За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г.| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г.

СЪДЪРЖАНИЕ А

Карта на горскостопанските и паркови административни единици .......

Представяне и бележки на редактора ..............

Персонални данни ........

Календар

Личен адресник с телефонен указател...............

Календар – органайзер 2002 (по месеци и седмици) .......

Календар – органайзер 2002 (по седмици и дни) .......

Календар за 2003 година ......

Бележник............

Реклами …………………………………..

Указател с имена, адреси, телефони и др. информация

Национално управление по горите /НУГ/ .....

Регионални, местни и други поделения на НУГ …...............

Научни и учебни заведения (ИГ, ЛТУ, техникуми и училища) .............

Народно събрание на Р.България – Комисия по ЗГ и др.............

МОСВ, РИОСВ и паркови администрации  ...............

Неправителствени организации, чужди и с българско участие проекти по горите ..........

Пълен списък на лицензираните за частна практика в горите физически и юридически лица .........

Търговски фирми с предмет на дейност в горския сектор .............

/Проектантски и консултантски, дърводобивни и дървопреработвателни/

Булпрофор – дейности........

Булпрофор – членски състав, членска карта ..........

Булпрофор – харта за лоялност и удостоверение ................

Булпрофор – концепция-модел за косултантската дейност.........

Булпрофор – органограма към устройствения правилник с помощните органи .........

Булпрофор – програма за изграждане на консултантска мрежа ........

Лист за обратна връзка и информация .............

Дендрометрия

Кубиране на единични стъбла и насаждения с разредни таблици ...........

/таблици по дърв.в-ве за определяне на вис.разреди и за кубиране на ед.стъбла/

Таблици за обема на клоните в % от стъбления обем ..........................

Кубиране на цели насаждения с опростен вариант на опитните таблици ...........

/извлечения от таблиците за растеж и производителност, V,fH, G и %клони/

Бонитетни таблици ...........

Бързо изчисляване запаса на 1-ца площ ………………...........

/метод на Битерлих, корекционни, конверсионни и fH таблици/

Кубиране на обли дървени материали

Таблици за секционно кубиране .......................

Номограма за % от обема на стъблото за редукция на кората .......

Цилиндрична таблица за кубиране на ритловици, саръци и мертеци ...........

Масови таблици за 100 броя тънки обли материали  ......

Таблица за кубиране на дърва подредени във фигура ......

Кръговоплощна таблица ............

Таблица за превръщане от плътни в пространствени куб.м и обратно .......

Дървесината и нейното приложение

Сортиране и класифициране на облите дървени материали по БДС – EN .........

Ценови нива за различни сортименти /по дължина и качество ................

Номенклатура - списък на новите БДС – EN стандарти в горския сектор ........

Устойчивост, отличителни черти и приложение на основни дървесни видове .....

Фасониране на облите материали, деформации, сушене и др. ............

Таблица за носимост на дървени конструкции в строителството ........................

Влажност, сушене, енергийна и горивна стойност на дървесината ........

Мерни единици и съответствия използувани в горския сектор ........................  

Лист за обратна връзка и информация .............

Лист за поръчка на екземпляри от изданието (за 2002 и/или 2003 г.) .............

 

СЪДЪРЖАНИЕ Б

Горска статистика

Динамика на някои основни показатели за ГФ в РБългария, нарушения, пожари .....

Отчет за разпределение на общата горска площ и запаса  (1и3 ГФ) по вид собственост ..

Отчет за отдаване и ползуване на дървесината по трансп.позволителни /1999,2000 г./..

Състояние на процеса по възстановяване на горите и земите от ГФ по области /м.10’01/...

Данни за горите в някои страни на Европа и Света...............

Приложна дендрология и ботаника

Атлас на най-разпространените дървесни видове в България .......

Атлас на най-разпространените храсти и полухрасти в горите у нас ...

Атлас на някои от най-разпространените билки, горски плодове и гъби ........

Списък на защитените растителни видове /в Червената книга на България/........

Приложно лесовъдство

Фази на отглеждане в развитието на едно насаждение ........

Интензивност на отгледните сечи  ..............

Времеви пояси в растежа на някои основни дървесни видове ......

Основни видове сечи в практиката според Правилника за сечите в Р България ......

Устойчивото стопанисване на горите и произход на идеята за сертификация ..........     

Сертификационния процес в България .........

Проектът на Българския сертификационен регламент  .....................................

Управленско планиране /лесоустройство/

Основни таксационни показатели, теренно и печатно таксационно описание ........

Лесоустройствени проекти, планове и програми ..........

Класификация на горите със специални функции (по ЗГ и ЗЗТ), регистри на ЗТ.........

Основи на интегралното териториално планиране, новото старо понятие “стопански план”.

Лесозащита

Атлас на болести по горскодървесната растителност с лесозащитни мерки ..............

Атлас на насекомни вредители с лесозащитни мерки ..............

Методи и средства в лесозащитата, условия и ред за прилагане на защитните средства .....

Грижи за дивеча, лов и риболов

Действащи нормативи за ловностопански мероприятия .............

Биологични особености на по-важните видове пернат и едър дивеч .......

Допустими запаси и коефициент на прираст на едрия и дребен дивеч ...........

Сроковете на ловуване по видове дивеч ..........

Основни инфекциозни и паразитни болести по дивеча и човека /зоонози/..........

Данни от пролетната’2001 таксация на дивеча в България и друга статистика ..........

Разпознаване на стъпки и следи от основните видове дивеч ..............

Срокове на забрана за улов на риба и допустими размери ........

Горско инженерство и инженерна биология

Методи за трасиране на криви на терена ..............

Надлъжни и напречни профили ...............

Изчисляване на площи и обеми на тела ..........

Редукции на отклонения при изменения на хоризонтални дължини в зависимост от наклона ...............други ......

Основни елементи характеризиращи водните течения .......

Хидротехнически мероприятия за укрепяване на пороите ..............

/типове технико-укрепителни съоражения/

Оразмеряване на технико-укрепителни съоръжения ..........

Биотехнически мероприятия за укрепяване на пороите ........

Горска икономика

По-важни ведомствени трудови норми и разценки за ЛК дейности в горите....

По-важни трудови норми и разценки при дърводобива ......

Техника на безопасност и предпазване от природни явления в горите ..........................

Поднормативни документи – тарифи, такси и др.п свързани с дейностите в горите .....

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават