За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
06 Април 2024 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » За нас| » Ръководство  | » Дейности  | » ВИДЕО ВИЗИТКА 

За нас

БУЛПРОФОР

е професионална браншова организация на лесовъди и други специалисти физически и юридически лица, които практикуват дейности в горското стопанство (по чл.39,ал.1 от ЗГ). Основана е на 28.01.2000 год. в гр.София.

Сдружението е една от малкото неправителствени организации в България и единствената браншова структура в горския сектор, която притежава сертификат за управление на качеството на база стандарта ISO 9001:2000, издаден от MOODY INTERNACIONAL.

ISO 9001:2000 Certified QMSystem, Moody International Q070203

Основни цели на БУЛПРОФОР са:

 • Да координира усилията и да подпомага членовете си за тяхната пълноценна реализация като практикуващи специалисти и предприемачи в горския сектор.
 • В Европейския контекст на развитие на България, да защитава и насърчава техните професионални, етични и материални интереси в страната и в чужбина.

За постигане на тези цели, БУЛПРОФОР осъществява следните основни дейности:

 1. Поддържа и развива национална консултантска мрежа от Горски Информационни Центрове „Консултации и Услуги за собствениците на гори” - вътрешна организациоонна структура от горски предприемачи - физически и юридически лица с разнородна дейност в горите.
 2. Провежда обучение, чрез курсове за квалификация, обмяна на опит в страната и чужбина на горски предприемачи за съвременни модели и практики за устойчиво стопанисване на горите и ползуване на горските ресурси.
 3. Участва в проекти, програми и др.прояви на Европейската Комисия, ФАО, ПРООН - Проект Родопи, GTZ - „Проект за подкрепа на Агро и Горските структури в Родопите”, БШПГ - Фондация „Силвика” и др. донорски организации, които подпомагат и увеличават капацитета за ефективно управление на организацията и на нейните членове - предприемачи в горския сектор.
 4. Издава справочно-информационна и учебна литература с практическа насоченост за широк кръг специалисти лесовъди и предприемачи в горския сектор.
 5. Поддържа информационен горски портал http://www.bulfor.net/index.php с всеобхватна професионална и пазарна информация за горския сектор в България и за горските предприемачи.
 6. Участва в различни форуми и води кореспонденция в подкрепа и защита на професионалните права и интереси на своите членове. В тази дейност БУЛПРОФОР си партнира с други браншови организации от горския сектор, вкл. на собствениците на гори, както и с други институции и ведомства.
 7. Сътрудничи активно с държавни и неправителствени организации, вкл. с международни такива, за изработка и прилагане на:

  § нормативни документи и решения регулиращи стопанисването на горите в България, в т.ч. Националната Горска Сатегия;

  § за въвеждането на Европейски критерии за устойчиво развитие на горския сектор, вкл. IV-та Министерска Конференция във Виена-2003, горска сертификация, мултифункционално горско стопанство, опазване на биоразнообразието и т.н.

  § за въвеждане на ISO стандартите 9001-2002, 14000-2000, 18000-1999/2002 - Политики и планиране, Одити, Процедури и развитие, Мониторинг, Обучение.

  § за въвеждане на европейските стандарти за класифициране на необработени и обработени дървени материали;

  § за развитие на горската компонента от Националния План за развитие на селските райони (по ОС-1: за Подобряване на конкурентоспособността на горските предприемачи , по ОС-2: за Управление на земите /околна среда и селска природа/ и по ОС-3 Подобряване качеството на живот и насърчаване на разнообразието, вкл. и най-силно по компонента Квалификация и обучение на собствениците на гори и на самите горски предприемачи)

                                НАЦИОНАЛНА МРЕЖА

Горски Информационни Центрове

„Консултации и Услуги за собствениците на гори”

С приемането през 2001 год на документа „Концепция - Модел за консултиране и работа на частно-практикуващия лесовъд със собствениците на гори”, БУЛПРОФОР фактически има своята структурирана организационна форма на една стройна консултантска мрежа (съгласно приетата органограма).

Мрежата на горските консултанти, се разви основно през 2004-2005 г. с участието и подкрепата и на още други организации на предприемачи и собственици на гори. В началото на 2006 г към мрежата са включени 11 офиса в районите с голямо съсредоточие на недържавна собственост върху горите (в процес на регистрация са още 3 такива). За наше удовлетворение, доверието към работещите към тези центрове предприемачи непрекъснато нараства. Техният брой не е фиксиран, т.е. мрежата ще продължи да се развива в зависимост от реалните нужди.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА БУЛПРОФОР

СА СПЕЦИАЛИСТИ И ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ

ЗА ЧАСТНА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА

И ПРЕДОСТАВЯТ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:

 • Маркиране на подлежащи за сеч дървета и изготвяне на съпровож-дащите дейността отчетни документи;
 • Събиране и добив на семена и производство на фиданки и други репродуктивни материали от горскодър-весни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи;
 • Изработване на задания и проекти, планове и програми за борба с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени, както и проекти и ПСД за технически съоръжения;
 • Добив на дървесина и изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползувания в горите и земите от ГФ и изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи;
 • Горска инвентаризация, изработка на лесо-, лово- и парко-устройствени проекти, планове и програми за гори и земи от ГФ и технически задания за тях;
 • Управление на гори и земи от ГФ;
 • Оценка на гори и земи по базисни цени;
 • Изработка на планове за управление на защитени територии и на задания за тях;
 • Експертизи и консултации по лесовъдски дейности в горите и земите от ГФ;
 • Изработка на стопански и бизнес планове, анализи и прогнози за собствениците на гори;
 • Изработка на картни материали и ГИС за обекти от ГФ;
 • Проекти за пътища и друга горска инфраструктура;
 • Пректи за интегрално и устойчиво ползуване на природните ресурси;
 • Други дейности и задачи свързани с горското стопанство и околната среда.
© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават