За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
06 Април 2024 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » Връзки
Връзки

 

http://www2.dealwood.com/slovar/slovar.php?lang=en - горски речник на 5 езика

 

http://vofis.bas.bg/index.php?route=information/news - Портал на предприятията в горския сектор

 

http://www.dealwood.com/en -търси-продава фасониран материал

www.gorabg.info

http://www.bulfor.net/index.php

http:Държавна агенция по горите//nug.bg/ 

http://www.bds-bg.org/

Народно събрание

 

Министерство на околната среда и водите

 

Български национални паркове

 

Парковете в България

 

Български СНМ за биоразнообразието

 

Природен парк "Витоша"

 

БлуЛинк – информационна мрежа

КЪДЕ И КАК ДА ТЪРСИМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОРИТЕ И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО


1. Съвет на Европа - COUNCIL OF EUROPE (COE)
                                      http://www.coe.int

1.1 Пан-Европейска Екологична Мрежа - Pan-European Ecological Network
      http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Nature_and_biological_diversity/
      Ecological_networks/PEEN/default.asp#TopOfPage
1.2 Мрежа от области от специален консервационен интерес - EMERALD Network 
      of Areas of Special Conservation Interest -
      http://www.nature.coe.int/english/main/econets/emerald/intro.htm
1.3 Европейска мрежа на биогенетичените запаси - European Network of Biogenetic
       Reserves - http://www.nature.coe.int/english/main/econets/biogen/ resbiogen.htm
1.4 Европейска диплома за защитени територии - European Diploma on Protected Areas
      http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-oration/Environment/Nature_and_biological_diversity/
      Ecological_networks/The_European_Diploma/

2.  Европейска комисия -  EUROPEAN COMMISSION (CEC)
      http://www.europa.eu.int/inst-en.htm#3
2.1 Европейска мрежа на защитени местности - European Network of Protected
      Sites - NATURA 2000  -  http://nature.eionet.eu.int/activities/Natura_2000
2.2 Информационна система за горски пожари - Forest Fire Information System
       http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/fore/fires/regul/zrisk_en.htm
       http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/fore/fires/regul/plprot_en.htm
       http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/fore/fires/scif/index_en.htm
        http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28125.htm
2.3 Мониторинг за ефекта от замърсяването на въздуха върху горите - Monitoring
       of air pollution effects on forests
       http://europa.eu.int/comm/agriculture/fore/monitor/2000/strat_en.pdf
       http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28125.htm
 
3. Европейска Комисия – Център за съвместно проучване –
     EUROPEAN COMMISSION - JOINT RESEARCH CENTRE (JRC) - http://www.jrc.org/
     По горските въпроси, същият ( JRC ) в най-голяма степен е свързан с  Института за околна среда и устойчивост (Institute for Environment and Sustainability (IES). Той има три отдела свързани с горите:
- Световен мониторинг на растителността - The Global Vegetation Monitoring (GVM)
 http://ies.jrc.cec.eu.int/Units/gvm
- Стопанисване на земята - The Land Management (LM)
 http://ies.jrc.cec.eu.int/Units/lm
- Почви и отпадъци - The Soil and Waste (SW)
 http://ies.jrc.cec.eu.int/Units/sw/ и http://ies.jrc.cec.eu.int/Projects/ESB/
3.1   Глобална информационна система за околната среда - Global Environmental
         Information System (GEIS) - http://ies.jrc.cec.eu.int/Projects/GEIS
3.2  Геоинформация за мониторингови проекти за развитие и околна среда - Geo-
         Information for Development and Environmental Monitoring Project (EURO-
         Landscape)  - http://eurolandscape.jrc.it/
3.3    Горска база данни - Forest Database  - http://www.aris.sai.jrc.it/en/data-dist/forest.html
3.4    Световни информационни и мониторингови системи за пожарите - Global
          Fire Monitoring and Information Systems - http://www.gvm.sai.jrc.it/fire/activities.htm
3.5    Европейска информационна система за почвите - European Soil Information
         System (EUSIS) -  http://www.bgr.de/N2/PROCEED/1_4.pdf

4. Европейска Комисия – Статистически офис - EUROPEAN COMMISSION
      – STATISTICAL OFFICE (EUROSTAT) -  http://europa.eu.int/comm/eurostat.
4.1 Статистики за европейската продукция и пазар - European Production and
       Market Statistics (Europroms)
       http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/
        EN?catalogue=Eurostat&product=OCEP001G-02-EN
4.2 Географска информационна система на Европейската Комисия - 
      Geographical Information System of the European Commission (GISCO)
      http://www.datashop.org/gisco/index.html
4.3 База данни COMEXT - COMEXT Database - http://www.datashop.org/en/bases/comext.html
4.4 Нова база данни Cronos - New Cronos Database - http://www.datashop.org/en/bases/newcronos2.html
4.4.1   Икономически отчети за земеделие и горско стопанство - Economic Accounts for
           Agriculture and Forestry (EAAF)
           http://www.uv.es/~euroinfo/eurostat/newcronos/TEMA%205/cosa.htm
           http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=
           &theme=5-AgricultureandFishery&product=KS-41-01-002-3A-Z-EN
4.4.2   Икономически отчети за земеделие и горско стопанство на страните кандидатки -       
           Economic Accounts for Agriculture and Forestry for Candidate Countries
             http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printproduct/
            EN?catalogue=Eurostat&product=COSA_CC-EN&mode=download
4.4.3. Горска статистика 1992 – 2000 - Forestry Statistics 1992-2000
          http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printproduct/
           EN?catalogue=Eurostat&product=FOREST-EN&mode=download
4.4.4   База данни REGIO - REGIO Data Bank
             http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/
            EN?catalogue=Eurostat&product=REGIO-EN
4.5   Земеделие – Статистически годишник - Agriculture – Statistical Yearbook
        http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/
        EN?catalogue=Eurostat&product=KS-AQ-02-001-3A-C-EN
4.6 Статистика за околна среда – Бележник - Environment Statistics - Pocketbook
      http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/
      EN?catalogue=Eurostat&product=KS-41-01-074-__-C-EN
4.7 Европейска рамка за интегрирани екологични и икономически отчети за
       горите - European Framework for Integrated Environmental Economic 
      Accounting for Forests (IEEAF)
      http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/
      EN?catalogue=Eurostat&product=CA-27-99-241-__-C-EN
4.8 Европа в цифри - Europe in Figures
      http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/
      EN?catalogue=Eurostat&collection=04- 
      Panorama%20of%20the%20EU&product=CA-21-99-036-__-C-EN

5. Европейска Агенция за Околна Среда - EUROPEAN ENVIRONMENT  AGENCY (EEA)  - http://www.eea.eu.int/
5.1 Европейска екологична мрежа за информация и наблюдение - European
      Environment Information and Observation Network (EIONET)
EIONET има 6 европейски центъра специализирани в дадена тематика:
 Европейски Център за опазване на околната среда и биоразнообразието -
                  European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity - ETC/NPB
                   (http://nature.eionet.eu.int/)
 Европейски център за водите –
                 European Topic Centre on Water - ETC/WTR (http://water.eionet.eu.int/)
 Европейски център за промените на въздуха и климата –
                  European Topic Centre on Air and Climate Change - ETC/ACC
                   (http://etcacc.eionet.eu.int/)
 Европейски цетър за сехоземната околна среда –
                    European Topic Centre on Terrestrial Environment - ETC/TE
                  (http://terrestrial.eionet.eu.int/)
 Европейски цетър за отпъдъците –
                  European Topic Centre on Waste and Material Flows - ETC/WMF
                   (http://waste.eionet.eu.int/)
 Европейски център на регистъра с база данни на източниците –
                  European Topic Centre on Catalogue of Data Sources - ETC/CDS
                   (http://www.mu.niedersachsen.de/cds/)
5.2 Предоставяне на данни - Data Service
      http://dataservice.eea.eu.int/dataservice/
5.2.1 Информационнен пакет за естествената/земна покривка - Nature/Land
         Cover Information Package (NATLAN)
         http://org.eea.eu.int/news/Ann979228840
5.2.2 База данни на биогеографските региони - Database on Bio-geographical Regions
          http://dataservice.eea.eu.int/dataservice/metadetails.asp?table=bioregions&i=1
5.2.3 Координиране на информацията за околната среда - Co-ordination of
         Information on the Environment (CORINE)
5.2.3.1 CORINE База данни земно покритие - CORINE Land Cover Database
            http://terrestrial.eionet.eu.int/CLC2000
             или http://dataservice.eea.eu.int/dataservice/metadetails.asp?id=188
5.2.3.2 CORINE База данни за биотопите - CORINE Biotopes Database
            http://dataservice.eea.eu.int/dataservice/metadetails.asp?id=548
5.3   Информационна система за природата в Европа - European Nature Information
         System (EUNIS)
         http://nature.eionet.eu.int/activities/products/eunis или
         http://eunis.eea.eu.int/ eunis3/eunis.jsp
5.3.1 EUNIS база данни на видовете - EUNIS Species Database
         http://eunis.eea.eu.int/eunis3/eunis.jsp ;
          http://nature.eionet.eu.int/activities/products/eunis_sp
5.3.2 EUNIS база данни на местообитанията - EUNIS Habitats Database
          http://nature.eionet.eu.int/activities/products/eunishaben.html
5.3.3 EUNIS база данни на обекти - EUNIS Sites Database
          http://nature.eionet.eu.int/activities/EUNIS/data_coll/sites
5.4 Обща европейска база данни за селектирани райони - European Common
       Database on Designated Areas (CDDA)
       http://www.eionet.eu.int/Best_Practice/Acronyms/CDDA
5.5 Механизъм на Ццентралната организация за събиране, класифициране и
      разпращане на информация на ЕС за биоразнообразието - European Community
      Clearinghouse Mechanism (EC-CHM) for Biodiversity
      http://biodiversity-chm.eea.eu.int/
5.6 База данни за целите на устойчивост и съответната стойност - Sustainability Targets
      and Reference Value (STAR) Database
      http://star.eea.eu.int/default.asp
5.7  Отчети свързани с оценката на околната среда - Environmental Assessment Reports
       http://org.eea.eu.int/documents/brochure/brochure_needs.html
5.7.1 Отчети по екологични сигнали - Environmental Signals Reports
         http://reports.eea.eu.int/environmental_assessment_report_2002_9/en
5.7.2 Отчет за околната среда в Европа - Europe's Environment Report
         http://org.eea.eu.int/documents/brochure/brochure_needs.html
5.8 Тематични отчети - Topic reports
        http://org.eea.eu.int/documents/brochure/brochure_needs.html
       и http://org.eea.eu.int/documents/ar2001/annex1_2001

6. Горски Европейски Институт - EUROPEAN FOREST INSTITUTE (EFI)
     http://www.efi.fi/
6.1 Европейска горска система за информация и анализ на бази данни - European
      Forestry Information and Data Analysis System (EFIDAS) - http://www.efi.fi/efidas/
6.2 Изследователска мрежа за базата данни от горските запаси - Forest Reserves
      Research Network Databank (FRRN)  -  http://www.efi.fi/Database_Gateway/FRRN/
6.3 Информационни услуги за сертификация - Certification Information Service (CIS)
       http://www.efi.fi/cis/
6.4 База данни за горския изледователски капацитет в 18 европейски държави -   
      Database on Forest Research Capacities in 18 European Countries
      http://www.efi.fi/projects/forc/database.html
6.5  EFISCEN база данни за европейските горски запаси - EFISCEN European Forest
      Resource (EEFR) Database  -   http://www.efi.fi/projects/eefr/
 6.6 База данни за нарушения в горите в Европа - Database on Forest Disturbances in
       Europe (DFDE)  -  http://www.efi.fi/projects/dfde
6.7 Мрежа за горски информационни услуги в Европа - Forest Information Services
      Network for Europe (FINE)  -  http://www.efi.fi/fine/
6.8 Европейска горска информационна система - European Forest Information System 
      (EFIS) -  http://www.efi.fi/news/2001/efis.htm

7. Европейска Космическа Агенция - EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA)
     http://www.esa.int  ;  http://www.esa.int/export/esaCP/GGGYA78RVDC_index_0.html
7.1 Сателитни данни за наблюдение на Земята - Earth Observation Satellite Data
      http://earth.esa.int/ers/     
      http://earth.esa.int/services/esa_doc/symposia/envisat_mission_2001/brochure/is2_8_5.html
7.2 ATSR Атлас на света за пожарите - ATSR World Fire Atlas
       http://shark1.esrin.esa.it/ionia/FIRE/AF/ATSR/
        http://shark1.esrin.esa.it/ionia/FIRE/BS/ATSR/atsr_pd.html

8. Организация на Обединените Нации за Храни и Земеделие - FOOD AND
     AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)

       http://www.fao.org/
8.1 FAOSTAT -   http://apps.fao.org/
8.2 База данни за горски продукти - Forest Products Database
      http://www.fao.org/waicent/faostat/agricult/fore-e.htm
8.3 Информационна система на горското стопанство - Forestry Information System  (FORIS)
     http://www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index.jsp?siteId=1700&langId=1
8.4 Горски профили на страните - Forestry Country Profiles
      http://www.fao.org/forestry/fo/country/nav_world.jsp
8.5 Световна информационна система за дървесните генетични ресурси - World-wide
       Information System on Forest Genetic Resources (REFORGEN)
      http://www.fao.org/montes/for/form/FOGENRES/reforgen/
8.6 База данни за не дървесните горски продукти - Non-Wood Forest Products Database
      http://www.fao.org/FORESTRY/FOP/FOPW/NWFP/nwfpdb-e.stm
8.7 Световна информационна система и система за ранно предупреждение за храни и
      земеделие - Global Information and Early Warning System on Food and 
      Agriculture (GIEWS)  -   http://www.fao.org/ES/giews/
8.8 Глобална система за наблюдение на сушата - Global Terrestrial Observation System
      (GTOS)  -  http://www.fao.org/gtos/
8.8.1 Мониторинг на сухоземни екосистеми - Terrestrial Ecosystem Monitoring Sites
         (TEMS)  -   http://www.fao.org/gtos/tems/index.jsp
8.9  EcoPort
       http://www.fao.org/forestry/fop/fopw/nwfp/digest/sent/digest09_01.stm#P10_385
8.10 Световна оценка на горските ресурси - Global Forest Resources Assessment (FRA)
        http://www.fao.org/forestry/fo/fra/index.jsp
8.11 Състояние на световните гори - State of the World's Forests
       http://www.fao.org/forestry/FO/SOFO/sofo-e.stm
8.12 Годишник за горските продукти - Yearbook of Forest Products
       http://www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index.jsp?siteId=1800&langId=1
8.13 Световни доставки на фибри - Global Fibre Supply
        http://www.fao.org/forestry/fop/fopw/gfsm/gfsmint-e.stm


9    Световна Работническа Организация - INTENATIONAL LABOUR
      ORGANIZATION (ILO)

9.1   LABORSTA  -  http://laborsta.ilo.org
9.2 Годишник на статистиката за труда - Yearbook of Labour Statistics
       http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/child/actrep/yearbook.htm
9.3 Ключови индикатори на пазара на труда - Key Indicators of the Labour Market (KILMnet)
       http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/overview.htm
       http://www.ilo.org/public/english/support/publ/subs.htm

10 Междуправителствени група експерти за промените в климата –
            INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)

http://www.ipcc.ch/   ;   http://ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk/
 10.1  База данни на факторите за газовите емисии на парниковия ефект - Database on
          Greenhouse Gas Emission Factors (EFDB)
           http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php

11 Международен институт за растителните генетични ресурси - 
       INTERNATIONAL PLANT GENETIC RESOURCES INSTITUTE
        (IPGRI)
  -  http://www.ipgri.cgiar.org/index.htm
11.1 Европейска програма за горските генетични ресурси - European Forest Genetic
       Resources Programme (EUFORGEN)
       http://www.ipgri.cgiar.org
11.1.1 EUFORGEN Интернет Библиография - EUFORGEN Online Bibliography
          http://www.ipgri.cgiar.org/networks/euforgen/Biblio/search.asp
11.2 Информационна платформа за дейностите свързани с горските генетични ресурси
       в Европа - Information Platform on Forest Genetic Resources Activities in Europe
       http://www.ipgri.cgiar.org/networks/euforgen/euf_home.htm

12 Международна организация за тропическа дървесина - 
      INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION (ITTO)

       http://www.itto.or.jp
12.1 Годишен преглед и оценка на световното състояние на дървесината –
        Annual Review and Assessment of the World Timber Situation
        http://www.itto.or.jp/inside/review2001/index.html
12.2 Доклад за пазара на тропическа дървесина - Tropical Timber Market Report
       http://www.itto.or.jp/market/Market_information.html

13 Международен съюз на организациите за горски проучвания –
     INTERNATIONAL OF FOREST RESEARCH ORGANIZATIONS (IUFRO)

      http://iufro.boku.ac.at/
 13.1 Световно горско итформационно обслужване - Global Forest Information Service
        (GFIS)  -  http://www.gfis.net/
13.2 Международна библиография на горски речници, публикации на речници и
        терминологии за горско стопанство и свързани с него науки - International    
        Bibliography Glossaries and Terminological Related Sciences
        http://iufro.boku.ac.at/iufro/silvavoc/
13.3 База данни SilvaTerm - SilvaTerm Database
          http://iufro.boku.ac.at/iufro/silvavoc/svdatabase.htm

14   IUCN – Световен Консервационен Съюз - IUCN – THE WORLD
       CONSERVATION UNION
  -   http://www.iucn.org/
14.1 2000 IUCN Червен списък за застрашени те видове - 2000 IUCN Red List of
        Threatened Species -  http://www.birdlife.net  ;  http://www.iucn.org/bookstore/
14.2 Световен Червен Списък на иглолистни видове - Global Red List of Conifers
        http://www.iucn.org/bookstore/SpeciesAP4.htm
14.3 Списък на Обединените Нации за защитените местности - United Nations List of
       Protected Areas  -  http://www.iucn.org/bookstore/pro-areas-4.htm

14.4 Информация за екологичното законодателство - Environmental Law Information
         (ELIS/ECOLEX)  -  http://www.iucn.org/themes/law/elc01.htmlwww.ecolex.org

15  Конференция на министрите за опазване на горите в Европа –
       MINISTERIAL CONFERENCE ON THE PROTECTION OF
       FORESTS IN EUROPE (MCPFE)
  -  http://www.mcpfe.org
15.1 Състояние на европейските гори 2003 - State of Europe's Forests 2003
        http://www.mcpfe.org/livingforestsummit/

16 Организация за икономическо сътрудничество и развитие –
      ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
       DEVELOPMENT (OECD)
  -   http://www.oecd.org
16.1 Статистически портал  -   http://www.oecd.org/std и http://www.oecd.org/statistics
16.2 Екологични индикатори - Environmental Indicators
        http://www.oecd.org/env/indicators
        http://www.oecd.org/pdf/M00019000/M00019613.pdf
16.3 База данни за данъците свързани с околната среда - Environmentally Related
         Taxes Database  -  http://www.oecd.org/env/tax-database
16.4 Енергийна статистика - Energy Statistics
        http://www.iea.org/statist/index.htm и http://www.oecd.org/statistics/energy
16.5 Краткосрочна икономическа статистика - Short-term Economic Statistics
         http://www.oecd.org/statistics/indicator
16.6 Данни за околна среда OECD - OECD Environmental Data
           http://www.oecd.org/env/data
16.7 Към устойчиво развитие: индикатори за измерване на процеса - Towards
        Sustainable Development: Indicators to Measure Progress
       http://www1.oecd.org/scripts/publications/bookshop/redirect.asp?972000111P1


17 Комисия на Обединените Нации за устойчиво развитие - UNITED
      NATIONS COMMISSION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (CSD)

       http://www.un.org/esa/sustdev/csdgen.htm
17.1 Индикатори за устойчиво развитие - Indicators of Sustainable Development
        http://www.un.org/esa/sustdev/indisd/indisd-mg2001.pdf или
        http://www.un.org/esa/sustdev/indisd/isdms2001/table_4.htm

18 Икономическа комисия на ООН за Европейската комисия за дървесина
       - UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE
         (UNECE) TIMBER COMMITTEE

          http://www.unece.org  ;    http://www.unece.org/trade/timber/Welcome.html
18.1 Горски ресурси на Европа, CIS, Северна Америка, Австралия, Япония и Нова
        Зеландия - Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia,
        Japan and New Zealand (TBFRA 2000)
         http://www.unece.org/trade/timber/fra/welcome.htm
18.2 База данни за дървесина 1964- 2000 - Timber Database 1964-2000
        http://www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm
18.3 Статистика за горски продукти 1997-2001 - Forest Products Statistics 1997-2001
        http://www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm
18.4 Цени на горски продукти 1997-1999 - Forest Products Prices 1997-1999
        http://www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm
18.5 Годишен преглед на пазара на горски продукти - Forest Products Annual
        Market Reviews  -  http://www.unece.org/trade/timber/mis/fpamr.htm
18.5.1 Прогнози на пазара - Market Forecasts  - 
             http://www.unece.org/trade/timber/mis/forecasts.htm
18.6 Европейски горски сектор за изследване на перспективите - European Forest
        Sector Outlook Studies (EFSOS)  -  http://efsos.fastnet.ch
18.6.1 Тенденции за европейската дървесина и перспективи за 21-ви век –
           European Timber Trends and Prospects into the 21st Century
           http://www.unece.org/efsos/fichiers/Outlook_history/main.asp?chemin=etts5.html
18.7 Сведения горите и горските индустрии на страните - Forest and Forest
        Industries Country Fact Sheets  -  http://www.unece.org/trade/timber/tim-fact.htm
18.8 Сертифицирани горски продукти - Certified Forest Products
        http://www.unece.org/trade/timber/mis/cfp.htm
18.9 Бюлетин за дървесина – Timber Bulletin
        http://www.unece.org/trade/timber/tc-publ.htm#Timber Bulletin
18.10 Статистика за горските пожари - Forest Fire Statistics
          http://www.unece.org/trade/timber/ff-stats.html
18.11 Международни новини свързани с горски пожари - International Forest Fire
            News (IFFN) 
            http://www.unece.org/trade/timber/tc-publ.htm#International Forest Fire News

19   UNECE Конвенция за широкообхватните трансгранични замърсявания на 
       въздуха - UNECE CONVENTION ON LONG-RANGE
       TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION (CLRTAP)

        http://www.unece.org/env/lrtap/http://www.unece.org/env/wge/
19.1 Международна сътрудническа програма за оценка и мониторинг на
       ефектите от замърсяването на въздуха върху горите - International Co-
        operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution
        Effects on Forests (ICP Forests)
        http://www.icp-forests.org/
19.2 Сътрудническа програма за мониторинг и оценка на широкообхватните
        трансмисии на замърсяващи въздуха в Европа - Co-operative Programme for
         Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in
         Europe (EMEP)  -  http://www.emep.int/
19.3 Състояние на горите в Европа - The Condition of Forests in Europe
http://www.icp-forests.org/RepEx.htm
http://www.icp-forests.org/RepTecI.htm
http://www.icp-forests.org/RepTecII.htm

20 Екологична програма на ООН - UNITED NATIONS ENVIRONMENT
      PROGRAMME (UNEP)
  -  http://www.unep.org или http://www.unep.net
20.1 Световен портал за екологични данни - Global Environment Outlook (GEO) Data
         Portal  -  http://geodata.grid.unep.ch
20.1.1 Отчет за световното състояние на природната среда - Global Environmental
           Outlook (GEO) Report
            http://www.unep.org/geo  ;   http://www.unep.org/geo/geo3
20.2 Отчети за състоянието на околната среда - State of the Environment (SoE) Reports
         http://www.unep.org/soe/
20.3 Информационна система за околна среда и природни ресурси в Централна и
        Източна Европа и в Новите независими щати - Environment and Natural Resources                    
        Information Network in Central and Eastern Europe and the Newly Independent
         States (CEE/NIS ENRIN)  -  http://www.grida.no/enrin/index.htm
20.4 Световна база данни на ресурсите - Global Resource Information Database (GRID)
         http://www.grid.unep.ch/ или http://www.grida.no/about/nodesjs.htm
20.4.1 GRID-Arendal онлайн ГИС, карта и графична база данни - GRID-Arendal's Online
            GIS, Map and Graphics Database  -  http://www.grida.no/db/index.htm
20.4.2 GRID-Geneva Световна и европейска база данни - GRID-Geneva's Global and
            European Databases  -  www.grid.unep.ch
20.5 INFOTERRA
www.unep.net
www.environment-directory.org
http://www.unep.org/infoterra

21 Световен консервационен мониторингов център на UNEP - UNEP WORLD
      CONSERVATION MONITORING CENTRE  (UNEP-WCMC)

       http://www.unep-wcmc.org  ;   http://www.unep-wcmc.org/forest/ho
21.1 База данни защитени територии - Protected Areas Database
         http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/index.html
21.2 Данни и карти за горите и опазването им - Datasets and Maps of Forests and Protection
http://www.unep-wcmc.org/forest/fp_background.htm
http://www.unep-wcmc.org/habitats/mountains/index.html
http://www.unep-wcmc.org/forest/statistics.htm
http://www.unep-wcmc.org/forest/eu_gap/index.htm
21.3 База данни за застрашените растение - Threatened Plants Database
            http://www.unep-wcmc.org/species/plants/overview.htm
21.4 База данни за опазване на дърветата - Tree Conservation Database
            http://www.unep-wcmc.org/trees/index.html
21.5 База данни за животните - Animals Database
             http://www.unepwcmc.org/index.html?http://www.unep-wcmc.org/species/animals
                      /animal_redlist.html~main

22 Група на Световна Банка - THE WORLD BANK GROUP
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/data
22.1 Индикатори за световно развитие - World Development Indicators (WDI)
        http://www.worldbank.org/data/wdi2002/index.htm
        http://www.worldbank.org/data/wdi2001/cdrom.htm
22.2 Малка книга със зелени данни - The Little Green Data Book
 http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/essdext.nsf/44DocByUnid/2883C0E2AEF37CB98 
                     5256C40004D5F84?Opendocument
22.3 Индикатори за представяне на околната среда - Environmental Performance Indicators (EPIs)
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/02/09/000094946
                   00012505400754/Rendered/PDF/multi_page.pdf

23 Институт за Световните Ресурси - WORLD RESOURCES INSTITUTE (WRI)
 http://www.wri.org
23.1 Поглед върху световните гори - Global Forest Watch (GFW)
 http://www.globalforestwatch.org/english/index.htm
23.2 Отчет на световните ресурси - World Resources Report
 www.earthtrends.wri.org
 http://pubs.wri.org/pubs_description.cfm?PubID=3764

24 Инситут за световно наблюдение - WORLDWATCH INSTITUTE
      www.worldwatch.org
24.1 Състояние на света - State of the World  -  http://www.worldwatch.org/pubs/sow/2003/
24.2 Съществени признаци - Vital Signs  -  http://www.worldwatch.org/pubs/vs/2002/

25 Световен Фонд за Защита на Дивата Природа - WORLD WIDE FUND FOR
      NATURE (WWF)
  -  http://www.panda.org/
25.1 WWF Европейски горски карти за отбелязване на резултатите - WWF European Forest
        Scorecards  -  http://www.panda.org/forests4life/pubs/Report_Jan2000.doc

26 Други свързани с SFM данни и информационни услуги - OTHER SFM RELEVANT DATA AND INFORMATION SERVICES
26.1 COST E27 – Защитени горски територии в Европа - COST E27 - Protected Forest
        Areas in Europe (PROFOR)
 http://www.efi.fi/projects/coste27/Introduction.html#five или
 http://cost.cordis.lu/src/home.cfm
26.2 Dendrome  -  http://dendrome.ucdavis.edu/index.html
26.3 Информационни срдества за световното биоразнообразие - Global Biodiversity
        Information Facility (GBIF)  - http://www.gbif.org/
26.4 Мониторинг на не дървесни горски ресурси - Monitoring of Non-Timber Forest
        Resources (MNTFR)  -  http://www.forst.tu-dresden.de/Informatik/mntfr/index.html
26.5 Мрежа на дългосрочен интегриран мониторинг на сухоземните системи - Networking
         of Long-term Integrated Monitoring in Terrestrial Systems (NoLIMITS)
 http://nolimits.nmw.ac.uk/details.html
 

 


Предложение на Браншовия Алианс /БУЛПРОФОР, СГТФБ, БКДМП и конфедерация :Подкрепа" за изменения и допълнения по Проекта на ЗГ, приет на 1-во четене в комисията по ЗГ в 40-то НС
MS Word документ 72KB
© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават