За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |   Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Архив /новини/
Архив /новини/

Позиция на браншови организации / НСОБ, Булпрофор, Горовладелец, СГТФБ/ относно изготвяне на промени в Закона за горите
.................................................................................................................................................................................... 

На 08.11-10.11.2007г. в учебната база на ЛТУ в к.с. Юндола ше се проведе есенния семинар на Булпрофор. Темите на квалификационният курс са разделени в два Модула, според интересите на различните групи участници. Покана за участие и програмата за всеки модул може да изтеглите оттук: Покана за участие, Програма -Модул 1, Програма -Модул 2

.....................................................................................................................................

На 29.10.2007г. се състоя среща между Председателя на УС на Булпрофор инж. Антоний Стефанов и председателя на Националната агенция по горите доц. Стефан Юруков. Въпросите, коите бяха засегнати можетe да прочетете от тук. Разговор с доц. Юруков-29.10.2007г.

...................................................................................................................................................................................

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ENFE

На 16.10.2007г. в Берлин се състоя годишната конференция на Европейската мрежа на горските предприемачи (ENFE). Пълният текст на прессъобщението виж тук   ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ENFE 
........................................................................................................................................
На 15.10.2007г. в гр. Берлин се проведе семинар, организиран от ENFE  на тема: "Сертификация на горски предприемачески фирми" -Доклад на инж. А. Стефанов от семинара, проведен на 15.10.2007г. в Берлин

...............................................................................................................................................................................

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА в  изложбените палати на Панаири Бърно,Чехия от 06.10 - 10.04.2008г

 • Х-то Изложение Silva Regina фокусира вниманието върху новите технологии при експоатацията на дърветата и регенерацията на горите; пълният текст на съобщението е поместено в папка Европейски форум / международни изложения

Повече за панаирите можете да прочетете на адреса на Панаири Бърно АД - www.bvv.cz

..........................................................................................................................................

ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ /UEF/ се състоя в периода 29.08 – 02.09.2007 година в гр. Хернинг, Дания,  В работата на конференцията от страна на БУЛПРОФОР участва председателят на организацията инж.Антоний Стефанов. Конференцията изслуша и прие отчетите на всички членове на УС. Пълният текст на доклада от конференцията, изготвен от инж. А. Стефанов придружен със снимков материал е поместен в папка Европейски форум.   Доклад

.......................................................................................................................................

На 08. 08. 2007 г., на специална среща проведена в гр. София, 4  браншови организации в горския сектор- Съюз на горско-търговските фирми в България, Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Асоциация на горските фирми в България и БУЛПРОФОР – Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи учредиха

Конфедерация на браншовите организации в горския сектор. 

След проведените консултации и обсъждания на актуалните към днешна  дата проблеми стоящи пред управлението на горския сектор, във връзка с предстоящата му законодателна регламентация бе подписана и разпространена до Президенство, Министерски съвет, Парламент, политически партии и средства за масово осведомяване Декларация. Пълният текст на декларацията е поместен в папка Партньори.

.............................................................................................................

 СЕДМИЦА НА ГОРАТА - 2007

 Честването се проведе в ДВЕ ФАЗИ:

I. Национална церемония по откриване на СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2007, в Народен Театър «Иван Вазов» съвместно Национално Управление по Горите, БУЛПРОФОР и Съюз на лесовъдите в България,

в това число: Връчване на годишните награди:

«ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА – 2006»,

в 6 категории, с номинирани и наградени, както е показано в отделно Прес-Съобщение/Виж папка Награди на Булпрофор/ или  MS Word документ 73KB Номинации 2006; MS Word документ 42.5KB Наградени 2006

II. Срещи на практикуващи лесовъди и горски предприемачи в база ЛТУ в кс Юндола в периода 04.-06.04.2007, със следните акценти:

1. СЕМИНАР, организиран от Булпрофор, НУГ, и ЛТУ на 04.04.2007г./сряда/ от 11.00 часа с

    Гост лектори – президентите на ENFE Бари Хъдсън и PRO SILVA Europe проф. Ж.Ф.Шутц:

Основната тема представена от г-н Бари Хъдсън беше:

„Сертифициране на горските предприемачи”, в която се разгледаха много актуалните за тази гилдия въпроси като: Място и роля на горските предприемачи в Европа; Ролята на ENFE за предприемачите в европейските страни; Значението на предприемаческите съюзи в ЕС; Място и роля на държавата в развитието на горския сектор от гледна точка на предприемачите; Значение на проекти на ЕС като ERGOWOOD,  COMFOR и др.

Темата, която представи проф.Ж.Ф.Шутц беше:

„Природосъобразното управление на горите – настояще и бъдеще”, в която се засегнаха основополагащи въпроси, като напр.: Опазване на видовете, чрез природосъобразно управление на горите; Икономически предимства на природосъобразното / изборното лесовъдство; Отличителните черти на ПРО СИЛВА лесовъдството за различните видове гори и др.   

2. Учредяване на Асоциация „ПРО-СИЛВА България – Център за устойчиви практики и иновации в горското стопанство” *.

 

3. Тържествена вечер „За нашия европейски път на развитие” – с участието на двамата гости от европейските организации ENFE г-н Бари Хъдсън и ПРО СИЛВА Европа –проф. Ж.Ф.Шутц, както и представители от НУГ, ЛТУ, ИГ, частни лесовъди и горски предприемачи – членове на БУЛПРОФОР.

4. Учредяване на „Център за насърчаване на професионалното обучение и квалификация за дейности в горското стопанство” съвместно БУЛПРОФОР с 4 горски училища иФондация „Силвика” – 05.04.2007 г**.

 5. СЕМИНАР - курс за квалификация на частно-практикуващи лесовъди и

горски предприемачи  членове на Булпрофор на 05 и 06.04.2007 по теми, както следва:

1.  НАТУРА-2000 зоните в България, видове, процедури, възможни режими на ползуване. Гост-лектори: инж. Тома Белев и инж. Добромира  Иванова от Асоциацията на природните паркове.

2. Системи за управление по ISOза качество и околна среда (ISO 9001-2000 & ISO 14001 – 2002), основни понятия, особености и др. Гост-лектор: Ангел Сапаревски от ADS Consult;

3. Обучение по Мониторинг на плановете за многофункционално горско стопанство и на областните стратегии за горско стопанство. Гост-лектори: доц. Васил Стипцов и инж. Светослав Тодоров от БШПГ - Фондация „Силвика”.

6.  Честване на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2007” / тържествена „вечер на лесовъда” на 05.04.2007  с

    участието на представители на професионалните горски училища – партньори, БШПГ – Фондация

   «Силвика»,  частни лесовъди и горски предприемачи – членове на БУЛПРОФОР.

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Булпрофор е инициатор и учредител на нови две структури:

За повече подробности-виж папка Структури

 

БУЛПРОФОР

е професионална браншова организация на лесовъди и други специалисти физически и юридически лица, които практикуват дейности в горското стопанство (по чл.39,ал.1 от ЗГ). Основана е на 28.01.2000 год. в гр.София

Основни цели на БУЛПРОФОР са:

 • Да координира усилията и да подпомага членовете си за тяхната пълноценна реализация като практикуващи специалисти и предприемачи в горския сектор.
 • В Европейския контекст на развитие на България, да защитава и насърчава техните професионални, етични и материални интереси в страната и в чужбина.

За постигане на тези цели, БУЛПРОФОР осъществява следните основни дейности:

 

 • Поддържа и развива национална консултантска мрежа от Горски Информационни Центрове „Консултации и Услуги за собствениците на гори” - вътрешна организациоонна структура от горски предприемачи - физически и юридически лица с разнородна дейност в горите.
 • Провежда обучение, чрез курсове за квалификация, обмяна на опит в страната и чужбина на горски предприемачи за съвременни модели и практики за устойчиво стопанисване на горите и ползуване на горските ресурси.
 • Участва в проекти, програми и др.прояви на Европейската Комисия, ФАО, ПРООН - Проект Родопи, GTZ - „Проект за подкрепа на Агро и Горските структури в Родопите”, БШПГ - Фондация „Силвика” и др. донорски организации, които подпомагат и увеличават капацитета за ефективно управление на организацията и на нейните членове - предприемачи в горския сектор.
 • Издава справочно-информационна и учебна литература с практическа насоченост за широк кръг специалисти лесовъди и предприемачи в горския сектор.
 • Поддържа информационен горски портал www.bulfor.net/index.php с всеобхватна професионална и пазарна информация за горския сектор в България и за горските предприемачи.
 • Участва в различни форуми и води кореспонденция в подкрепа и защита на професионалните права и интереси на своите членове. В тази дейност БУЛПРОФОР си партнира с други браншови организации от горския сектор, вкл. на собствениците на гори, както и с други институции и ведомства.
 • Сътрудничи активно с държавни и неправителствени организации, вкл. с международни такива, за изработка и прилагане на:

  § нормативни документи и решения регулиращи стопанисването на горите в България, в т.ч. Националната Горска Сатегия;

  § за въвеждането на Европейски критерии за устойчиво развитие на горския сектор, вкл. IV-та Министерска Конференция във Виена-2003, горска сертификация, мултифункционално горско стопанство, опазване на биоразнообразието и т.н.

  § за въвеждане на ISO стандартите 9001-2002, 14000-2000, 18000-1999/2002 - Политики и планиране, Одити, Процедури и развитие, Мониторинг, Обучение.

  § за въвеждане на европейските стандарти за класифициране на необработени и обработени дървени материали;

  § за развитие на горската компонента от Националния План за развитие на селските райони (по ОС-1: за Подобряване на конкурентоспособността на горските предприемачи , по ОС-2: за Управление на земите /околна среда и селска природа/ и по ОС-3 Подобряване качеството на живот и насърчаване на разнообразието, вкл. и най-силно по компонента Квалификация и обучение на собствениците на гори и на самите горски предприемачи)

   

   

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА

Горски Информационни Центрове

„Консултации и Услуги за собствениците на гори”

 

С приемането през 2001 год на документа „Концепция - Модел за консултиране и работа на частно-практикуващия лесовъд със собствениците на гори”, БУЛПРОФОР фактически има своята структурирана организационна форма на една стройна консултантска мрежа (съгласно приетата органограма).

Мрежата на горските консултанта

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават