работата по стопанисване на недържавните гори ...”

8. Заповед № 1194 / 04.12.2003 г. „...във връзка с изпълнението на чл.94,ал.7 от ППЗГ за длъжностните лица и заверките на превозните билети ...” ...................

9. 36-00-233 / 11.11.2003 г. „Указания за стопанисване на иглолистните култури извън ареала на естественото им разпространение” ..........

10. 36-00-155 / 09.07.2003 г. ... относно: „Ползуването в горите собственост на физически и юридически лица” (изискуеми документи) ............

11. Заповед № 587 / 11.06.2003 г. „...Маркирането на ЛФ 2004г. в РУГ В.Търново, РУГ Пловдив и РУГ Смолян ....” (за маркиране без клупиране и сортиментиране на дървостоите).........................

12. 92-74 / 06.03.2003 г... относно: „Проектиране и планиране провеждането на санитарни сечи” ...

13. Заповед № 197 / 05.03.2003 г. „... за проверка, приемане и утвърждаване на измененията на вида и интензивността на сечите ...” .....................

14. 36-00-18 / 22.01.2003 г. относно: „Увеличаване на дела на схематичните методи на отгледни сечи в младите борови насаждения и култури” ..............

15. 36-00-12 / 13.01.2003 г. относно: „Прилагането на т.2 и т.13 на Приложение №4 от Тарифа за таксите за административни и технически услуги на ПМС № 266/1998г” (контролните замервания не се считат за услуга) .....................

16. 92-06 / 06.01.2003 г относно: „Стопанисването на кестеновите гори” ...........

17. 36-00-166 / 28.06.2002 г. относно: „Стопанисване на горските защитни пояси” ....

18. 36-00-165 / 28.06.2002 г. относно: „Стопанисване на издънковите дъбови гори” .........

19. 36-00-83 / 26.03.2002 г. относно: „Прилагане на чл.96, ал.1 и ал.2 от ППЗГ” (позволителни за сечи за части от насажденията в рамките на един имот) ..................

20. 36-00-35 / 31.01.2002 г. относно: „Прилагане на чл.133, ал.2, т.4 от Наредба №30 за ползуване от горите” (представяне на нотариално заверени пълномощни от сънаследниците на имоти...) .....

21. 91-00-278 / 16.12.1999 г. „Указания за стопанисане на възстановените по реда на чл.10, ал.5 и §9 от ЗСПЗЗ залесени и самозалесили се бивши земеделски земи...” ..........

22. 36-00-107 / 26.07.1995 г. относно: „Създаване и стопанисване на двуетажни насаждения” ...........

23. 36-00-95 / 26.06.1995 г. относно: „Реконструкция на неустойчиви и нископродуктивни гори” .....

24. 91-00-243 / 11.11.1994 г. относно: „Стопанисване на високостъблените дъбови гори” .....

25. 36-00-178 / 15.12.1993 г. относно: „Стопанисване на издънковите гори” ................

26. Допълнителни указания към Окръжно 36-00-178 / 15.12.1993 г. относно: „Стопанисване на издънковите гори” ......................................

 

 

© 2018 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават