За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » За нас| » Ръководство  | » Дейности  | » ВИДЕО ВИЗИТКА 

За нас

БУЛПРОФОР

е професионална браншова организация на лесовъди и други специалисти физически и юридически лица, които практикуват дейности в горското стопанство (по чл.39,ал.1 от ЗГ). Основана е на 28.01.2000 год. в гр.София.

Сдружението е една от малкото неправителствени организации в България и единствената браншова структура в горския сектор, която притежава сертификат за управление на качеството на база стандарта ISO 9001:2000, издаден от MOODY INTERNACIONAL.

ISO 9001:2000 Certified QMSystem, Moody International Q070203

Основни цели на БУЛПРОФОР са:

 • Да координира усилията и да подпомага членовете си за тяхната пълноценна реализация като практикуващи специалисти и предприемачи в горския сектор.
 • В Европейския контекст на развитие на България, да защитава и насърчава техните професионални, етични и материални интереси в страната и в чужбина.

За постигане на тези цели, БУЛПРОФОР осъществява следните основни дейности:

 1. Поддържа и развива национална консултантска мрежа от Горски Информационни Центрове „Консултации и Услуги за собствениците на гори” - вътрешна организациоонна структура от горски предприемачи - физически и юридически лица с разнородна дейност в горите.
 2. Провежда обучение, чрез курсове за квалификация, обмяна на опит в страната и чужбина на горски предприемачи за съвременни модели и практики за устойчиво стопанисване на горите и ползуване на горските ресурси.
 3. Участва в проекти, програми и др.прояви на Европейската Комисия, ФАО, ПРООН - Проект Родопи, GTZ - „Проект за подкрепа на Агро и Горските структури в Родопите”, БШПГ - Фондация „Силвика” и др. донорски организации, които подпомагат и увеличават капацитета за ефективно управление на организацията и на нейните членове - предприемачи в горския сектор.
 4. Издава справочно-информационна и учебна литература с практическа насоченост за широк кръг специалисти лесовъди и предприемачи в горския сектор.
 5. Поддържа информационен горски портал http://www.bulfor.net/index.php с всеобхватна професионална и пазарна информация за горския сектор в България и за горските предприемачи.
 6. Участва в различни форуми и води кореспонденция в подкрепа и защита на професионалните права и интереси на своите членове. В тази дейност БУЛПРОФОР си партнира с други браншови организации от горския сектор, вкл. на собствениците на гори, както и с други институции и ведомства.
 7. Сътрудничи активно с държавни и неправителствени организации, вкл. с международни такива, за изработка и прилагане на:

  § нормативни документи и решения регулиращи стопанисването на горите в България, в т.ч. Националната Горска Сатегия;

  § за въвеждането на Европейски критерии за устойчиво развитие на горския сектор, вкл. IV-та Министерска Конференция във Виена-2003, горска сертификация, мултифункционално горско стопанство, опазване на биоразнообразието и т.н.

  § за въвеждане на ISO стандартите 9001-2002, 14000-2000, 18000-1999/2002 - Политики и планиране, Одити, Процедури и развитие, Мониторинг, Обучение.

  § за въвеждане на европейските стандарти за класифициране на необработени и обработени дървени материали;

  § за развитие на горската компонента от Националния План за развитие на селските райони (по ОС-1: за Подобряване на конкурентоспособността на горските предприемачи , по ОС-2: за Управление на земите /околна среда и селска природа/ и по ОС-3 Подобряване качеството на живот и насърчаване на разнообразието, вкл. и най-силно по компонента Квалификация и обучение на собствениците на гори и на самите горски предприемачи)

                                НАЦИОНАЛНА МРЕЖА

Горски Информационни Центрове

„Консултации и Услуги за собствениците на гори”

С приемането през 2001 год на документа „Концепция - Модел за консултиране и работа на частно-практикуващия лесовъд със собствениците на гори”, БУЛПРОФОР фактически има своята структурирана организационна форма на една стройна консултантска мрежа (съгласно приетата органограма).

Мрежата на горските консултанти, се разви основно през 2004-2005 г. с участието и подкрепата и на още други организации на предприемачи и собственици на гори. В началото на 2006 г към мрежата са включени 11 офиса в районите с голямо съсредоточие на недържавна собственост върху горите (в процес на регистрация са още 3 такива). За наше удовлетворение, доверието към работещите към тези центрове предприемачи непрекъснато нараства. Техният брой не е фиксиран, т.е. мрежата ще продължи да се развива в зависимост от реалните нужди.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА БУЛПРОФОР

СА СПЕЦИАЛИСТИ И ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ

ЗА ЧАСТНА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА

И ПРЕДОСТАВЯТ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:

 • Маркиране на подлежащи за сеч дървета и изготвяне на съпровож-дащите дейността отчетни документи;
 • Събиране и добив на семена и производство на фиданки и други репродуктивни материали от горскодър-весни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи;
 • Изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени, както и проекти и ПСД за технически съоръжения;
 • Добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползувания в горите и земите от ГФ и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи;
 • Горска инвентаризация, изработка на лесо-, лово- и парко-устройствени проекти, планове и програми за гори и земи от ГФ и технически задания за тях;
 • Управление на гори и земи от ГФ;
 • Оценка на гори и земи по базисни цени;
 • Изработка на планове за управление на защитени територии и на задания за тях;
 • Експертизи и консултации по лесовъдски дейности в горите и земите от ГФ;
 • Изработка на стопански и бизнес планове, анализи и прогнози за собствениците на гори;
 • Изработка на картни материали и ГИС за обекти от ГФ;
 • Проекти за пътища и друга горска инфраструктура;
 • Пректи за интегрално и устойчиво ползуване на природните ресурси;
 • Други дейности и задачи свързани с горското стопанство и околната среда.
© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават