За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.

СЪДЪРЖАНИЯ А

Персонални данни ........

Карта на горско- и ловно-стопанските и паркови административни единици .......

A-0 Календар

Личен адресник с телефонен указател...............

Календар за 2004 и 2005 година..................................

Календар – органайзер 2004 (по месеци и седмици) .......

Бележник............

Реклами …………………………………..

A-1 Указател с имена, адреси, телефони и др. информация

1* Национално управление по горите /НУГ/ .....

2* Регионални, местни и други поделения на НУГ

3* МОСВ, РИОСВ, паркови администрации –ДНП, Басейнови дирекции  ...............

4. Народно събрание на Р.България – Комисия по ЗГ и др.............

5* Научни и учебни заведения (ИГ, ЛТУ, техникуми и училища) .............

6* Неправителствени организации, чужди и с българско участие проекти по горите ..........

6.1. По-известни екологични НПО .........

7* Проектантски и консултантски фирми..........................

8* Регистрирани за дърводобив фирми (по чл.57а от ЗГ)

9* Дървопреработвателни и мебелни фирми ............

10* Областни и общински служби на Гражданска защита................

11* Планинска спасителна служба – постове и спасителни отряди ..................................

12* Интернет връзки за горите и горския сектор

Личен адресник с телефонен указател

Булпрофор – основна цел, принципи, средства и предмет на дейност съгл. устава.....

*Булпрофор: План за действие – 2004 год.  .............................

*Булпрофор: членски състав, членска карта ..........

Булпрофор – харта за професионална етика и принципи на работа, удостоверение .........

Булпрофор – концепция-модел за косултантската дейност......

Лист за обратна връзка и информация ............

A-2 Горска статистика

1* Данни за горите в някои страни на Европа и Света.............................

2* Горите по географски области и в Европейската Общност ..........................

3. Динамика на някои основни показатели за ГФ в РБългария ............... 

4* Отчет за разпределение на горската площ и запаса  (1и3 ГФ) по видове гори и

вид собственост ..................

5* Разпределение на горската площ по основни видове собственост по РУГ и общо .........

5.1* Отчет на горското стопанство (основни п-ли) за 2002 и 2003 год. ........................

6* Разпределение на отсечената дървесина (в т.ч промишлен д-бив) за 2002 г по РУГ

спрямо предвидената по ЛУП и по разчети (куб.м.ст.маса).............................

7* Разпределение на отсечената дървесина за 2002 г по категории и по РУГ .....

7.1* Разпред. на отсеч. дървесина за 2002 г по основни дърв.в-ве и видове гори по РУГ ...........

8* Динамика на дърводобива спрямо ЛУП, разчета и Ср.мас.прираст за 1996 – 2002 год........

9* Динамика на нарушения, пожари и др. в ГФ на РБългария .............

A-3 Дендрометрия

1. Кубиране на единични стъбла и насаждения с разредни таблици ...........

/таблици по дърв.в-ве за определяне на вис.разреди и за кубиране на ед.стъбла/

2.Таблици за обема на клоните в % от стъбления обем ..........................

3. Кубиране на цели насаждения с опростен вариант на опитните таблици ...........

/извлечения от таблиците за растеж и производителност, V,fH, G и %клони/

4. Бонитетни таблици ...........

5. Бързо изчисляване запаса на 1-ца площ ………………...........

/метод на Битерлих, корекционни, конверсионни и fH таблици/

6* Бързо прогнозно (експертно / оценъчно) кубиране на стоящи дървета .................

A-4 Кубиране на обли дървени материали

1* Таблици за бързо секционно кубиране по дължина на секцията (1-12 м, през 0,1м).....

2* Факторът “кора” и начини за неговото отчитане .......

3. Цилиндрична таблица за кубиране на ритловици, саръци и мертеци ...........

4. Определяне обема на дърва подредени във фигура в простр.куб.м /Стери/......

5. Масови таблици за 100 броя тънки обли материали  ......

6. Кръговоплощна таблица за кубиране на 1-метрови дървени секции

7* Определяне броя стоящи стъбла необходими за образуване на 1 простр.куб.м........

8. Таблица за превръщане от плътни в пространствени куб.м и обратно .......

9* Коефициент за конверсия от различни дименсии в тонове суха маса без кора ......

A-5*Горска информатка

1* Екипировка и софтуер за кубиране .............

2* Понятие за приложна статистика ............................

2.1* Екипировка и софтуер за картиране – геопозициониране по спътници (GPS), видове GPS, географски информационни системи /GIS/.........................................

3* Софтуерни продукти за управление на ГС дейности ......405 + наши...........

A-6 Дървесината и нейното приложение

1* Организация на дървения бранш, ползуване на дървесина ...................................

1.1 (+ 1.2)* Данни за реализация на облата дървесина по трансп.позволителни, достигнати средни цени по дърв.видове и по РУГ, в т.ч. промишлен дърводобив и м.население 2002 г...

1.3* Реализация на обла дървесина по категории и достигнати ср.цени за 2003 год ......................

1.4* Обобщена справка за реализацията на дървесината по видове процедури за 2003 г........

1.5* Обобщена справка за реализацията на дървесината за 2003 г по РУГ ........................

1.6* Производство, продажби и ср. цени по сортименти за 2003 г – широка

номенклатура по данни от НСИ (общо и в частния сектор) .......................................

2* Първична обработка на дървесината, обща характеристика ...........................

2.1* Производство на дървопреработвателната промишленост

2.2*  Рязане, окрайчване, импрегниране ................

2.3* Производство на фурнир, шперплат и дървесни плочи (ПДЧ, OSB и ПДВ)

2.4* Производство на дървени изделия и строителни конструкции от дървен материал 

2.5*  Производство на дървен амбалаж

2.6* Производство на целулоза и хартиена каша

3*    Вторична преработка на дървесината

3.1* Производство на мебели

3.2* Производство на хартия и картон

4* Някои тенденции в развитието на дървопреработващите предприятия

5* Износ на обли и фасонирани дървени материали и дървени въглища, цени

6. БДС – EN сортиране и класифициране на облите дървени материали (по размери и по  качество) .................................................

7* БДС – ISO изисквания за фасонирани материали, размери, недостатъци, класификации, термини и определения, отклонения и надметки, недостатъци ...............................

8* БДС – EN класове на якост на строителен дървен материал .......................

9* БДС – EN / ISO класификации и означения на плочи - ПДВ, ПДЧ и слоеста д-на .............

10* БДС – EN класификации и изисквания за плочи от OSB .......................

11* БДС – EN определения и класификации за трайност на дървесината и  дърв.продукти .......

12* Номенклатура на въведените и действащи европейски и международни стандарти като български .....

13* Òðàéíîñò íà äúðâåñèíàòà, класификации за устойчивост .........

14* Ãúáнè болести и насекомни вредители по домашната дървесина ....

15* Ïðåäïàçíè è ëå÷åáíè îáðàáîòêè

16. Устойчивост, отличителни черти и приложение на основни дървесни видове ….стр.280-282

17. Фасониране на объл дървен материал, разкрояване, деформации при сушене .. стр.283 –03г ..

18* Дърва за огрев – горивна и енергийна стойност на дървесината, тегло, сушене...........

19. Таблица за носимост на дървени конструкции в строителството ……………..

A-7 Основни мерни единици и съответствия     

1* Метрична система за измерване на дължини, площ, обеми, капацитет, тегло .....

2* Основни физични мерни единици /за сила, налягане, работа – енергия, мощност, топлина

3. Някои основни мерни единици и съответствия ...................................

Лист за обратна връзка и информация

СЪДЪРЖАНИЯ Б

Б-1*Основни принципи на Управленското планиране /лесоустройство/

*1 Дефиниция, необходимост от промени свързани с устойчивото управление, FSC Принцип-7  

*2 Основни таксационни показатели, съгласно новата Лесоустр.Наредба, теренно и печатно

      таксационно описание ........

*3 Лесоустройствени проекти, планове и програми – съдържание съгл. новата ЛН..............

*4 Ред за представяне, разглеждане и утвърждаване на ЛП, планове и програми...........

5*. Класификация на горите в република България съгласно ЗГ и ЗЗТ..... ................

*6 Регистър на защитените територии................................

Б-2 *Приложно лесовъдство

1* Принципиални дендрометрични индикатори ................

2. Фази на отглеждане на едно насаждение..............................

3* Практически напътствия за поддържане на оптимални гъстоти до към 15 год.възраст.

4. Интензивност на отгледните сечи ..................................................

5. Времеви пояси в растежа на някои основни дървесни видове .....................

6. Основни видове сечи съгласно досегашната практика .....................

7* Водене стопанисването при превръщане на издънкови гори (вкл. средностъблени) в неравномерни, разновъзрастни семенни високостъблени насаждения.............................

8* Устойчивото стопанисване на горите и екосертификация ............................... 

9* Националната Горска Политика и Стратегия – основа за устойчиво управление ......                                   

Б-3 *Лесокултурни дейности и операции

1* Залесяване – използувани схеми и гъстоти, дълбочини, брой фиданки ..........................

2* Дървесни и храстови видове за залесяване, клонове тополи и сортове орехи  ........................

3* Произход и класификации на фиданките за залесяване

4* Показатели за преценка на почвеното плодородие ...................……

5* Видове почвоподготовка за залесяване ........................

6* Основни понятия в разсадниковото производство .......................

Б-4 Приложна дендрология и ботаника

1. Атлас на най-разпространените дървесни видове в България

2. Атлас на най-разпространените храсти и полухрасти в горите у нас

3. Най-разпространените билки, горски плодове и гъби и тяхното приложение

4. Списък на защитените растителни видове /в Червената книга на България/

Б-5 Лесозащита

1.Атлас на болести по горскодървесната растителност с лесозащитни мерки

2. Атлас на насекомни вредители с лесозащитни мерки

3* Методи и средства за лесозащита, условия и ред за провеждане на различните видове борба....

Б-6 Грижи за дивеча, лов и риболов

1* Действащи нормативи за ловностопански мероприятия .............

2* Биологични особености на по-важните видове пернат и едър дивеч .......

3* Допустими запаси и коефициент на прираст на едрия и дребен дивеч ...........

4* Сроковете на ловуване по видове дивеч ..........

5* Основни инфекциозни и паразитни болести по дивеча и човека /зоонози/..........

6* Данни от пролетната’2003 таксация на дивеча в България ..........

7* Динамика на данните от таксацията на дивеча за периода 1995 – 2002/3 год.

8* Динамика на данните за реализираното ползуване по видове дивеч за периода 1995 – 2002 ...

9. Разпознаване на стъпки и следи от основните видове дивеч

10. Срокове на забрана за улов на риба и допустими размери

Б-7 *Приложна горска екология

1* Климатът и гората …………………………………….

2* Практическо горско почвознание .............................................

3* Горски месторастения – определения, идентифициране ...............

4* Хабитати – дифиниции, разлика и връзка между месторастене и хабитат, местна

стойност, инструменти за идентифициране ........................................................................

5* Опазване и управление на биоразнообразието.................

6* Променливост на месторастенията и хабитатите

Б-8 Елементи на горската икономика

1. По-важни ведомствени трудови норми и разценки за ЛКМ дейности в горите

2. По-важни трудови норми и разценки при дърводобива

3* Нетни разходи за труд, средна годишна заплата в някои европейски страни и в България

3.2. Усреднен размер на разходите в ДЛ за лесокултурни дейности

4* Динамика на средната работна заплата унас за 2000 –2003 год. по сектори 

5* Цени на земите по месторастения и на основни сортименти по дървесни видове

6* Разходите за създаване на култури, сеч и извоз

7* Цени за проектиране и строителство на 1 км горски пътища

Б-9 Горско инженерство и инженерна биология

1* Теренни измервания на дължини и ъгли, работа с ръчен компас

2* Конверсионна таблица за отчети на различни скали при различни ъгли

3* Изчисление на площи и обеми на различни фигури

4* Методи за трасиране на криви на терена, таблица за пресмятане дълж.на дъгиите по зададен централен ъгъл

5* Категории (степени) горски пътища и нормативите за тях

6. Основни елементи характеризиращи водните течения

7. Хидротехнически мероприятия за укрепяване на пороите

/типове технико-укрепителни съоражения/

8. Оразмеряване на технико-укрепителни съоръжения

9. Биотехнически мероприятия за укрепяване на пороите

Б-10 *Горите в контекста на териториалното устройство и опaзването на околната среда

1* Регламентации по Закона за горите (гори и ГФ, собственост, устройство и отчет)

2* Регламентации по Закона за устройство на териториите (предназначение, устройство, устройствени схеми, планове)

3* Регламентации по Закона за кадастъра и имотния регистър (предназначения, специализирани карти, регистри и инфорамц.с-ми, поддържане на актуалност, предоставяне на кадастр.данни)

4* Регламентации по Закона за защитените територии, Закона за биологичното

разнообразии и Закона за водите

5* Основи на интегралното териториално планиране (агролесовъдство, рамкови планове, стопански план )

5.1* Определяне населените места в планински и в селски райони (Наредба 14...)

6* Планове за многофункционално стопанисване на горите /подпомагани от БШПГ

и фондация “Силвика”/

7* Промени в горския фонд и разпореждане с гори и земи от горския фонд, съгл. ЗГ .......

8. Право на собственост върху природните ресурси /за изключителна държавна, публична

и частна собственост/

Б-11 Поднормативни документи – тарифи и такси свързани с дейностите в горите .....

1.Тарифа за таксите за административни и технически услуги в системата на НУГ...  

2.Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали,

дървата за горене и вършината, добити от ДГФ .............................................  

3. Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛОД ..............................................  

4. Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на ловното стопанство …..

5. Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски продукти добити от ДГФ ..  

6. Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения

от земи, гори, води и водни обекти ­ държавна собственост .........................  

7* Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ ...........................  

8. Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в

защитените територии ­ изключителна държавна собственост .....................  

9. Тарифа за таксите, които се събират от общините за преценяване на влиянието

върху околната среда на проекти, обекти и дейности, неподлежащи на

задължителна ОВОС ..............................................................................................  

10. Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите ......  

11* Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлената собственост .......  

12* Тарифа №14 за таксите, които се събират от МРРБ и областните управители (част) ...

13. Постановление 112 /31.05.2002 и Тарифа за таксите, които се заплащат при

промяна на предназначението на земеделските земи ....................................  

14* Тарифа за таксите, заплащани за сезонни и годишни прегледи на земеделска и

горска техника .......................................................................................................  

Б-12 Техника на безопасност и предпазване от природни явления в горите .........................

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават