За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече
13 Ноември 2017 г.
СЕМИНАР НА ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ...
Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 23-25 ноември,...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г.| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г.

СЪДЪРЖАНИЕ А

Карта на горскостопанските и паркови административни единици .......

Представяне и бележки на редактора ..............

Персонални данни ........

Календар

Личен адресник с телефонен указател...............

Календар – органайзер 2002 (по месеци и седмици) .......

Календар – органайзер 2002 (по седмици и дни) .......

Календар за 2003 година ......

Бележник............

Реклами …………………………………..

Указател с имена, адреси, телефони и др. информация

Национално управление по горите /НУГ/ .....

Регионални, местни и други поделения на НУГ …...............

Научни и учебни заведения (ИГ, ЛТУ, техникуми и училища) .............

Народно събрание на Р.България – Комисия по ЗГ и др.............

МОСВ, РИОСВ и паркови администрации  ...............

Неправителствени организации, чужди и с българско участие проекти по горите ..........

Пълен списък на лицензираните за частна практика в горите физически и юридически лица .........

Търговски фирми с предмет на дейност в горския сектор .............

/Проектантски и консултантски, дърводобивни и дървопреработвателни/

Булпрофор – дейности........

Булпрофор – членски състав, членска карта ..........

Булпрофор – харта за лоялност и удостоверение ................

Булпрофор – концепция-модел за косултантската дейност.........

Булпрофор – органограма към устройствения правилник с помощните органи .........

Булпрофор – програма за изграждане на консултантска мрежа ........

Лист за обратна връзка и информация .............

Дендрометрия

Кубиране на единични стъбла и насаждения с разредни таблици ...........

/таблици по дърв.в-ве за определяне на вис.разреди и за кубиране на ед.стъбла/

Таблици за обема на клоните в % от стъбления обем ..........................

Кубиране на цели насаждения с опростен вариант на опитните таблици ...........

/извлечения от таблиците за растеж и производителност, V,fH, G и %клони/

Бонитетни таблици ...........

Бързо изчисляване запаса на 1-ца площ ………………...........

/метод на Битерлих, корекционни, конверсионни и fH таблици/

Кубиране на обли дървени материали

Таблици за секционно кубиране .......................

Номограма за % от обема на стъблото за редукция на кората .......

Цилиндрична таблица за кубиране на ритловици, саръци и мертеци ...........

Масови таблици за 100 броя тънки обли материали  ......

Таблица за кубиране на дърва подредени във фигура ......

Кръговоплощна таблица ............

Таблица за превръщане от плътни в пространствени куб.м и обратно .......

Дървесината и нейното приложение

Сортиране и класифициране на облите дървени материали по БДС – EN .........

Ценови нива за различни сортименти /по дължина и качество ................

Номенклатура - списък на новите БДС – EN стандарти в горския сектор ........

Устойчивост, отличителни черти и приложение на основни дървесни видове .....

Фасониране на облите материали, деформации, сушене и др. ............

Таблица за носимост на дървени конструкции в строителството ........................

Влажност, сушене, енергийна и горивна стойност на дървесината ........

Мерни единици и съответствия използувани в горския сектор ........................  

Лист за обратна връзка и информация .............

Лист за поръчка на екземпляри от изданието (за 2002 и/или 2003 г.) .............

 

СЪДЪРЖАНИЕ Б

Горска статистика

Динамика на някои основни показатели за ГФ в РБългария, нарушения, пожари .....

Отчет за разпределение на общата горска площ и запаса  (1и3 ГФ) по вид собственост ..

Отчет за отдаване и ползуване на дървесината по трансп.позволителни /1999,2000 г./..

Състояние на процеса по възстановяване на горите и земите от ГФ по области /м.10’01/...

Данни за горите в някои страни на Европа и Света...............

Приложна дендрология и ботаника

Атлас на най-разпространените дървесни видове в България .......

Атлас на най-разпространените храсти и полухрасти в горите у нас ...

Атлас на някои от най-разпространените билки, горски плодове и гъби ........

Списък на защитените растителни видове /в Червената книга на България/........

Приложно лесовъдство

Фази на отглеждане в развитието на едно насаждение ........

Интензивност на отгледните сечи  ..............

Времеви пояси в растежа на някои основни дървесни видове ......

Основни видове сечи в практиката според Правилника за сечите в Р България ......

Устойчивото стопанисване на горите и произход на идеята за сертификация ..........     

Сертификационния процес в България .........

Проектът на Българския сертификационен регламент  .....................................

Управленско планиране /лесоустройство/

Основни таксационни показатели, теренно и печатно таксационно описание ........

Лесоустройствени проекти, планове и програми ..........

Класификация на горите със специални функции (по ЗГ и ЗЗТ), регистри на ЗТ.........

Основи на интегралното териториално планиране, новото старо понятие “стопански план”.

Лесозащита

Атлас на болести по горскодървесната растителност с лесозащитни мерки ..............

Атлас на насекомни вредители с лесозащитни мерки ..............

Методи и средства в лесозащитата, условия и ред за прилагане на защитните средства .....

Грижи за дивеча, лов и риболов

Действащи нормативи за ловностопански мероприятия .............

Биологични особености на по-важните видове пернат и едър дивеч .......

Допустими запаси и коефициент на прираст на едрия и дребен дивеч ...........

Сроковете на ловуване по видове дивеч ..........

Основни инфекциозни и паразитни болести по дивеча и човека /зоонози/..........

Данни от пролетната’2001 таксация на дивеча в България и друга статистика ..........

Разпознаване на стъпки и следи от основните видове дивеч ..............

Срокове на забрана за улов на риба и допустими размери ........

Горско инженерство и инженерна биология

Методи за трасиране на криви на терена ..............

Надлъжни и напречни профили ...............

Изчисляване на площи и обеми на тела ..........

Редукции на отклонения при изменения на хоризонтални дължини в зависимост от наклона ...............други ......

Основни елементи характеризиращи водните течения .......

Хидротехнически мероприятия за укрепяване на пороите ..............

/типове технико-укрепителни съоражения/

Оразмеряване на технико-укрепителни съоръжения ..........

Биотехнически мероприятия за укрепяване на пороите ........

Горска икономика

По-важни ведомствени трудови норми и разценки за ЛК дейности в горите....

По-важни трудови норми и разценки при дърводобива ......

Техника на безопасност и предпазване от природни явления в горите ..........................

Поднормативни документи – тарифи, такси и др.п свързани с дейностите в горите .....

© 2018 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават