За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Връзки
Връзки

 

http://www2.dealwood.com/slovar/slovar.php?lang=en - горски речник на 5 езика

 

http://vofis.bas.bg/index.php?route=information/news - Портал на предприятията в горския сектор

 

http://www.dealwood.com/en -търси-продава фасониран материал

www.gorabg.info

http://www.bulfor.net/index.php

http:Държавна агенция по горите//nug.bg/ 

http://www.bds-bg.org/

Народно събрание

 

Министерство на околната среда и водите

 

Български национални паркове

 

Парковете в България

 

Български СНМ за биоразнообразието

 

Природен парк "Витоша"

 

БлуЛинк – информационна мрежа

КЪДЕ И КАК ДА ТЪРСИМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОРИТЕ И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО


1. Съвет на Европа - COUNCIL OF EUROPE (COE)
                                      http://www.coe.int

1.1 Пан-Европейска Екологична Мрежа - Pan-European Ecological Network
      http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Nature_and_biological_diversity/
      Ecological_networks/PEEN/default.asp#TopOfPage
1.2 Мрежа от области от специален консервационен интерес - EMERALD Network 
      of Areas of Special Conservation Interest -
      http://www.nature.coe.int/english/main/econets/emerald/intro.htm
1.3 Европейска мрежа на биогенетичените запаси - European Network of Biogenetic
       Reserves - http://www.nature.coe.int/english/main/econets/biogen/ resbiogen.htm
1.4 Европейска диплома за защитени територии - European Diploma on Protected Areas
      http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-oration/Environment/Nature_and_biological_diversity/
      Ecological_networks/The_European_Diploma/

2.  Европейска комисия -  EUROPEAN COMMISSION (CEC)
      http://www.europa.eu.int/inst-en.htm#3
2.1 Европейска мрежа на защитени местности - European Network of Protected
      Sites - NATURA 2000  -  http://nature.eionet.eu.int/activities/Natura_2000
2.2 Информационна система за горски пожари - Forest Fire Information System
       http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/fore/fires/regul/zrisk_en.htm
       http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/fore/fires/regul/plprot_en.htm
       http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/fore/fires/scif/index_en.htm
        http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28125.htm
2.3 Мониторинг за ефекта от замърсяването на въздуха върху горите - Monitoring
       of air pollution effects on forests
       http://europa.eu.int/comm/agriculture/fore/monitor/2000/strat_en.pdf
       http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28125.htm
 
3. Европейска Комисия – Център за съвместно проучване –
     EUROPEAN COMMISSION - JOINT RESEARCH CENTRE (JRC) - http://www.jrc.org/
     По горските въпроси, същият ( JRC ) в най-голяма степен е свързан с  Института за околна среда и устойчивост (Institute for Environment and Sustainability (IES). Той има три отдела свързани с горите:
- Световен мониторинг на растителността - The Global Vegetation Monitoring (GVM)
 http://ies.jrc.cec.eu.int/Units/gvm
- Стопанисване на земята - The Land Management (LM)
 http://ies.jrc.cec.eu.int/Units/lm
- Почви и отпадъци - The Soil and Waste (SW)
 http://ies.jrc.cec.eu.int/Units/sw/ и http://ies.jrc.cec.eu.int/Projects/ESB/
3.1   Глобална информационна система за околната среда - Global Environmental
         Information System (GEIS) - http://ies.jrc.cec.eu.int/Projects/GEIS
3.2  Геоинформация за мониторингови проекти за развитие и околна среда - Geo-
         Information for Development and Environmental Monitoring Project (EURO-
         Landscape)  - http://eurolandscape.jrc.it/
3.3    Горска база данни - Forest Database  - http://www.aris.sai.jrc.it/en/data-dist/forest.html
3.4    Световни информационни и мониторингови системи за пожарите - Global
          Fire Monitoring and Information Systems - http://www.gvm.sai.jrc.it/fire/activities.htm
3.5    Европейска информационна система за почвите - European Soil Information
         System (EUSIS) -  http://www.bgr.de/N2/PROCEED/1_4.pdf

4. Европейска Комисия – Статистически офис - EUROPEAN COMMISSION
      – STATISTICAL OFFICE (EUROSTAT) -  http://europa.eu.int/comm/eurostat.
4.1 Статистики за европейската продукция и пазар - European Production and
       Market Statistics (Europroms)
       http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/
        EN?catalogue=Eurostat&product=OCEP001G-02-EN
4.2 Географска информационна система на Европейската Комисия - 
      Geographical Information System of the European Commission (GISCO)
      http://www.datashop.org/gisco/index.html
4.3 База данни COMEXT - COMEXT Database - http://www.datashop.org/en/bases/comext.html
4.4 Нова база данни Cronos - New Cronos Database - http://www.datashop.org/en/bases/newcronos2.html
4.4.1   Икономически отчети за земеделие и горско стопанство - Economic Accounts for
           Agriculture and Forestry (EAAF)
           http://www.uv.es/~euroinfo/eurostat/newcronos/TEMA%205/cosa.htm
           http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=
           &theme=5-AgricultureandFishery&product=KS-41-01-002-3A-Z-EN
4.4.2   Икономически отчети за земеделие и горско стопанство на страните кандидатки -       
           Economic Accounts for Agriculture and Forestry for Candidate Countries
             http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printproduct/
            EN?catalogue=Eurostat&product=COSA_CC-EN&mode=download
4.4.3. Горска статистика 1992 – 2000 - Forestry Statistics 1992-2000
          http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printproduct/
           EN?catalogue=Eurostat&product=FOREST-EN&mode=download
4.4.4   База данни REGIO - REGIO Data Bank
             http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/
            EN?catalogue=Eurostat&product=REGIO-EN
4.5   Земеделие – Статистически годишник - Agriculture – Statistical Yearbook
        http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/
        EN?catalogue=Eurostat&product=KS-AQ-02-001-3A-C-EN
4.6 Статистика за околна среда – Бележник - Environment Statistics - Pocketbook
      http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/
      EN?catalogue=Eurostat&product=KS-41-01-074-__-C-EN
4.7 Европейска рамка за интегрирани екологични и икономически отчети за
       горите - European Framework for Integrated Environmental Economic 
      Accounting for Forests (IEEAF)
      http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/
      EN?catalogue=Eurostat&product=CA-27-99-241-__-C-EN
4.8 Европа в цифри - Europe in Figures
      http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/
      EN?catalogue=Eurostat&collection=04- 
      Panorama%20of%20the%20EU&product=CA-21-99-036-__-C-EN

5. Европейска Агенция за Околна Среда - EUROPEAN ENVIRONMENT  AGENCY (EEA)  - http://www.eea.eu.int/
5.1 Европейска екологична мрежа за информация и наблюдение - European
      Environment Information and Observation Network (EIONET)
EIONET има 6 европейски центъра специализирани в дадена тематика:
 Европейски Център за опазване на околната среда и биоразнообразието -
                  European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity - ETC/NPB
                   (http://nature.eionet.eu.int/)
 Европейски център за водите –
                 European Topic Centre on Water - ETC/WTR (http://water.eionet.eu.int/)
 Европейски център за промените на въздуха и климата –
                  European Topic Centre on Air and Climate Change - ETC/ACC
                   (http://etcacc.eionet.eu.int/)
 Европейски цетър за сехоземната околна среда –
                    European Topic Centre on Terrestrial Environment - ETC/TE
                  (http://terrestrial.eionet.eu.int/)
 Европейски цетър за отпъдъците –
                  European Topic Centre on Waste and Material Flows - ETC/WMF
                   (http://waste.eionet.eu.int/)
 Европейски център на регистъра с база данни на източниците –
                  European Topic Centre on Catalogue of Data Sources - ETC/CDS
                   (http://www.mu.niedersachsen.de/cds/)
5.2 Предоставяне на данни - Data Service
      http://dataservice.eea.eu.int/dataservice/
5.2.1 Информационнен пакет за естествената/земна покривка - Nature/Land
         Cover Information Package (NATLAN)
         http://org.eea.eu.int/news/Ann979228840
5.2.2 База данни на биогеографските региони - Database on Bio-geographical Regions
          http://dataservice.eea.eu.int/dataservice/metadetails.asp?table=bioregions&i=1
5.2.3 Координиране на информацията за околната среда - Co-ordination of
         Information on the Environment (CORINE)
5.2.3.1 CORINE База данни земно покритие - CORINE Land Cover Database
            http://terrestrial.eionet.eu.int/CLC2000
             или http://dataservice.eea.eu.int/dataservice/metadetails.asp?id=188
5.2.3.2 CORINE База данни за биотопите - CORINE Biotopes Database
            http://dataservice.eea.eu.int/dataservice/metadetails.asp?id=548
5.3   Информационна система за природата в Европа - European Nature Information
         System (EUNIS)
         http://nature.eionet.eu.int/activities/products/eunis или
         http://eunis.eea.eu.int/ eunis3/eunis.jsp
5.3.1 EUNIS база данни на видовете - EUNIS Species Database
         http://eunis.eea.eu.int/eunis3/eunis.jsp ;
          http://nature.eionet.eu.int/activities/products/eunis_sp
5.3.2 EUNIS база данни на местообитанията - EUNIS Habitats Database
          http://nature.eionet.eu.int/activities/products/eunishaben.html
5.3.3 EUNIS база данни на обекти - EUNIS Sites Database
          http://nature.eionet.eu.int/activities/EUNIS/data_coll/sites
5.4 Обща европейска база данни за селектирани райони - European Common
       Database on Designated Areas (CDDA)
       http://www.eionet.eu.int/Best_Practice/Acronyms/CDDA
5.5 Механизъм на Ццентралната организация за събиране, класифициране и
      разпращане на информация на ЕС за биоразнообразието - European Community
      Clearinghouse Mechanism (EC-CHM) for Biodiversity
      http://biodiversity-chm.eea.eu.int/
5.6 База данни за целите на устойчивост и съответната стойност - Sustainability Targets
      and Reference Value (STAR) Database
      http://star.eea.eu.int/default.asp
5.7  Отчети свързани с оценката на околната среда - Environmental Assessment Reports
       http://org.eea.eu.int/documents/brochure/brochure_needs.html
5.7.1 Отчети по екологични сигнали - Environmental Signals Reports
         http://reports.eea.eu.int/environmental_assessment_report_2002_9/en
5.7.2 Отчет за околната среда в Европа - Europe's Environment Report
         http://org.eea.eu.int/documents/brochure/brochure_needs.html
5.8 Тематични отчети - Topic reports
        http://org.eea.eu.int/documents/brochure/brochure_needs.html
       и http://org.eea.eu.int/documents/ar2001/annex1_2001

6. Горски Европейски Институт - EUROPEAN FOREST INSTITUTE (EFI)
     http://www.efi.fi/
6.1 Европейска горска система за информация и анализ на бази данни - European
      Forestry Information and Data Analysis System (EFIDAS) - http://www.efi.fi/efidas/
6.2 Изследователска мрежа за базата данни от горските запаси - Forest Reserves
      Research Network Databank (FRRN)  -  http://www.efi.fi/Database_Gateway/FRRN/
6.3 Информационни услуги за сертификация - Certification Information Service (CIS)
       http://www.efi.fi/cis/
6.4 База данни за горския изледователски капацитет в 18 европейски държави -   
      Database on Forest Research Capacities in 18 European Countries
      http://www.efi.fi/projects/forc/database.html
6.5  EFISCEN база данни за европейските горски запаси - EFISCEN European Forest
      Resource (EEFR) Database  -   http://www.efi.fi/projects/eefr/
 6.6 База данни за нарушения в горите в Европа - Database on Forest Disturbances in
       Europe (DFDE)  -  http://www.efi.fi/projects/dfde
6.7 Мрежа за горски информационни услуги в Европа - Forest Information Services
      Network for Europe (FINE)  -  http://www.efi.fi/fine/
6.8 Европейска горска информационна система - European Forest Information System 
      (EFIS) -  http://www.efi.fi/news/2001/efis.htm

7. Европейска Космическа Агенция - EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA)
     http://www.esa.int  ;  http://www.esa.int/export/esaCP/GGGYA78RVDC_index_0.html
7.1 Сателитни данни за наблюдение на Земята - Earth Observation Satellite Data
      http://earth.esa.int/ers/     
      http://earth.esa.int/services/esa_doc/symposia/envisat_mission_2001/brochure/is2_8_5.html
7.2 ATSR Атлас на света за пожарите - ATSR World Fire Atlas
       http://shark1.esrin.esa.it/ionia/FIRE/AF/ATSR/
        http://shark1.esrin.esa.it/ionia/FIRE/BS/ATSR/atsr_pd.html

8. Организация на Обединените Нации за Храни и Земеделие - FOOD AND
     AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)

       http://www.fao.org/
8.1 FAOSTAT -   http://apps.fao.org/
8.2 База данни за горски продукти - Forest Products Database
      http://www.fao.org/waicent/faostat/agricult/fore-e.htm
8.3 Информационна система на горското стопанство - Forestry Information System  (FORIS)
     http://www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index.jsp?siteId=1700&langId=1
8.4 Горски профили на страните - Forestry Country Profiles
      http://www.fao.org/forestry/fo/country/nav_world.jsp
8.5 Световна информационна система за дървесните генетични ресурси - World-wide
       Information System on Forest Genetic Resources (REFORGEN)
      http://www.fao.org/montes/for/form/FOGENRES/reforgen/
8.6 База данни за не дървесните горски продукти - Non-Wood Forest Products Database
      http://www.fao.org/FORESTRY/FOP/FOPW/NWFP/nwfpdb-e.stm
8.7 Световна информационна система и система за ранно предупреждение за храни и
      земеделие - Global Information and Early Warning System on Food and 
      Agriculture (GIEWS)  -   http://www.fao.org/ES/giews/
8.8 Глобална система за наблюдение на сушата - Global Terrestrial Observation System
      (GTOS)  -  http://www.fao.org/gtos/
8.8.1 Мониторинг на сухоземни екосистеми - Terrestrial Ecosystem Monitoring Sites
         (TEMS)  -   http://www.fao.org/gtos/tems/index.jsp
8.9  EcoPort
       http://www.fao.org/forestry/fop/fopw/nwfp/digest/sent/digest09_01.stm#P10_385
8.10 Световна оценка на горските ресурси - Global Forest Resources Assessment (FRA)
        http://www.fao.org/forestry/fo/fra/index.jsp
8.11 Състояние на световните гори - State of the World's Forests
       http://www.fao.org/forestry/FO/SOFO/sofo-e.stm
8.12 Годишник за горските продукти - Yearbook of Forest Products
       http://www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index.jsp?siteId=1800&langId=1
8.13 Световни доставки на фибри - Global Fibre Supply
        http://www.fao.org/forestry/fop/fopw/gfsm/gfsmint-e.stm


9    Световна Работническа Организация - INTENATIONAL LABOUR
      ORGANIZATION (ILO)

9.1   LABORSTA  -  http://laborsta.ilo.org
9.2 Годишник на статистиката за труда - Yearbook of Labour Statistics
       http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/child/actrep/yearbook.htm
9.3 Ключови индикатори на пазара на труда - Key Indicators of the Labour Market (KILMnet)
       http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/overview.htm
       http://www.ilo.org/public/english/support/publ/subs.htm

10 Междуправителствени група експерти за промените в климата –
            INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)

http://www.ipcc.ch/   ;   http://ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk/
 10.1  База данни на факторите за газовите емисии на парниковия ефект - Database on
          Greenhouse Gas Emission Factors (EFDB)
           http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php

11 Международен институт за растителните генетични ресурси - 
       INTERNATIONAL PLANT GENETIC RESOURCES INSTITUTE
        (IPGRI)
  -  http://www.ipgri.cgiar.org/index.htm
11.1 Европейска програма за горските генетични ресурси - European Forest Genetic
       Resources Programme (EUFORGEN)
       http://www.ipgri.cgiar.org
11.1.1 EUFORGEN Интернет Библиография - EUFORGEN Online Bibliography
          http://www.ipgri.cgiar.org/networks/euforgen/Biblio/search.asp
11.2 Информационна платформа за дейностите свързани с горските генетични ресурси
       в Европа - Information Platform on Forest Genetic Resources Activities in Europe
       http://www.ipgri.cgiar.org/networks/euforgen/euf_home.htm

12 Международна организация за тропическа дървесина - 
      INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION (ITTO)

       http://www.itto.or.jp
12.1 Годишен преглед и оценка на световното състояние на дървесината –
        Annual Review and Assessment of the World Timber Situation
        http://www.itto.or.jp/inside/review2001/index.html
12.2 Доклад за пазара на тропическа дървесина - Tropical Timber Market Report
       http://www.itto.or.jp/market/Market_information.html

13 Международен съюз на организациите за горски проучвания –
     INTERNATIONAL OF FOREST RESEARCH ORGANIZATIONS (IUFRO)

      http://iufro.boku.ac.at/
 13.1 Световно горско итформационно обслужване - Global Forest Information Service
        (GFIS)  -  http://www.gfis.net/
13.2 Международна библиография на горски речници, публикации на речници и
        терминологии за горско стопанство и свързани с него науки - International    
        Bibliography Glossaries and Terminological Related Sciences
        http://iufro.boku.ac.at/iufro/silvavoc/
13.3 База данни SilvaTerm - SilvaTerm Database
          http://iufro.boku.ac.at/iufro/silvavoc/svdatabase.htm

14   IUCN – Световен Консервационен Съюз - IUCN – THE WORLD
       CONSERVATION UNION
  -   http://www.iucn.org/
14.1 2000 IUCN Червен списък за застрашени те видове - 2000 IUCN Red List of
        Threatened Species -  http://www.birdlife.net  ;  http://www.iucn.org/bookstore/
14.2 Световен Червен Списък на иглолистни видове - Global Red List of Conifers
        http://www.iucn.org/bookstore/SpeciesAP4.htm
14.3 Списък на Обединените Нации за защитените местности - United Nations List of
       Protected Areas  -  http://www.iucn.org/bookstore/pro-areas-4.htm

14.4 Информация за екологичното законодателство - Environmental Law Information
         (ELIS/ECOLEX)  -  http://www.iucn.org/themes/law/elc01.htmlwww.ecolex.org

15  Конференция на министрите за опазване на горите в Европа –
       MINISTERIAL CONFERENCE ON THE PROTECTION OF
       FORESTS IN EUROPE (MCPFE)
  -  http://www.mcpfe.org
15.1 Състояние на европейските гори 2003 - State of Europe's Forests 2003
        http://www.mcpfe.org/livingforestsummit/

16 Организация за икономическо сътрудничество и развитие –
      ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
       DEVELOPMENT (OECD)
  -   http://www.oecd.org
16.1 Статистически портал  -   http://www.oecd.org/std и http://www.oecd.org/statistics
16.2 Екологични индикатори - Environmental Indicators
        http://www.oecd.org/env/indicators
        http://www.oecd.org/pdf/M00019000/M00019613.pdf
16.3 База данни за данъците свързани с околната среда - Environmentally Related
         Taxes Database  -  http://www.oecd.org/env/tax-database
16.4 Енергийна статистика - Energy Statistics
        http://www.iea.org/statist/index.htm и http://www.oecd.org/statistics/energy
16.5 Краткосрочна икономическа статистика - Short-term Economic Statistics
         http://www.oecd.org/statistics/indicator
16.6 Данни за околна среда OECD - OECD Environmental Data
           http://www.oecd.org/env/data
16.7 Към устойчиво развитие: индикатори за измерване на процеса - Towards
        Sustainable Development: Indicators to Measure Progress
       http://www1.oecd.org/scripts/publications/bookshop/redirect.asp?972000111P1


17 Комисия на Обединените Нации за устойчиво развитие - UNITED
      NATIONS COMMISSION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (CSD)

       http://www.un.org/esa/sustdev/csdgen.htm
17.1 Индикатори за устойчиво развитие - Indicators of Sustainable Development
        http://www.un.org/esa/sustdev/indisd/indisd-mg2001.pdf или
        http://www.un.org/esa/sustdev/indisd/isdms2001/table_4.htm

18 Икономическа комисия на ООН за Европейската комисия за дървесина
       - UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE
         (UNECE) TIMBER COMMITTEE

          http://www.unece.org  ;    http://www.unece.org/trade/timber/Welcome.html
18.1 Горски ресурси на Европа, CIS, Северна Америка, Австралия, Япония и Нова
        Зеландия - Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia,
        Japan and New Zealand (TBFRA 2000)
         http://www.unece.org/trade/timber/fra/welcome.htm
18.2 База данни за дървесина 1964- 2000 - Timber Database 1964-2000
        http://www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm
18.3 Статистика за горски продукти 1997-2001 - Forest Products Statistics 1997-2001
        http://www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm
18.4 Цени на горски продукти 1997-1999 - Forest Products Prices 1997-1999
        http://www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm
18.5 Годишен преглед на пазара на горски продукти - Forest Products Annual
        Market Reviews  -  http://www.unece.org/trade/timber/mis/fpamr.htm
18.5.1 Прогнози на пазара - Market Forecasts  - 
             http://www.unece.org/trade/timber/mis/forecasts.htm
18.6 Европейски горски сектор за изследване на перспективите - European Forest
        Sector Outlook Studies (EFSOS)  -  http://efsos.fastnet.ch
18.6.1 Тенденции за европейската дървесина и перспективи за 21-ви век –
           European Timber Trends and Prospects into the 21st Century
           http://www.unece.org/efsos/fichiers/Outlook_history/main.asp?chemin=etts5.html
18.7 Сведения горите и горските индустрии на страните - Forest and Forest
        Industries Country Fact Sheets  -  http://www.unece.org/trade/timber/tim-fact.htm
18.8 Сертифицирани горски продукти - Certified Forest Products
        http://www.unece.org/trade/timber/mis/cfp.htm
18.9 Бюлетин за дървесина – Timber Bulletin
        http://www.unece.org/trade/timber/tc-publ.htm#Timber Bulletin
18.10 Статистика за горските пожари - Forest Fire Statistics
          http://www.unece.org/trade/timber/ff-stats.html
18.11 Международни новини свързани с горски пожари - International Forest Fire
            News (IFFN) 
            http://www.unece.org/trade/timber/tc-publ.htm#International Forest Fire News

19   UNECE Конвенция за широкообхватните трансгранични замърсявания на 
       въздуха - UNECE CONVENTION ON LONG-RANGE
       TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION (CLRTAP)

        http://www.unece.org/env/lrtap/http://www.unece.org/env/wge/
19.1 Международна сътрудническа програма за оценка и мониторинг на
       ефектите от замърсяването на въздуха върху горите - International Co-
        operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution
        Effects on Forests (ICP Forests)
        http://www.icp-forests.org/
19.2 Сътрудническа програма за мониторинг и оценка на широкообхватните
        трансмисии на замърсяващи въздуха в Европа - Co-operative Programme for
         Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in
         Europe (EMEP)  -  http://www.emep.int/
19.3 Състояние на горите в Европа - The Condition of Forests in Europe
http://www.icp-forests.org/RepEx.htm
http://www.icp-forests.org/RepTecI.htm
http://www.icp-forests.org/RepTecII.htm

20 Екологична програма на ООН - UNITED NATIONS ENVIRONMENT
      PROGRAMME (UNEP)
  -  http://www.unep.org или http://www.unep.net
20.1 Световен портал за екологични данни - Global Environment Outlook (GEO) Data
         Portal  -  http://geodata.grid.unep.ch
20.1.1 Отчет за световното състояние на природната среда - Global Environmental
           Outlook (GEO) Report
            http://www.unep.org/geo  ;   http://www.unep.org/geo/geo3
20.2 Отчети за състоянието на околната среда - State of the Environment (SoE) Reports
         http://www.unep.org/soe/
20.3 Информационна система за околна среда и природни ресурси в Централна и
        Източна Европа и в Новите независими щати - Environment and Natural Resources                    
        Information Network in Central and Eastern Europe and the Newly Independent
         States (CEE/NIS ENRIN)  -  http://www.grida.no/enrin/index.htm
20.4 Световна база данни на ресурсите - Global Resource Information Database (GRID)
         http://www.grid.unep.ch/ или http://www.grida.no/about/nodesjs.htm
20.4.1 GRID-Arendal онлайн ГИС, карта и графична база данни - GRID-Arendal's Online
            GIS, Map and Graphics Database  -  http://www.grida.no/db/index.htm
20.4.2 GRID-Geneva Световна и европейска база данни - GRID-Geneva's Global and
            European Databases  -  www.grid.unep.ch
20.5 INFOTERRA
www.unep.net
www.environment-directory.org
http://www.unep.org/infoterra

21 Световен консервационен мониторингов център на UNEP - UNEP WORLD
      CONSERVATION MONITORING CENTRE  (UNEP-WCMC)

       http://www.unep-wcmc.org  ;   http://www.unep-wcmc.org/forest/ho
21.1 База данни защитени територии - Protected Areas Database
         http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/index.html
21.2 Данни и карти за горите и опазването им - Datasets and Maps of Forests and Protection
http://www.unep-wcmc.org/forest/fp_background.htm
http://www.unep-wcmc.org/habitats/mountains/index.html
http://www.unep-wcmc.org/forest/statistics.htm
http://www.unep-wcmc.org/forest/eu_gap/index.htm
21.3 База данни за застрашените растение - Threatened Plants Database
            http://www.unep-wcmc.org/species/plants/overview.htm
21.4 База данни за опазване на дърветата - Tree Conservation Database
            http://www.unep-wcmc.org/trees/index.html
21.5 База данни за животните - Animals Database
             http://www.unepwcmc.org/index.html?http://www.unep-wcmc.org/species/animals
                      /animal_redlist.html~main

22 Група на Световна Банка - THE WORLD BANK GROUP
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/data
22.1 Индикатори за световно развитие - World Development Indicators (WDI)
        http://www.worldbank.org/data/wdi2002/index.htm
        http://www.worldbank.org/data/wdi2001/cdrom.htm
22.2 Малка книга със зелени данни - The Little Green Data Book
 http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/essdext.nsf/44DocByUnid/2883C0E2AEF37CB98 
                     5256C40004D5F84?Opendocument
22.3 Индикатори за представяне на околната среда - Environmental Performance Indicators (EPIs)
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/02/09/000094946
                   00012505400754/Rendered/PDF/multi_page.pdf

23 Институт за Световните Ресурси - WORLD RESOURCES INSTITUTE (WRI)
 http://www.wri.org
23.1 Поглед върху световните гори - Global Forest Watch (GFW)
 http://www.globalforestwatch.org/english/index.htm
23.2 Отчет на световните ресурси - World Resources Report
 www.earthtrends.wri.org
 http://pubs.wri.org/pubs_description.cfm?PubID=3764

24 Инситут за световно наблюдение - WORLDWATCH INSTITUTE
      www.worldwatch.org
24.1 Състояние на света - State of the World  -  http://www.worldwatch.org/pubs/sow/2003/
24.2 Съществени признаци - Vital Signs  -  http://www.worldwatch.org/pubs/vs/2002/

25 Световен Фонд за Защита на Дивата Природа - WORLD WIDE FUND FOR
      NATURE (WWF)
  -  http://www.panda.org/
25.1 WWF Европейски горски карти за отбелязване на резултатите - WWF European Forest
        Scorecards  -  http://www.panda.org/forests4life/pubs/Report_Jan2000.doc

26 Други свързани с SFM данни и информационни услуги - OTHER SFM RELEVANT DATA AND INFORMATION SERVICES
26.1 COST E27 – Защитени горски територии в Европа - COST E27 - Protected Forest
        Areas in Europe (PROFOR)
 http://www.efi.fi/projects/coste27/Introduction.html#five или
 http://cost.cordis.lu/src/home.cfm
26.2 Dendrome  -  http://dendrome.ucdavis.edu/index.html
26.3 Информационни срдества за световното биоразнообразие - Global Biodiversity
        Information Facility (GBIF)  - http://www.gbif.org/
26.4 Мониторинг на не дървесни горски ресурси - Monitoring of Non-Timber Forest
        Resources (MNTFR)  -  http://www.forst.tu-dresden.de/Informatik/mntfr/index.html
26.5 Мрежа на дългосрочен интегриран мониторинг на сухоземните системи - Networking
         of Long-term Integrated Monitoring in Terrestrial Systems (NoLIMITS)
 http://nolimits.nmw.ac.uk/details.html
 

 


Предложение на Браншовия Алианс /БУЛПРОФОР, СГТФБ, БКДМП и конфедерация :Подкрепа" за изменения и допълнения по Проекта на ЗГ, приет на 1-во четене в комисията по ЗГ в 40-то НС
MS Word документ 72KB
© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават