За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
06 Април 2024 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |   Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » Архив /новини/
Архив /новини/

Позиция на браншови организации / НСОБ, Булпрофор, Горовладелец, СГТФБ/ относно изготвяне на промени в Закона за горите
.................................................................................................................................................................................... 

На 08.11-10.11.2007г. в учебната база на ЛТУ в к.с. Юндола ше се проведе есенния семинар на Булпрофор. Темите на квалификационният курс са разделени в два Модула, според интересите на различните групи участници. Покана за участие и програмата за всеки модул може да изтеглите оттук: Покана за участие, Програма -Модул 1, Програма -Модул 2

.....................................................................................................................................

На 29.10.2007г. се състоя среща между Председателя на УС на Булпрофор инж. Антоний Стефанов и председателя на Националната агенция по горите доц. Стефан Юруков. Въпросите, коите бяха засегнати можетe да прочетете от тук. Разговор с доц. Юруков-29.10.2007г.

...................................................................................................................................................................................

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ENFE

На 16.10.2007г. в Берлин се състоя годишната конференция на Европейската мрежа на горските предприемачи (ENFE). Пълният текст на прессъобщението виж тук   ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ENFE 
........................................................................................................................................
На 15.10.2007г. в гр. Берлин се проведе семинар, организиран от ENFE  на тема: "Сертификация на горски предприемачески фирми" -Доклад на инж. А. Стефанов от семинара, проведен на 15.10.2007г. в Берлин

...............................................................................................................................................................................

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА в  изложбените палати на Панаири Бърно,Чехия от 06.10 - 10.04.2008г

 • Х-то Изложение Silva Regina фокусира вниманието върху новите технологии при експоатацията на дърветата и регенерацията на горите; пълният текст на съобщението е поместено в папка Европейски форум / международни изложения

Повече за панаирите можете да прочетете на адреса на Панаири Бърно АД - www.bvv.cz

..........................................................................................................................................

ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ /UEF/ се състоя в периода 29.08 – 02.09.2007 година в гр. Хернинг, Дания,  В работата на конференцията от страна на БУЛПРОФОР участва председателят на организацията инж.Антоний Стефанов. Конференцията изслуша и прие отчетите на всички членове на УС. Пълният текст на доклада от конференцията, изготвен от инж. А. Стефанов придружен със снимков материал е поместен в папка Европейски форум.   Доклад

.......................................................................................................................................

На 08. 08. 2007 г., на специална среща проведена в гр. София, 4  браншови организации в горския сектор- Съюз на горско-търговските фирми в България, Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Асоциация на горските фирми в България и БУЛПРОФОР – Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи учредиха

Конфедерация на браншовите организации в горския сектор. 

След проведените консултации и обсъждания на актуалните към днешна  дата проблеми стоящи пред управлението на горския сектор, във връзка с предстоящата му законодателна регламентация бе подписана и разпространена до Президенство, Министерски съвет, Парламент, политически партии и средства за масово осведомяване Декларация. Пълният текст на декларацията е поместен в папка Партньори.

.............................................................................................................

 СЕДМИЦА НА ГОРАТА - 2007

 Честването се проведе в ДВЕ ФАЗИ:

I. Национална церемония по откриване на СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2007, в Народен Театър «Иван Вазов» съвместно Национално Управление по Горите, БУЛПРОФОР и Съюз на лесовъдите в България,

в това число: Връчване на годишните награди:

«ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА – 2006»,

в 6 категории, с номинирани и наградени, както е показано в отделно Прес-Съобщение/Виж папка Награди на Булпрофор/ или  MS Word документ 73KB Номинации 2006; MS Word документ 42.5KB Наградени 2006

II. Срещи на практикуващи лесовъди и горски предприемачи в база ЛТУ в кс Юндола в периода 04.-06.04.2007, със следните акценти:

1. СЕМИНАР, организиран от Булпрофор, НУГ, и ЛТУ на 04.04.2007г./сряда/ от 11.00 часа с

    Гост лектори – президентите на ENFE Бари Хъдсън и PRO SILVA Europe проф. Ж.Ф.Шутц:

Основната тема представена от г-н Бари Хъдсън беше:

„Сертифициране на горските предприемачи”, в която се разгледаха много актуалните за тази гилдия въпроси като: Място и роля на горските предприемачи в Европа; Ролята на ENFE за предприемачите в европейските страни; Значението на предприемаческите съюзи в ЕС; Място и роля на държавата в развитието на горския сектор от гледна точка на предприемачите; Значение на проекти на ЕС като ERGOWOOD,  COMFOR и др.

Темата, която представи проф.Ж.Ф.Шутц беше:

„Природосъобразното управление на горите – настояще и бъдеще”, в която се засегнаха основополагащи въпроси, като напр.: Опазване на видовете, чрез природосъобразно управление на горите; Икономически предимства на природосъобразното / изборното лесовъдство; Отличителните черти на ПРО СИЛВА лесовъдството за различните видове гори и др.   

2. Учредяване на Асоциация „ПРО-СИЛВА България – Център за устойчиви практики и иновации в горското стопанство” *.

 

3. Тържествена вечер „За нашия европейски път на развитие” – с участието на двамата гости от европейските организации ENFE г-н Бари Хъдсън и ПРО СИЛВА Европа –проф. Ж.Ф.Шутц, както и представители от НУГ, ЛТУ, ИГ, частни лесовъди и горски предприемачи – членове на БУЛПРОФОР.

4. Учредяване на „Център за насърчаване на професионалното обучение и квалификация за дейности в горското стопанство” съвместно БУЛПРОФОР с 4 горски училища иФондация „Силвика” – 05.04.2007 г**.

 5. СЕМИНАР - курс за квалификация на частно-практикуващи лесовъди и

горски предприемачи  членове на Булпрофор на 05 и 06.04.2007 по теми, както следва:

1.  НАТУРА-2000 зоните в България, видове, процедури, възможни режими на ползуване. Гост-лектори: инж. Тома Белев и инж. Добромира  Иванова от Асоциацията на природните паркове.

2. Системи за управление по ISOза качество и околна среда (ISO 9001-2000 & ISO 14001 – 2002), основни понятия, особености и др. Гост-лектор: Ангел Сапаревски от ADS Consult;

3. Обучение по Мониторинг на плановете за многофункционално горско стопанство и на областните стратегии за горско стопанство. Гост-лектори: доц. Васил Стипцов и инж. Светослав Тодоров от БШПГ - Фондация „Силвика”.

6.  Честване на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2007” / тържествена „вечер на лесовъда” на 05.04.2007  с

    участието на представители на професионалните горски училища – партньори, БШПГ – Фондация

   «Силвика»,  частни лесовъди и горски предприемачи – членове на БУЛПРОФОР.

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Булпрофор е инициатор и учредител на нови две структури:

За повече подробности-виж папка Структури

 

БУЛПРОФОР

е професионална браншова организация на лесовъди и други специалисти физически и юридически лица, които практикуват дейности в горското стопанство (по чл.39,ал.1 от ЗГ). Основана е на 28.01.2000 год. в гр.София

Основни цели на БУЛПРОФОР са:

 • Да координира усилията и да подпомага членовете си за тяхната пълноценна реализация като практикуващи специалисти и предприемачи в горския сектор.
 • В Европейския контекст на развитие на България, да защитава и насърчава техните професионални, етични и материални интереси в страната и в чужбина.

За постигане на тези цели, БУЛПРОФОР осъществява следните основни дейности:

 

 • Поддържа и развива национална консултантска мрежа от Горски Информационни Центрове „Консултации и Услуги за собствениците на гори” - вътрешна организациоонна структура от горски предприемачи - физически и юридически лица с разнородна дейност в горите.
 • Провежда обучение, чрез курсове за квалификация, обмяна на опит в страната и чужбина на горски предприемачи за съвременни модели и практики за устойчиво стопанисване на горите и ползуване на горските ресурси.
 • Участва в проекти, програми и др.прояви на Европейската Комисия, ФАО, ПРООН - Проект Родопи, GTZ - „Проект за подкрепа на Агро и Горските структури в Родопите”, БШПГ - Фондация „Силвика” и др. донорски организации, които подпомагат и увеличават капацитета за ефективно управление на организацията и на нейните членове - предприемачи в горския сектор.
 • Издава справочно-информационна и учебна литература с практическа насоченост за широк кръг специалисти лесовъди и предприемачи в горския сектор.
 • Поддържа информационен горски портал www.bulfor.net/index.php с всеобхватна професионална и пазарна информация за горския сектор в България и за горските предприемачи.
 • Участва в различни форуми и води кореспонденция в подкрепа и защита на професионалните права и интереси на своите членове. В тази дейност БУЛПРОФОР си партнира с други браншови организации от горския сектор, вкл. на собствениците на гори, както и с други институции и ведомства.
 • Сътрудничи активно с държавни и неправителствени организации, вкл. с международни такива, за изработка и прилагане на:

  § нормативни документи и решения регулиращи стопанисването на горите в България, в т.ч. Националната Горска Сатегия;

  § за въвеждането на Европейски критерии за устойчиво развитие на горския сектор, вкл. IV-та Министерска Конференция във Виена-2003, горска сертификация, мултифункционално горско стопанство, опазване на биоразнообразието и т.н.

  § за въвеждане на ISO стандартите 9001-2002, 14000-2000, 18000-1999/2002 - Политики и планиране, Одити, Процедури и развитие, Мониторинг, Обучение.

  § за въвеждане на европейските стандарти за класифициране на необработени и обработени дървени материали;

  § за развитие на горската компонента от Националния План за развитие на селските райони (по ОС-1: за Подобряване на конкурентоспособността на горските предприемачи , по ОС-2: за Управление на земите /околна среда и селска природа/ и по ОС-3 Подобряване качеството на живот и насърчаване на разнообразието, вкл. и най-силно по компонента Квалификация и обучение на собствениците на гори и на самите горски предприемачи)

   

   

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА

Горски Информационни Центрове

„Консултации и Услуги за собствениците на гори”

 

С приемането през 2001 год на документа „Концепция - Модел за консултиране и работа на частно-практикуващия лесовъд със собствениците на гори”, БУЛПРОФОР фактически има своята структурирана организационна форма на една стройна консултантска мрежа (съгласно приетата органограма).

Мрежата на горските консултанта

© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават