За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече
13 Ноември 2017 г.
СЕМИНАР НА ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ...
Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 23-25 ноември,...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  


 

 БЪЛГАРСКИЯТ ГОРСКИ ФОРУМ       

Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008; Политика по качеството на Булпрофор oт 02.10.2009 

Уважаеми колеги, информираме ви, че при интерес от ваша страна да сертифицирате фирмите си съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или друг стандарт може да се обръщате към Булпрофор за съдействие, консултация и разработване на подходяща, съобразно спецификата на вашата дейност Система за управление на качеството.

Етичен кодекс за професионално поведение на частно-практикуващия лесовъд и горски предприемач и Декларация за приемане на "Етичния кодекс"

„Хубава си моя горо,

                                                                                                         миришеш на младост…"

                                                                                                                     Л.Каравелов

 

ПРЕС СЪОБЩЕНИЯ

 

...............

 

 

Протокол от заседание на Националния съвет по горите, проведено на 22 март 2018 г. в Министерството на земеделието, храните и горите

Протокол PDF документ 151.1KB

 

.......................................

П О К А Н А

за участие в

Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР

 

 

Уважаеми колеги,

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно отчетно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2017 год, което ще се проведе на 20 април (петък), 2018 г от 14.00 ч в зала на комплекс „МАРИЦА ИЗТОК“ гр. Велинград (посока стадиона), при следния Дневен ред:

N

Продължит.

Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / Докладчик

1

15 мин

Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението от мандатния план (2017 година - 2-ра от приетия Мандатен план 2016-2018 год);

2

   7 мин

Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2017 год.;

3

   7 мин

Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2018 год.

4

10 мин

Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР през следващата 2018 година (актуализация на мандатния план (2016-2018 г.).

5

60 мин

Други въпроси: 

- Мониторинг на изпълнението на ПРСР 2014-2020 г, (информация от CEETTAR, EK), подмерки съотносими за горите, стартирали /нестартирали, забавяне - причини;

- PEFC – изготвени БГ система за сертификация на горите, перспективи;

- други, по инициатива на членовете на БУЛПРОФОР.

Σ

1 ч. 40 мин.

Общо /кръгло/

6

От 19.00 до късни доби

Празнична вечер на лесовъда „Булпрофор и приятели“

 

Кворума за събранието се брои в 14.00 часа. При липса на такъв, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава, Общо събранието ще се проведе в същия ден на същото място, от 15.00 ч, при обявения тук по-горе дневен ред. Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да присъстват лично на събранието, могат да използуват инструмента на упълномощаване, съгл. Чл.30, ал.2 от Устава. Писмените материали по дневния ред, са на разположение на интернет страницата:www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва от 13.00 ч, в /пред заседателната зала на основната сграда на х.компл. «Марица изток».

Всеки участник поема индивидуално разходите по пребиваването си за нощувка и вечеря в рамките на около 55лв..За допълнителна информация и потвърждение на Вашетоучастие /в срок до 18.04.2018 г./ на следните телефони: 0888-383-654 /А. Стефанов/ или 0885-336-215 /Д. Петкова/.

Председател на УС – инж. Антоний Стефанов

Покана до членовете на Булпрофор
PDF документ 213.49KB

...............................

Обобщена справка за регистрираните лесовъди и търговци в Публичния регистър на ИАГ, както и прекратени, вследствие на нарушения на ЗГ към 31.12.2017г.
PDF документ 443.42KB

......................

Възражение на Булпрофор във връзка с Проект на НИД на Наредба 1 от 2012г. за контрола и опазването на горските територии

........................

 

Портал на Предприятията в Горския сектор

http://vofis.bas.bg/index.php?route=information/link 

............................

 

Дребен и конкретен случай, но показателен за това, как се тълкува и прилага нормативната уредба за дърводобив/преработка/продажба на дървесина от местните фирми: Възражение от Николай Колев, управител на " Горпром инвест" ООД  до Директора на ДГС Айтос и ИАГ във връзка с конкурс за продажба на стояща дървесина на корен

.....................

Уважаеми колеги,

Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 23-25 ноември, 2017 г. – четвъртък,петък и събота в учебната база на ЛТУ в кс Юндола. Покана членове; Програма.

...................

Проект за изменение на Наредба №8 за сечите, която е в процедура на обсъждане. Предложения се изпращат в срок до 08.08.2017 в ИАГ и/или МЗХ.

Като член на работната група, инж. А.Стефанов, предс. на БУЛПРОФОР:

"Публикувания вариант е бледо копие на всичко онова за което се говори на съвещанието за издънковите гори в Кранево. Членовете на работната група извън ИАГ, може би и ЛТУ, не са ни викали и питали за това творение. Сондирах мнение и с някои колеги участвали в съвещанието, и мога да кажа още по-уверено,че промените са козметични и не отразяват духа на измененията, които работната група скицира в Кранево с консенсус! и които се очакваше да бъдат направени. Това не са промените, които гилдията очаква!"

.....................

Констатации и предложения за промени в нормативната база и някои действащи ГС практики

.................

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC

 

1. Покана за обществено обсъждане на 1-ви работен вариант на Българския стандарт на Горска сертификация

2. Работен вариант за публично консултиране

3. Формуляр за предложения, бележки и коментари

 

......................................

 

Съобщение относно стартиране на процедурата за разписване и национално и международно утвърждаване на Българския стандарт за горска сертификация чрез прилагане на Критериите на Program for Endorsement of Forest Certification – PEFC

Покана за участие в 1-во присъствено Общо събрание

Пълен списък на членовете, утвърден от ОС на СУУСГБ на27.04. 2017г

ПРОЕКТ на ИНДИКАТИВЕН ПЛАН - ГРАФИК за работата на КГС през 2017 год., приет на 10.05.2017 (до 30 август)

..................

Колегиум по Горска сертификация

Покана за номиниране на кандидати за участие в Колегиум за горска сертификация (работна група) по PEFC рамковия стандарт според Пан Европейските критерии за устойчиво управление на горите. 

Заявление;

Списък с потенциалните участници в Колегиума за горска сертификция

 

..........................

П О К А Н А

за участие в

Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР

 

Уважаеми колеги,

 

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно Отчетно – изборно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2016 год, което ще се проведе в 6 април, от 15.00 часа в заседателната зала на хотел "Лесопарка"-Лясковец, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

N

Продължит.

Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / Докладчик

1

15 мин

Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението от мандатния план (за 2016 г, година 1-ва от приетия Мандатен план 2016-2018 год);

2

   7 мин

Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2016 год.);

3

   7 мин

Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2017 год.

4

30 мин

Разни, в т.ч.:

 1. Актуалната ситуация в сектора
 2. Обсъждане на мерки и последващи действия на сдружението във връзка с предстоящите промени в ръководствата на МЗХ и ИАГ след изборната ситуация в сектора; предложения за промени в нормативната уредба и по други актуални въпроси.

Σ

 

Общо /кръгло/

Кворума за събранието се брои в 15.00 часа. При липса на такъв, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава, Общо събранието ще се проведе в същия ден на същото място, от 16.00 ч, при обявения тук по-горе дневен ред. Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да присъстват лично на събранието, могат да използуват инструмента на упълномощаване, съгл. Чл.30, ал.2 от Устава. Писмените материали по дневния ред, са на разположение на интернет страницата:www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва от 14.00 ч, в залата на хотел Лесопарка.

Покана за участие в Общо събрание и пролетен семинара

Покана до заинтересованите страни

 

.........................

 

Позиция на браншови организации в Горския сектор 

 

...........................

 

 

На 20 и 21.02.2017 г. в Старозагорски минерални бани се проведе съвещание по стопанисване на горите, организирано от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).  В съвещанието участие взеха: инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на ИАГ, инж. Красимир Каменов – зам. изпълнителен директор на ИАГ, както и експерти и специалисти от ИАГ, регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия, БУЛПРОФОР, Асоциация „Общински гори”, лесовъди, упражняващи лесовъдска практика и други заинтересовани страни. Стопанисване на горите; Предложения от съвещанието; Становище на Булпрофор

 

...........................

 

 

 

 

Покана за участие в Световен шампионат за кранисти /оператори на сортиментовоз/, което ще се проведе по време на едно от най-реномираните изложенич за горска техника "Elmia WOOD , близо до гр. Jönköping, Швеция, на 8-9.06.2017 г. (на всеки 4 години). Покана за участие

Посестримата организация на БУЛПРОФОР в Швеция " Swedish Association of Forestry Contractors" организира шампионата за 6 пореден път. 

При проявен интерес от страна на български горски фирми да излъчат кандидати за участие, молим същите да попълненят на англ.език приложения тук формуляр, и ни го изпратят на адрес: office@bulprofor.org. БУЛПРОФОР ще организира посещение на Изложението и на Шампионата, независимо от участието на български състезатели (макс. до 2 души).
За повече въпроси: 0888 383 654 - Антоний Стефанов.
Напомняме и за предишната покана за участие в организирано посещение на изложението " LIGNA  - WOOD  industry Summit" 2017, гр. Хановер 22-26 май, 2007 гр. (тук по- долу).

 

 

..........................

ПОКАНА За Участие в организирано посещение нa LIGNA  - WOOD  industry Summit 2017, гр. Хановер 22-26 май, 2007 г. Заявки изпращайте на адрес: office@bulprofor.org, Информация на телефон: 0888-383-654, инж.А.Стефанов  PDF документ 267.98KB

 

........................

 

 

П О К А Н А

 

за участие в

 

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

 

„ПиИЕфСи – България – Съюз за подкрепа на горската сертификация“

 

 

Уважаеми колеги,


Управителния Съвет на „ПиИЕфСи – България“ има удоволствието да ВИ покани на ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО Общо Събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27 януари 2017 год от 13 часа в гр.София, Лесотехнически Университет, бул. „Кл.Охридски“ №10, УЛК /самост.сграда/ Зала № 301.

Основна цел на събранието е да консолидира и разшири членския състав и другите участници от групите заинтересувани лица за продължаване на започнатото дело по създаване на български Стандарт по системата «PEFC» за сертификация на устойчивото стопанисване на горите в България. На новоизбраното
ръководство и органи на сдружението ще се вмени отговорността да хармонизират документацията и процедурите съобразно изискванията на „PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification” за утвърждаване / акредитация на национален стандарт съответстващ на Европейските критерии за
устойчиво управление на горите.
Важна задача на ОС ще бъде и приемането на нови членове, които според хармонизирания с правилата на „PEFC – Council” Устав, трябва да са основно юридически лица (по ТЗ и по ЗЮЛНЦ) и физически, които представляват публични организации и институции. В тази връзка, както и с оглед на нашата предстояща работа по колегии в Колегиума по горска сертификация (орган, който ОС предстои
също да гласува). 

Молим едновременно с участието си на форума да представите:
1. Надлежно оформено предложение за лицето, което ще представлява Вашата институция/ организация в Сдружението – като пълноправен член или само като заинтересувана страна подкрепяща и участваща в дейността на сдружението, съгласно съответната апликационна форма и изискуемите документи.
2. Лицето/лицата които според попълнената от вас апликационна форма ще участва в
съответната/те колегия/и, и в работата на Колегиума за горска сертификация и в други работни групи/комисии.


Приложения:
1) Дневен ред на Отчетното-изборно Общо събрание
; 2) Проект за изменение и допълнение на Уставa; 3) 2 вида апликационни форми- Заявление за членство; Заявление за участие и съдействие; 4) Примерно Пълномощно.

                                                              Председател на УС на ПиИЕфСи – България /Иван Савов/

 

.......................................

  

Уважаеми колеги,

Eсенно-зимния СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 01-03 декември 2016 г. – четвъртък,петък и събота в Хотел „Щастливците“ – Старозагорски минерални бани (http://www.shtastlivcite.com/ .

Темите са изключително актуални: (По-подробно са описани в приложената Програма-2/корекция/.

 

...................................

 

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ИЗДЪНКОВИТЕ ДЪБОВИ ГОРИ-08-10.11.2016Г. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ - СТОПАНИСВАНЕ НА ИЗДЪНКОВИТЕ ДЪБОВИ ГОРИ- Д-Р ИНЖ. ЦЕНКО ЦЕНОВ; Стопанисване, състояние и перспективи за развитие на издънковите дъбови гори, частна собственост-РДГ Ловеч;  Стопанисване на издънковите гори в България-ИГ-БАН 

.............................................

Позиция на Булпрофор относно предложения на ИАГ за промяна в образци по чл.50, ал.11 от НСГ

 

..............................................

 

Стартира процеса на закупуване на горски територии от Държавните горски предприятия по чл.163 от ЗГ

 http://www.mediapool.bg/pri-pokupkata-na-chastni-gori-darzhavata-tarsi-nai-niski-tseni-news253323.html

 .........................................

Поздравление по случай седмицата на гората-2016г.

 

..............................

 

 

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на годишно ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2015 г и за изтеклия 3-годишен период), което ще се проведе в к.с.Боровец, общ.Самоков, хотел „ЕЛА”, на 6 – АПРИЛ – 2016 г. /сряда/ от 13 часа.

Общото събрание ще бъде съпроводено от следните паралелни събития: Честване на 15 год. Рожден ден на БУЛПРОФОР (6.04.16 /сряда); ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА и СЕМИНАР, честване на СЕДМИЦА НА ГОРАТА – вечер на Лесовъдската гилдия (на 7.04.16/четвъртък) и залесяване (на 8.04.16 /петък). Тук приложена ще намерите сборна програма на всички събития. Покана до членовете на Булпрофор

 

 ..............................

Уважаеми колеги,

На 7-8 април 2016 г./четвъртък -петък/ в хотел „ЕЛА”- К.С. Боровец /до гр.Самоков/ ще проведем :

 

 1. СЕМИНАР с теми относно: (1) добри практики при маркиране на стояща дървесина с предложения за въвеждане на нови похвати или начини за маркиране на стояща дървесина; (2) Иновациите в горския сектор– митове или реални възможности за прилагане в България и (3) Квалификацията и обучението на лесовъдите и тяхното кариерно развитие.
 2. ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСАс гледните точки на природозащитници, практикуващи лесовъди и предприемачи в горите и на горската администрация и контрола в горите по прилагането на горското законодателство – слаби и силни страни при изпълнение на дейностите, контрола и управлението, възможности за подобрение в работата по насоки, по звена и структури и на участниците в производствената верига.
 3. Честване на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2016”с ритуално залесяване в района на ТП ДГС Самоков /ДГС София и празнична Вечер на гилдиите от горския сектор, съгласно програматa;   Покана членове; Програма

 

......................

 

 Указания във връзка с прилагането на Наредба № 8 за сечите в горите от 03.11.2015

 Указания относно прилагане на $ 41 от ПЗР на Наредба 8 за сечите в горите

...................................

Уважаеми колеги,

Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 12-14ноември 2015 г. –  четвъртък,петък и събота в учебната база на ЛТУ в к.с.Юндола. Темите са разпределени в два блока, от които единия е практически, съгласно тук приложената. Покана и Програма

......................................... 

Указания във връзка с прилагането на чл. 111, ал. 8 от Закона за горите

 .......................................

Предложения във връзка с проекта за изменение и допълнение на Закона за горите

 Становище на Булпрофор по Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии 

 

Становище на Булпрофор във веъзкас проекта наизменение на Наредбата за сечите в горите

 

Становище на Булпрофор във веъзкас проекта наизменение на Наредбата за инвентаризация  

 

Становище на Булпрофор във веъзкас проекта наизменение на Наредбата за възлагане на дейности в горите

...................................

СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2015  

Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 02-04.04.2015г. хотелски комплекс "Пъстърствата,с.Енина,гр.Казанлък 

 

Уважаеми дами и господа,

На 2-4 април 2015 г./четвъртък-събота/ в хотелски комплекс „Пъстървата”- с.Енина /до Казанлък/ ще проведем :

 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС относно– добри практики по прилагане на нормативната уредба, с предложения за промени в нормативната уредба; Горските предприемачи през новия програмен период на ПРСР 2014-2020 г. - подпомагане закупуването на дърводобивна и др. горска техника;2.
 2. ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА по актуалната ситуация в горите в условията на повишена обществена активност и натиск, предложения за промени в нормативната уредба за горите;3.
 3. Честване  на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2015”с ритуално залесяване в района на с.Енина / ДГС Казанлък и празнична вечер- Вечер на гилдиите от горския сектор,съгласно програмата. Покана до членове на Булпрофор и Програма

..................

Кодове към Заповед РД 09-153 от 10.03.2015г на Министър Десислава Танева

 

Уважаеми колеги!

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2014 год, което ще се проведе на 12.03.2015г.на пл. Възраждане №2, конферентна зала, х-л Ренесанс от 12.00 часа при следния Дневен ред на ОС:

     1.  Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2014 год.) 
     2.  Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2014 год. 
     3. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2014 год. 
     4. Освобождаване и избор на нов член на УС. 
     5. Други организационни въпроси, в т.ч.: 
     5.1.Резолюция за актуалното състояние в сектора (!?); 
     5.2.Обсъждане прехвърлянето на членството ни от ENFE в CEETTAR (това е в полезрението и на УС, но за да информираме членовете!); 
     5.3. Налагащи се активности във връзка с новия програмен период 2014-2020 год за ПРСР и възможностите за финансиране на дейности в горите.
     5.4. Честване на Седмица на гората 2015 г /информиране за решения по този в-с на УС/
 
..............
Декларация на Булпрофор по повод протичащия по медиитеи обществото дебат за равитието на горския сектор в България

 

..............................

Уважаеми Колеги, Традиционният есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 13-15 Ноември 2014г. четвъртък, петък и събота в ПИРИН ГОЛФ ХОТЕК $СПА гр. Разлог-Конферентна зала 1. Темите са разпределени в 4 блока, от които единия е практически,съгласно тук приложената ПРОГРАМА. 

 

.......

 

На 16.06.2014г. започна обществено обсъждане на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023г. Планът се разработва по проект, изпълняван от Изпълнителната агенция по горите.

Тук можете да се запознаете с Проекта на СПРГС 2014-2023 и Правилата за мониторинг.“   СПРГПравила.

...............

СЕДМИЦАНА ГОРАТА2014

 

Уважаеми колеги и приятели лесовъди,

Дами и господа,

 

От името на УС на БУЛПРОФОР – Браншовото сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България,  

Поздравявам

-             всички практикуващи лесовъди и горски предприемачи в България,

-             всички лесовъди от кариерата,

-             всички колеги лесовъди от неправителствените организации  (работодателски, професионални, екологически), научни работници и преподаватели от нашия университет и от проф.гимназии

с техния професионален празник  - Седмица на гората’2014.

Желая на всички тях и на техните семейства много здраве и успехи в благородната професия на която са се посветили.

 

Този празник е добър повод да признаем, че в историята на България е имало периоди, когато лесовъдската професия и горското стопанство като цяло са имали висок обществен авторитет.

  В навечерието на светлия празник на българската гора, нека бъдем    повече оптимисти !

 

-             Защото и след най-дългата зима идва лято.

-             Защото ние няма да сме тези, които да отрежем мостовете за връзка с колегите ни лесовъди от кариерата /от другата страна на бариерата. Те не са причината за облаците които твърде дълго стоят надвиснали над сектора. Те са потърпевши както и целия сектор, който остава заложник на политически и лобистки интереси, който остава най-бавно и зле реформиращия се сектор в България.

-             Защото ние няма да спрем да се борим за постигане на нашата дългосрочна програма за развитие, която ни поставя на единствено вярната координатна система – европейската – пътя който нашите европески партньори са преминали успешно.

 

Още веднъж -  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК,

Бъдете силни и активни, защото горския сектор СЕ НУЖДАЕ ОТ ТАКИВА ИМЕННО ХОРА.

БЪДЕТЕ по-добри от ЛАУРЕАТИТЕ, които тази година ние наградихме:

 

Доц. д-р Величко Гагов за Цялостен принос и кръгла 70 - годишнина

Доц. д-р Васил Стипцов за Цялостен принос и кръгла 60-годишнина

Гл.ас. Нено Александров – за особен принос в обучението на студенти и ЧПЛ

Инж. Венелин Радков – за Особени заслуги в ЛП – 2014

Инж. Ивайло Любенов – за Особени заслуги в ЛП – 2014

Димчо Михалевски – посмъртно – депутат в 42 НС, за внасяне предложения на бранша за промени в Закона за горите.

 

Инж.Антоний Стефанов

Председател на БУЛПРОФОР

07.04.2014 г.

Поздравителен адрес на УС на Булпрофор по случай Седмицата на гората 2014г.

.......................

Покана за участие в Общо събрание на Булпрофор /03.04.2014г. и Семинар -Кръгла маса /04.04.2014г.  до членове на Булпрофор

..............

 

ДО: Членовете на БУЛПРОФОР

 

ПОКАНА

 

Уважаеми колеги и приятели,

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2013 год, което ще се проведе в Зала №2 - уч.база на ЛТУ, кс.Юндола, общ. Велинград,на 03 – април – 2014 г. / четвъртък / от 14.00 часа, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:  

N

Продължит.

Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / Докладчик

1

  20 мин

Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2013 год)инж.А.Стефанов 

2

  10 мин

Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2013 год.) - инж. Х.Гечев и

4

  10 мин

Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2014 год. – инж. Стефан Самаринов

5

  15 мин

Освобождаване и Избор на нов член на УС на БУЛПРОФОР

6

  30 мин

Разни, в т.ч.:  5.1. Решение за приемане на Резолюция на ОС на БУЛПРОФОР.       

                       5.2. Обсъждане на предложения за награждаване на практикуващи лесовъди и горски предприемачи във връзка със Седмица на гората – 2014 с наградите/ Удостоверения на БУЛПРОФОР „За особени заслуги в лесовъдската практика“.

                       5.3. Други

Σ

1ч, 30 мин.

Общо /кръгло/

Кворума за събранието се брои от часа на Официалната сесия на Общото събрание в 14.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Редовната сесия на Отчетно-изборното Общо събранието ще се проведе в същия ден на обявеното място, от 15.00 ч, при обявения тук по-горе дневен ред. Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да присъстват лично на събранието, могат да използуват инструмента на упълномощаване, съгл. Чл.30, ал.2 от Устава. Писмените материали по дневния ред, са на разположение в седалището на сдружението, както и на интернет страницата:www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва на 03.04.2014г. от 13.00 ч, пред зала № 2 (партер)

На ОС ще имате възможност:

-     Да направите предложения за подобряване на нашата организационна работа.

-     Да направите предложения за теми на бъдещи наши семинари, за формите на обучение, за лекторите, времето, продължителността иместопровеждането им, както и за тематика на бъдещите изданияна БУЛПРОФОР.

-     Да уредите административни формалности (подновяване на регистрацията си, плащане на чл.внос, спонсорство и др.п)

-     Да донесете направени от вас снимки представящи различни аспекти от дейността на БУЛПРОФОР.

-     Да доведете с Вас нови кандидат членове, които след попълване и подаване на Молба-Декларация ще приемем за членове на БУЛПРОФОР.

Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които ще присъстват на приятелската среща-вечеря в ресторант на база ЛТУ - Юндола на същия ден, както и участието си в кръглата маса и семинара + вечеря честване на Седмица на гората на следващия ден (04.04.2014, петък) в голямата зала на 2-етаж, да потвърдят участието си в срок до 01.04.14 г, на тел.:  0885 336 215 - инж. Даниела Петкова или на 0888-383654 А.Стефанов

.....................

Писмо до Министър Председателя на РБългария Пламен Орешарски за диспропорциите в развитието на Горското стопанство в началото на 2014г. Писмо до Министър Председателя Пламен Орешарски

...................

Презентациии: Съвременна европейска политика за горите-лектор доц. Георги Костов; Регламент 995/2010на Европейския парламент; Въпроси, свързани с нормативната уредба с Регламента на Европейския съюз относно дървения материал

Снимки

П О К А НА за участие в С Е М И Н А Р на ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, на 7-9.11.2013 г, в Учебна база на ЛТУ в кс Юндола и Покана - гости

Уважаеми колеги,

Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 07-09 ноември 2013 г. –  четвъртък, петък и събота в учебната база на ЛТУ в кс Юндола.Темите са актуални и в основни линии са почерпени от вашия заявен интерес . Покана и програма членове; Покана - гости

............................

В навечерието на предстоящия отоплителен сезон темата за добива на дърва става особено актуална. Значителна част от дървата за огрев се добиват в частни гори.  Какви са правилата, постановени от закона, за извършване на тази дейност, с какво трябва да се съобразяват собствениците и ползвателите на гори, за да няма закононарушения, сива икономика, измамени и потърпевши – Пояснения на експерта лесовъд инж. Стефан Самаринов, Председател на ГИЦ на БУЛПРОФОР в гр.Кюстендил пред в-к "Наблюдател". Интервю за в. "Наблюдател"

.....................

Предложения за мерки относно преодоляване на кризата в сектор "Гори и Горско стопанство", 20.06.2013г.

.............................

Поздравление от Управителния съвет на БУЛПРОФОР по случай Седмицата на гората-2013г.

................................

Писмо до проф. Иван Станков

СТАНОВИЩЕ за актуалната ситуацията в горския сектор към м.март 2013 година и Предложения за спешни краткосрочни и дългосрочни мерки за стабилизация

........................................

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

На 5-6 април 2013 г./петък и събота/ в хотелски комплекс „Пъстървата”- с.Енина /до Казанлък/ ще проведем : 

I.         Честване  на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2013”  с ритуално залесяване в района на с.Енина / ДГС Казанлък и празнична вечер, съгласно програмата;

 

II.      ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА по прилагането на нормативната уредба за горите – актуална ситуация и предложения за промени, които да се подготвят в пред/изборния период(съгл. програмата) и

 

III.  ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС относно – общи условия по договорите за възлагане на дейности в горите, цени и ценообразуване за предоставяните услуги и продажба на дървесина.       Покана и Програма

..................................

На 28.02.2013г. от 12.00ч. в Зала 101 /до Деканата, ет, 1/ на Лесотехнически Университет ще се проведе Годишното Отчетно-изборно Общо събрание на БУЛПРОФОР при следния дневен ред:1.Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2012 год)
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2011 и 2012 год.) 
3. Утвърждаване на насоки за дейността на БУЛПРОФОР за следващия мандат (2013-2015 г) и приоритети за 2013 год.
4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2013 год.
5. Освобождаване и Избор на нови членове на органите на БУЛПРОФОР:  5.1. УС, /  5.2. Председател, /  5.3. Контролен съвет.
6. Разни, в т.ч.:
6.1. Обсъждане и приемане на препоръчителни минимални цени за услуги предоставяни от членовете на сдружението.
6.2. Обсъждане и приемане на РЕЗОЛЮЦИЯ на ОС на БУЛПРОФОР във връзка с прилагания режим за регистрация за частна практика (ф. и ю. лица), изпълнението на другите подзаконови актове, взаимоотношенията с ТП на ДП и със структурите на ИАГ (инспектората по места) и по други актуални въпроси.
Всички материали за ОС ще бъдат публикувани до 1 седмица преди датата на ОС в електронната страницата на сдружението.!  Покана; Пълномощно; Документи

.....................................

Документи на ИАГ по стопанисване на горите към м.ноември 2012г.

.....................................

Уважаеми колеги,

Есенния СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 15 - 17 ноември 2012 г. –  четвъртък, петък и събота във ваканционно селище „Манастира“ общ. Лясковец (в близост до с.Арбанаси)    Покана; Програма

.................................

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ

..........................

Проектозакон за горите от 03.07.12 г, внесен от Комисията по земеделие и гори, след обсъждането на 03.07.12 г. Утре 05.07 предстои 1-во четане /приемане в КЗГ.

.............................

На 03.07.2012, вторник в НС ще се състои обществено обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на закона за горите, върнат за ново разглеждане  в Комисията по ЗГ. Булпрофор ще участва в обсъждането и ще защитава предложенията, които в срок изпратихме в НС. Предложенията на Булпрофор 

.................... 

ПОЗИЦИЯ НА БУЛПРОФОР:  БУЛПРОФОР ПОДКРЕПЯ ПРОТЕСТИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ ПРОТИВ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.  Това е колкото граждански, толкова и професионален протест.... Тези промени са наложени със сила, без обсъждане със заинтересуваните страни, както го изисква законът (само 7, вместо 14 дни). Нашите предложения внасяни неколкократно, вкл. с декларация по време на многохилядния митинг в София, не бяха взети под внимание. Работата по наредбата за възлагане - зацикли, защото ние не сме съгласни с някои текстове, но и за да се протака, докато се проведат повечето процедури при условията на действащата наредба! Шепа властници искат да дават на мутри и обръчи от фирми близки на тях, права за разпореждане (до 15 години). Ние сме против приемането на поправки в закона и в наредбата, които дават възможност на посредници да изкупуват дървесина на корен или на склад, еднократно или дългосрочно, и после да я препродават с печалба. Ние искаме предприемачите директно да сключват договорите за услуги с ДГС/ДЛС, а не като подизпълнители на тези посреднически фирми! Ние не искаме ДГС/ДЛС сами да извършват дърводобива, защото това е най-прекия път за корупция и други недопустими практики, за които всички твърдят, че искат да оставим в миналото! Нали уж разделихме марката от брадвата, защо сега отново ги събираме?! Стига източване на горския сектор за лични, за олигархични цели и за партийни каси, не на обръчите от фирми, които сега усилено слугуват на ГЕРБ, и не на ДС-парските номера! На какво не се наслушахме тези дни - еколозите това, еколозите - онова, лоши били, герои били, и т.н.. Това не е дело само на еколозите - този протест е протест на ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО и всички трябва да сме горди, че такова има... Еко организациите както навсякъде по света, са в авангарда на това гражданство и ние, вкл. браншовици, предприемачи и т.н, трябва да сме им дълбоко благодарни и признателни. Защото след 2-я наш митинг (на предприемачите) и акцията на Емил Димитров и Мирослав Найденов с контрамитинги, медийно затъмнение и целеви проверки на протестиращите фирми, стана така, че сега е невъзможно повече да накараме онези ентусиазирани, гладуващи работници с катафалки и плакати (повече от 2000 души на митинга в София) да дойдат и подкрепят сегашните протести... и този страх го няма при гражданите (еколози и други)... БРАВО, НИЕ СМЕ СЪС ВАС! дори и от разстояние. Затова - с две ръце стоим зад сегашния протест и ще направим зависещото от нас, за да може поправките в закона да се изчистят от всички лобистки и други текстове, които обричат горите на апетити за бързи печалби, а бизнеса - на фалит или подчинено на волята на 6-ма Директори, играещи по свирката на цитираните господа... те не са лесовъди (въпреки дипломите си!) те просто продължават да  слугуват на новите си господари (Емо и Миро, както са го правили, като хора на ДС). Не искаме отново социализъм в горското стопанство! Искаме да работим в горите така, както повеляват лесовъдските и екологическите, икономическите и социалните норми, т.е устойчиво, за да има и за следващите поколения ... Председател на БУЛПРОФОР: инж.Антоний Стефанов .....................

На 7-9.05.2012 г, в местността Мечи чал /над Чепеларе/ ще се състои  БГ горско изложение "БУЛФОРЕСТ-ШОУ".  БУЛПРОФОР ще участва със собствен щанд(непосредствено до входа-вляво). За покани/пропуск, членовете на БУЛПРОФОР да се обаждат на инж. Антоний Стефанов в дните на изложението. Програмата може да видите тук:  http://www.bulforest-show.com/bg/index.php/informacia

.............................Честито: Булпрофор стана първата (и единствена засега) Браншова организация в бранш "Горско стопанство" по чл. 214 от ЗГ, вписана в регистъра на МЗХ по чл. 224, ал.1. Съгласно чл.219, ал.1, докато има само една браншова организация, тя се признава за национална браншова организация в съответния бранш. Удостоверение на Булпрофор
.....................

Указания за изготвяне и приемене на Горскостопански програми

..............................

Уважаеми колеги лесовъди и горски предприемачи - ЧЕСТИТА СЕДМИЦА НА ГОРАТА'2012 г. - Приветствие на инж.Антоний Стефанов 

 .............................

http://www.youtube.com/watch?v=S2QUVofoyXk&feature=share   Ето това е в резюме цялата одисея - генезиса на нашите протести и недоволството, за подмяната на законовиата коцепция, за това кой и как се разпорежда с горите в България, кои са обръчите от фирми, кой и какво прави Министър Мирослав Найденов и депутата Емил Димитров

.........................................

Уважаеми колеги, на 5-7 април 2012 г./четвъртък, петък, събота/ в уч.база на ЛТУ в кс Юндола ще проведем: 

I.         Честване  на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2012”  с ритуално залесяване в района на УОГС Юндола и празнична вечер, съгласно програмата;

 

II.      ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА за практикуващи лесовъди, горски предприемачи и други заинтересувани групи и лица от горския сектор под общото наименование: „Новоизменени и действащи  нормативни документи и казуси по прилагането им(съгл. програмата) и

 

III.  ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ВЕРИГА за практикуващи лесовъди - консултанти, горски предприемачи и други заинтересувани групи и лица от горския сектор.

Покана и програма за провеждане на пролетен семинар на Булпрофор

...............................

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ 

 От

НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

за протестни действия към

Коалиция „Да спасим горското предприемачество в България”

Декларация от 12.03.2012г.

Уважаеми колеги лесовъди, горски предприемачи, приятели милеещи за гората,

 05.03.2012г. През уикенда министър Найденов е бил предупреден от най-високо място, че ако има следваща катафалка в София, с нея може да си иде и той. Днес в Ракитово министърът беше съвсем друг човек - обяви, че спира борсовата търговия (ще я оставят като възможност, която 6-та директори да могат да избират?!), ще се възлагат дейности и ще се продава дървесина на 2-4 сесии, няма да има стратегически партньори, няма да има местни фирми, а различни по големина пакети от дървесина - малки, средни и големи (над 50000 м3), ще се изработят и т.нар. общи условия по договорите за възлагане и продажби и т.н. Работната група, в която влизаме 5 души от бранша + 5 от ИАГ-МЗХ-ДП + 5 големи и малки фирми/преработватели, щяла да работи при консенсус. Всичко това са наши искания, като в процеса на преработка на наредбата много, ревностно ще отстояваме тези и другите наши искания. Една вест от днес е и желанието на депутата Е.Димитров да нанесе ответен удар, като предложи от ЗГ да отпаднат текстовете (раздела) за браншовите организации!

...............................

29.02.2012г. Медийното затъмнение, няма да осигури на министър М.Найденов комфорт през остатъка от неговия мандат. Очертава се да бъде министър само на своите 6 директори и на броени "стратегически" партньори. Снимки от големия протест на 29.02.2012. Снимка; Снимка;Снимка; Снимка;Снимка.

Инициативния комитет беше упълномощен от многобройните участници да не спира протеста до неговия победен край. Ако през следващата седмица липсва напредък по нашите искания при промяна на Наредбата, протестът ще продължи чрез присъствие на хора и техника на възлови кръстовища в страната.

...............................

Миналата сряда - 22.02.12, Министър М.Найденов и депутатът Емил Димитров се подиграха с честта и достойнството на протестиращите около 500 души - представители на фирми членуващи в утвърдените работодателски организации в горския сектор: БКДМПБ, БУЛПРОФОР и АГФБ. Тогава двамата приеха представителите на една единствена фирма от Велинград, чийто управител е координатор на ГЕРБ в града и в "импровизираната" пресконференция повтаряха заучени фрази. Министър Найденов не престана и там, и по-късно по медиите да повтаря лъжи за искания на "една част от бранша", като ги противопостави на нашите фирми - колко лоши те били, колко и как крадяли с камиони дървесина. Той не можа, или не поиска, да разбере механизма по който се ощетява държавата при борсовата търговия за сметка на купувачите. Но десетки пъти повтори лъжата за онези кражби с камионите, което беше (при предишното правителство!) и е понастоящем механизмът за държавен рекет върху фирмите от дърводобива - чрез поставяне на непосилно ниски цени за труда при дърводобива, искане на до 100% авансово плащане и пари в кеш срещу "услугата" да ти освободят напр. 5 вместо 3 камиона. Т.е. има фирми, които са го правили, но по принуда, и това не е масова практика, това е "крадецът вика - дръжте крадеца", това е рекета и корупцията, която ГЕРБ обеща да изкорени от сектора, но вместо това се засилиха и като обрач стягат бизнеса. Ние се разграничаваме от подобна практика и го казахме недвусмислено на министъра, но... В същото време обръчи от фирми, които са приближени на властта (с нейна протекция, или с такава на директори и т.н.) се разпореждат с количества според заслугите им. Такива изнесоха през 2011 год 1.200.000 /НСИ/ куб.м. дървесина и дефицита е на лице! Такива бяха и купувачите на състоялата се борсова сесия, където купиха на минимална цена (умишлено по-ниска с 30-40 лв), за да  препродават вече дървесината на нейната реална цена (закупена на 115-120 и предлагана на 155-165 лв! - факт!). Има брокери, които търсят фирми на които е било отказано да бъдат включени като купувачи, като сега им искат между 5 и 10/15 лева на 1 куб.м горница! Ето това е което Министър Найденов и депутатът Емил Димитров искат да постигнат.   


ГЕРБ не спази нашето предизборно споразумение, където  на 1-во място пишеше:Нулева толерантност към корупцията и незаконните практики в горите !

 

 

Затова, 

над 2000 представители на дърводобивни и дървопреработвателни фирми от цялата страна излизат на протестно шествие и митинг в сряда, 29.02.2012 год, протестирайки срещу статуквото, което устройва шепа лобистки фирми, прекупвачи, посредници /черноборсаджии/, обрича ги на фалит, а семействата им на глад и мизерия. Времетраене - от 10.30 пред МЗХ - пред МС към 12.00 ч, пл. Независимост (без разрешение за спиране и застояване) - до НС пред паметника "Цар Освободител" - до към 14.30-15.00 ч. Ще бъде връчена протестната декларация и предложенията на бранша по ПЗИД на Закона за Горите. 

 

ОСНОВНИЯ ЛОЗУНГ НА МИТИНГА ПРОТЕСТ ЩЕ БЪДЕ: МИНИСТЪР НАЙДЕНОВ ПОГРЕБВА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В ГОРИТЕ

 

Изразните средства – черна катафалка с кръст и надпис за погребването на малкия среден бизнес в горите, кола за озвучаване. Ще бъдат предявени следните основни ИСКАНИЯ ;

Актуални схеми и механизми за корупционни практики                               

..................................

Първият организиран митинг-протест на Коалицията на браншовите организации от горския сектор против стоковата борса и за подобряване на условията за упражняване на дейности в горите. Снимка 1; Снимка 2; Снимка 3; Снимка 4; Снимка 5; Снимка 6.
Очаквайте следващата многократно по-внушителна проява в най-скоро време!

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

От

 

НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

за протестни действия към

Коалиция „Да спасим горското предприемачество в България”

УВАЖАЕМИ ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ - дърводобивни и дървопреработвателни фирми

Протестните действия са насрочени и разрешени съгл. чл.8 и чл.11 от  ЗСММ, за 22.02.2012 год . / ден: сряда / от 10.00 часа   до 16.00 ч .

Подробно целите на проявата и исканията на горските предприемачи (дърводобивни и дървопреработвателни фирми) са описани в нашата ДЕКЛАРАЦИЯ, както и ЖАЛБАТА ни от 16.02.2012 до Премиера и Главния прокурор на Р.България, за спиране на борсовата търговия с дървесина

Нашите конкретни искания и предложения ще прочетем в деня на проявата пред поканените от нас медии – печат и телевизия, както и пред гражданството.

Изразните средства на протеста ще бъдат съгласно чл.3 от ЗСММ - в това число:  лозунги/транспаранти, плакати с надписи и рисунки/карикатури, за символика с актуалната горската тема – камион с дървен материал /дърва и моторна резачка (без вериги).

Митингът-протест и шествие ще се осъществи както следва: 

 1. Сборен пункт и място за провеждане на протеста – пространството пред бившия партиен дом /Парламента, срещу Министерски съвет и Президенството на РБългария, (бул.“Дондуков“ Nо 1 и Nо 2). Времетраенето на проявата е от 10.00 до 12.30 – 13.00 часа.
 2. Шествие от МС до МЗХ по маршрут по бул. Стамболийски и Хр.Ботев до парадния вход на МЗХ на бул. Хр.Ботев 52, в промеждутъка от 12.30-13.00 до 13.30-14.00.
 3. Митинг пред парадния вход на МЗХ на бул. Хр.Ботев 55, ъгъла с ул.Владайска, в промеждутъка от 13.30-14.00 до 16.00.

Предполагаемия брой на участниците в проявата е около  350-400 (четиристотин) души.

Митинга-протест и шествието няма:

-          Да застрашава обществения ред в съответното местостояние и маршрут;

-          Да нарушава правата и свободите на другите граждани!

Ефективните протестни действия, тяхното законосъобразно протичане, осигуряване на реда при провеждането им и тяхната продължителност, ще бъдат организирани от членовете на Инициативния комитет и отговорниците по региони в страната. 

......................................

Жалба от Инициативен комитетна браншовите организации от горския сектор относно 1-та тръжна сесия на Софийската стокова борса за продажба на дървен материал, която ще се проведе на 17.02.2012г.

...............................

Резултати от проведените на 15.02.2012 г, в МЗХ преговори между представителите на Инициативния комитет на 3-те браншови организации + Асоциацията на ползувателите на дървесина в България с МЗХ, 6-те Държавни предприятия и 3-те стокови борси.  

  ...........................

Уважаеми колеги, уведомяваме ви, че Общото събрание на БУЛПРОФОР, обявено за 09.02.2012г. се отлага за 23.02.2012г. на същото място, час и дневен ред!

..............................

Днес, 07.02.2012г. в Държавен вестник, бр. 11 бе публикувана Наредба N 1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на Горските територии. Изтегли

.............................

ДО: Членовете на БУЛПРОФОР

 ПОКАНА

 На 09.02.2012г. от 13.00 ч. в конфернтната зала на хотел „Галери” - гр. Хисар, ул. „Гурко” № 15 ще се проведе редовното годишно отчетно Общо събрание на БУЛПРОФОР при следният Дневен ред:

1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (2011 год) ;
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението (2010 и 2011 год.); 3. Актуализиране на мандатните насоки за дейността на БУЛПРОФОР, с ракурс за 2012 год.; 4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2012 год;5.  Приемане на „Резолюция на ОС на БУЛПРОФОР”относно законовите и подзаконовите промени и новости;6. Разни, в т.ч.: актуалното състояние и перспективи на взаимоотношенията на БУЛПРОФОР с  6 ДП; вписване на БУЛПРОФОР в регистъра на МЗХ като браншова организация по ЗГ; бъдещи мероприятия инициирани и/или с участието на БУЛПРОФОР (Седмица на гората’2012, Награди „За особени заслуги в лесовъдската практика-2012”, „Национален горскостопански семинар-2012”, „Национално изложение за лесовъдство, горска техника и технологии – ТЕХНОФОРЕСТ” и др. и приемане на евентуални решения; Материалите за ОС: Oтчетен доклад за дейността на Булпрофор през 2011г.; План за действие на Булпрофор за 2012.

 .........................................

В пълно нарушение на Закона (чл.26, ал.1 от ЗНА) МС прие и внася в НС, ПИДЗГ (срокът за обсъждане беше до 30.12.11г). Поредния лобистки нормативен акт  - нерегламентирана Държавна помощ за частни лица. Едновременно с това обаче, което е най-важно за горските предприемачи, се внасят и промени, които дават още повече правомощия на държавните предприятия, за сметка на частните фирми - изпълнителки...... "Изменен и допълнен вариант на СТАНОВИЩЕ с ПРЕДЛОЖЕНИЯ на БУЛПРОФОР към Проектозакона за ИДЗГ"..................................27 дърводобивни фирми работещи основно в Бургаска област, изпращат<X_SPAN> Протестно писмо<X_SPAN> до Директора на ЮИДП, до Министъра на ЗХ, Председателката на Комисията по ЗГ в 41 НС, БУЛПРОФОР. Техния протест е насочен основно срещу определянето на ниски първоначални цени за услугата "дърводобив", което ги обрича или на закриване на бизнеса, или на работа при неспазване на приложимите законови и подзаконови актове, и работа в сивия сектор. Те питат - Кога в България ще може да се прави нормален бизнес в горите?...............................

<X_SPAN>Поради интереса от много ЧПЛ, както и от ТП ДГС/ДЛС, публикуваме списък на наши издания от периода 2006-2009, от които все още притежаваме определени количества.Същевременно ще бъде възобновена практиката да се издават ръководства и помагала за горската практика. От тук може да изтеглите СПИСЪЦИ на ИЗДАНИЯТА и ТАЛОН ФАКС-ПОРЪЧКА със заглавия, цени и условия на доставка. Ще очакваме да изпращате по поща, електронен път или по факс вашите заявки, като се надяваме, че ще го направите преди 31.12.2011 год.

...................................

Указания_2011

.................................

ОТВОРЕНО ПИСМО на Браншовите организации от горския сектор

Писмо до българските медии

ЖАЛБА  НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР ПО ПОВОД ПРИЕТАТА ОТ МС <X_SPAN>„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна  и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях”.<X_SPAN> НАРЕДБАТА Е ПРИЕТА В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА И СЪДЪРЖА .............. ЖАЛБАТА Е ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕТО И ВРЪЩАНЕ НА НАРЕДБАТА В РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЙНОТО ПЪРВОНАЧАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ.

................................................

Проект на наредба за възлагане на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост. Вашите становища с предложения могат да бъдат предадени чрез Булпрофор в срок до 23.11.2011г., изпратени на office@bulprofor.org.

Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 01 - 03 декември 2011 г. –  четвъртък, петък и събота в хотелски комплекс „Лесопарка” с.Арбанаси /www.lesopark-bg.com. Покана ; Програма; Програма 2

................................

На 14.10.2011 год, в Лимасол, Кипър се състоя годишната конференция (Общо събрание) на UEF – Съюз на Европейските лесовъди, в който БУЛПРОФОР членува. Доклад за работатана събранието от инж. Антоний Стефанов, Председател на БУЛПРОФОР.

                                                   ...........................................

На 13.10.2011 г. в Лимасол, Кипър се състоя Международна конференция (12 държави) на тема <X_SPAN lang=EN-US>"Приносът на Посетителите<X_SPAN lang=EN-US> / Ролята на посетителските<X_SPAN>  <X_SPAN lang=EN-US>центрове за общественото съзнание / Е<X_SPAN lang=EN-US>кологично образование", организиран от ЕСЛ, респ. от двете лесовъдски организации на Кипър. <X_SPAN>С разработки /презентации, участваха представители на страните членки на ЕСЛ, вкл. и от СЛБ. В работата му от страна БУЛПРОФОР участва инж.Антоний Стефанов, който споделя своите бележки в следния Доклад от семинара на тема:"Приносът на Посетителите / Ролята на посетителските центрове за общественото съзнание / Екологично образование". 

..........................

На 01.10.2011 год, във Фрайбург се състоя годишната конференция (Общо събрание) на <X_SPAN lang=EN-US>ENFE<X_SPAN lang=EN-US> – Европейската мрежа на горските предприемачи, в която БУЛПРОФОР членува. Доклад за работата на събранието от инж. Антоний Стефанов, Председател на БУЛПРОФОР.

...................

 В периода 25.09 – 01.10.2011 год, в Университета във Фрайбург се състоя Международна конференция (12 държави от 4 континента) на тема „Компетентност в горското стопанство”. Организатори бяха <X_SPAN lang=EN-US>IUFRO (международно обединение на горските изследователски и учебни заведения),<X_SPAN lang=EN-US>  ENFE<X_SPAN lang=EN-US> (Европейската мрежа на горските предприемачи) и<X_SPAN lang=EN-US>  FREIBURG UNIVERSITY (Факултета по горско стопанство). С разработки /презентации, участваха изтъкнати научни работници, практици и горски предприемачи. В работата му от Българска страна участва инж.Антоний Стефанов, Председател на БУЛПРОФОР, който споделя своите бележки в следния Доклад за конференцията и наблюдения от посещението на обекти в т.нар. <X_SPAN lang=EN-US>“Black Forest” в Шварцвалд. 

............................

<X_SPAN>На 29.09.2011 г, Сдружение ПиИФС България, представи за Публична консултация проекта на Български <X_SPAN lang=EN-US>PEFC<X_SPAN> стандарт за сертифициране на управлението на гори в България<X_SPAN>. Той е изработен от представителна работна група от специалисти, учени, практици – представители на всички заинтересувани групи и страни свързани с горския сектор. Формуляр за регистрация на предложения, мнения, коментари и пр., могат да се намерят на сайта на сдружението: <X_SPAN><X_SPAN>http://www.pefc.bg/ . На своя традиционен есенен семинар, към края на съгласувателния период (втората половина на м.ноември), в Арбанаси,  БУЛПРОФОР ще проведе финални дискусии – обсъждане на стандарта с представители на заинтересуваните групи свързани с горския сектор. Съобщение и покана за това обсъждане ще бъде публикувано на нашата страница, тук.

................................<X_SPAN>

 

Теkст на ПАМЕТНАТА ЗАПИСКА” от срещата, състояла се на 08.07.2011 г в ИАГ. Изп.директор на ИАГ има разписани конкретни указания по тематиката от тази паметка, вкл. за горскостопанските програми

На 08.07.2011 год, по настояване на БУЛПРОФОР, се състоя работна среща между частнопрактикуващи лесовъди и горски предприемачи (ЧПЛ и ГП) наши членове и отговорни представители на ИАГ и МЗХ. В центъра на вниманието бяха взаимоотношенията в горския сектор в периода след приемане на новия ЗГ до влизане в сила на наредбите, регламентиращи дейностите в горите. Поставиха се много проблеми, които спъват работата на ЧПЛ и ГП, както и на експертите от РДГ.  Като резултат от разговора ще се изработи „паметна записка”, която ще послужи за иницииране на промени в действащи указания и заповеди, след утвърждаване от Изп.Директор на ИАГ и/или от Министъра на ЗХ.

..................................................

 Проект на Наредба за  контролa и опазването на горските територии
- Коментари и предложение може да изпращате на адрес: office@bulprofor.org до 30.06.2011г.

..............................

Указания от 14.06.2011г. във връзка с разпоредбите по $38 от ЗГ

..................................................................

<X_SPAN>На 6-8.06.2011 год. в гр. Осиак, Австрия се проведоха

<X_SPAN lang=EN-US>3<X_SPAN>-та Международна Конференция<X_SPAN lang=EN-US>

<X_SPAN>На горските центрове за обучение в Европа <X_SPAN lang=EN-US>

<X_SPAN>&<X_SPAN>

<X_SPAN>Учредителното събрание на <X_SPAN lang=EN-US>EFESC <X_SPAN>– Европейски съвет  за умения в горското стопанство и околната среда <X_SPAN>

БУЛПРОФОР участва чрез своя председател – инж. Антоний Стефанов и чл. На  УС доц.д-р Васил Стипцов.

БУЛПРОФОР е приет за редовен член на <X_SPAN lang=EN-US>EFESC<X_SPAN lang=EN-US> – организацията, която акредитира националните агенции и съответствието на националния с европейските базови стандарти за моторни секачи.

Доклад за събитието и Снимки

..............................................

Декларация от представители на неправителствени организации от горския сектор подписали Рамковото предизборно споразумение с Политическа партия ГЕРБ на 30.06.2009 г. Относно:<X_SPAN lang=BE> Опитите да се внесат поправки в проекта на “<X_SPAN lang=BE>Наредба <X_SPAN>за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за продажба на добитите от тях дървесина и недървесни горски продукти” <X_SPAN>, които противоречат на нейния дух и консенсусно взети решения в работната група.

.......................

На 7 и 8.04.2011 год в кс Юндола, БУЛПРОФОР проведе честване на Седмица на
гората Снимка  и извърши ритуално залесяване в района на м.Старина. Снимка ; Снимка . На кръглата маса по актуални въпроси свързани с подзаконовата
нормативна база, се обсъдиха широк кръг въпроси и се направиха конкретни
предложения Предложения от участниците в Дискусионна кръгла маса - практикуващи лесовъди и горски предприемачи ; Предложение към Проекта на Наредба за сечите в горите; Предложение  към проекта на Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии

................................

<X_SPAN><X_SPAN>Приветствие по случай Седмица на гората’2011, от Председателя на БУЛПРОФОР

..............................<X_SPAN>

 

<X_SPAN>Квалификация и обучение за дейности в горското стопанство през следващите 10 години � 3-та Международна конференция в Осиек, Австрия на 6-8.06.2011 год. Първа покана; www.eduforest.eu

<X_SPAN> ...............................

Програма на Булпрофор за честване на „Седмица на гората’2011” и „2011 - Международна година на гората” Покана_членове на Булпрофор; Покана_гости

ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ:

 На 8.04.11г. от 10.00 часа, извънредно за участниците в семинара, специалисти от ИАГ ще проведат обучение за издаване на озволителни за сеч.

....................

Статията на инж.Антоний Стефанов в сп.”Гора” бр.3’2011 г, „Лесоустройството – предизвикателство пред съвременното горско планиране” в оригинал (със „съкращенията”).

.........................

PEFC България” приема кандидатури на експерти, желаещи да вземат участие в работна група <X_SPAN>Ако желаете да станете член на работната група, отговорна за разработването на Български PEFC стандарт за горска сертификация, моля попълнете този <X_SPAN>формуляр и го изпратете  в срок до 10.04.2011 г. по електронна поща, факс или на пощенски адрес: <X_SPAN><X_SPAN>info@pefc.bg  Повеч информация на адрес: http://www.pefc.bg/index.php;   Заявление

<X_SPAN>

<X_SPAN> .......................

Проектонаредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост   MS Word документ 321.5KB

...........................

2011 – Международна година на гората

<X_SPAN>Многостранните функции на гората, в т.ч. тяхната роля за осигуряване на чиста вода ще бъдат отпразнувани в Европа днес и утре - Световен ден на горите и Световния ден на водата (21 и 22 март ). По този повод <X_SPAN lang=EN-US>FOREST EUROPE <X_SPAN>подчертава необходимостта за устойчиво управление и опазване на горите и запазване на техните многостранни функции и ползите от тях, включително и за водните ресурси. Моля, вижте специалното комюнике за пресата (на англ.език) и др. материали на адрес:<X_SPAN> <X_SPAN> <X_SPAN lang=EN-GB>www.foresteurope.org/Press_release_water_of_life<X_SPAN lang=EN-GB>.

http://www.bulprofor.org/pagebg.php?p=27&sp=85

..................................<X_SPAN>

Днес, 01.03.2

„На 16.06.2014г. започна обществено обсъждане на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023г. Планът се разработва по проект, изпълняван от Изпълнителната агенция по горите. Тук можете да се запознаете с Проекта на СПРГС 2014-2023 и Правилата за мониторинг.“


БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ

© 2018 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават