За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
06 Април 2024 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |  Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  


 

 БЪЛГАРСКИЯТ ГОРСКИ ФОРУМ       

Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008; Политика по качеството на Булпрофор oт 02.10.2009 

Уважаеми колеги, информираме ви, че при интерес от ваша страна да сертифицирате фирмите си съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или друг стандарт може да се обръщате към Булпрофор за съдействие, консултация и разработване на подходяща, съобразно спецификата на вашата дейност Система за управление на качеството.

Етичен кодекс за професионално поведение на частно-практикуващия лесовъд и горски предприемач и Декларация за приемане на "Етичния кодекс"

„Хубава си моя горо,

                                                                                                         миришеш на младост…"

                                                                                                                     Л.Каравелов

 

ПРЕС СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми колеги,

 

Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовно годишно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2023 г, което ще се проведе на 25 април 2024 г. четвъртък от 16.00 ч., в залата на хотел „Лесопарка“, гр. Лясковец (под манастира „Петър и Павел“).

Общото Събрание на БУЛПРОФОР ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД :

N

Продълж.

 

1

20 мин

Oтчет на УС за дейността през изтеклата 2023 г

2

10 мин

Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2023 год.;

3

10 мин

Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2024 год.

4

10 мин

Утвърждаване на актуализирани насоки за дейността на БУЛПРОФОР през 2024 г

5

40 мин

Освобождаване и ИЗБОР на нови членове на УС на БУЛПРОФОР

 

6

30 мин

Други въпроси: 1. Във връзка с предстоящото сформиране на МС и конкретно на МЗм и излизане на ИАГ в самостоятелна структура – ДАГ към МС - приемане на акценти изразяващи позиция на БУЛПРОФОР за необходимите параметри за реформа в управлението на сектора; 2. Възстановяване на горското училище в кс Боровец като бъдещ национален учебен център; 3.Принос на БУЛПРОФОР по темата на Седмица на гората‘2024; 4.Други поставени и гласувани предварително въпроси.

Σ

2,0 час

Кръгло (без почивка).

 Покана за Участие

 

.........................

 

Уважаеми Колеги,

На 30 ноември, четвъртък и на 1 декември, петък 2023 г от 15.00 ч. в засед.зала на хотел „ЛЕСОПАРКА“ общ. Лясковец (в близост до с.Арбанаси / до манастир „Св.Св. Петър и Павел“, БУЛПРОФОР провежда СЕМИНАР по предварително зададени от колегията теми:

 • Климатично интелигентно горско стопанство – има ли почва у нас? – тема с продължение
 • "Готов ли е бранша да се обедини и да стане по-силен?" – дискусия
 •  Приложение на пазарния/ сравнителен подход при оценка на ПИ в горски територии
 •  Оценка по метод на пазарните сравнения;
 •  Оценка по метода на пазарните множители;
 •  Обсъждане и дискусия за възможностите на приложението им при липса на реален пазар на ПИ в горски       територии.
 •  Обсъждане на отделни казуси от практиката – коментира се от участниците в Дискусията

          Покана за участие

 

...................................................

 

Протестна нота относно: Внесен от група депутати ЗИД на Закона за водите: 49-354-01-65 от 15.06.2023 

..........................................................

Уважаеми колеги,

Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовно ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2022 г, което ще се проведе на06 април 2023 г. четвъртък от 14.00 ч., в зала №1 на Учебната база на ЛТУ в к.с. Юндола.

ОС ще проведе избор на нови членове на УС и ще приеме актуализиран план за дейността на сдружението за 2023 г. (Мандатния план 2022-2024 го приехме миналата година на ОС в хотела Лясковец). Покана и Дневен ред за отчетно-изборно Общо събрание

..............................................

 

Уважаеми дами и господа,

Колеги лесовъди,

На 8-9 декември, 2022 г. – четвъртък, петък - в Почивна база „Марица Изток” гр. Велинград, БУЛПРОФОР организира ДИСКУСИЯ относно ситуацията и перспективите за развитие на горския сектор след/преди изборите за НС. Нуждаем се от нов подход на комуникация с широката общественост, която към настоящия момент е особено чувствителна и силно критично настроена към всички лесовъдски дейности в горите. Предвиждаме следната програма:

Покана за участие в дискусионна кръгла маса на лесовъди и горски предприемачи

.........................

 

АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ ОРГАНИЗИРА ЛЕСОВЪДСКО СЪВЕЩАНИЕ на 13-14.10.2022г в Почивна станция "Мини Марица Изток" в Старозагорските минерални бани

Във връзка с изключителната актуалност на проблемите на собствениците на гори, свързани със задоволяване на населението на страната с дърва за отопление, както и с опазване /охраняване/ на горите им от нарушения и кражби на дървесина и на други горски продукти и в съответствие с правата и задълженията, които им вменява Законът за горите, Асоциация общински гори организира лесовъдско съвещание на 13-14.10.2022 година в Почивна станция на "Мини Марица Изток", в Старозагорските минерални бани с участието на кметовете на общините и ръководителите на общинските горски стопанства, членове на АОГ и представители на МЗХ и ИАГ.
Във връзка с организацията и изискванията на станцията за своевременно запазване на стаите, е необходимо в срок до 03-ти Октомври да заявете участие като внесете по сметката на АОГ в UniCredit Bulbank: BG93 UNCR 70001511082438 BGN; BIC: UNCRBGSF сумата от 190 лв., включваща една нощувка със закуска и ползване на предлаганите от станцията спа процедури, вечеря, обяд, кафе паузи и наеми за зала и мултимедия. За внесената сума ще Ви бъде изпратена своевременно фактура.
Тематика и цел на съвещанието :
1. Равносметка за хода на изпълнение на плановете за снабдяването на населението с дърва за отопление към 30.09.2022 г.и мерки за неговото ускоряване.
2. Състояние на дисциплината на ползване от торите.
Програма:
Ден Първи – 13.10.2022 г. / Четвъртък /
12.00-13.00 ч. Настаняване в хотела и регистрация;
13.30-14.00 ч. Откриване и встъпителни изявления; АОГ, МЗХ, ИАГ.
14.00-15.00 ч. Презентация на МЗХ по Тема 1 МЗХ
15.00-15.30 ч. Презентация от Община Сунгурларе „Практики в организацията за задоволяване на потребностите на населението с дърва за отопление. инж. Димитър Гавазов –Зам.Кмет
15.30 -16.00 ч. Презентация на ИАГ по Тема 2 ИАГ
16.00-16.30 ч. Почивка – кафе пауза;
16.00-19.00 ч. Дискусия и предложения; Медиатор АОГ
19.00-19.30 ч. Свободно време;
19.30 – Вечеря.
Ден Втори – 14.10.2022 г.
08.00-09.30 ч. Закуска в хотела;
09.30-12.00 ч. Продължаване на дискусията и предложенията и вземане на решения; АОГ, МЗХ, ИАГ
12.00 – Освобождаване стаите от хотела;
12.30 – Обяд и отпътувате.

 

 

Обобщение от дискусията за актуалното състояние в горския сектор, организирана от БУЛПРОФОР на 29.04.2022 г. с участието на ЧПЛ и горски предприемачи, в т.ч. представители на браншови организации. Обобщенията са на база дискутираните на срещата въпроси и направените конкретни предложения. Под внимание са взети и вече публикувани от бранша (обединената Коалиция) писма, адреси и т.н. до различни институции (47 НС, политическите партии, МЗм, Президент и т.н), както и от Общото събрание на БУЛПРОФОР на същата дата. В съкратен вид, основните предложения бяха поставени и дискутирани на срещата с инж. Валенин Чамбов - Зам.министър на МЗм, на срещата състояла се на 04.05.2022 г в МЗм. Браншови ПОСЛАНИЯ за ПРОМЕНИ в управлениет о на ГОРИТЕ И ГОРСКИЯ СЕКТОР-29.04.2022

.....................................

Писмо на Булпрофор до ЛТУ и ИГ-БАН за становище относно налаганите от ИАГ и МЗм административни промени и ограничения в лесовъдската практика, в разрез с лесовъдската наука. ОТНОСНО: Налагане на административни ограничения при стопанисвнето на горите в Р.България

...............................

Уважаеми колеги,
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовно ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 20
21г(последната от мандата 2019-2021 г), което ще се проведе на 29 април 2022г.-петък от 10.00 ч.,в засед.зала на хотел „ЛЕСОПАРКА,общ. Лясковецблизост до с.Арбанаси/до манастир Св.Св.Петър и Павел).
ОС ще проведе избори за нов състав на УС и ще приеме нов мандатен план за дейността на сдружението за периода 20222024 г. Следобяда на 29.04.22 (петък) ще проведем КРЪГЛА МАСА ПО АКТУАЛНИ ЗА СЕКТОРА ВЪПРОСИ, за което сме поканили и представители на другите браншови организации и НПО.

Както обикновено, ще завършим с Вечер на Лесовъдската гилдия.Тук приложена ще намерите сборната програма. ПОКАНА

............................................

Относно: Запазване на самостоятелността и автономията на Лесотехническия университет

 ..........................................

Последен вариант на Предложение за допълване на Националния план за възстановяване и устойчивост с Инвестиции в горския сектор:
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ За нов под-раздел в ЧАСТ 2 “РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ“;
2. Раздел „ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ“: НОВ: 2.Б.4 Устойчиво горско стопанство 2.Б.4 Устойчиво горско стопанство "Да помогнем на гората да се погрижи за смекчаване и адаптиране към климатичните промени".

По този проект работиха и любезно съдействаха експерти, представители на следните институции и НПО:

Изпълнителна агенция по горите – д-р Любчо Тричков, д-р Кирил Ташев; Югозападно държавно предприятие – инж. Дамян Дамянов; Институт за Гората към БАН – проф. Сотир Глушков; Лесотехнически университет – д-р ст.ас. Калин Карамфилов; НПГГС „Христо Ботев“, гр. Велинград – инж. Стефан Шулев; БУЛПРОФОР – браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България – инж. Антоний Стефанов и инж. Валентин Карамфилов; Асоциация на ползвателите на дървесина в България – Красимир Дачев; Съюз на Лесовъдите в България – инж. Иван Палигоров; Браншова Камара на Дървообработващата и мебелна промишленост – инж. Димитър Янушев и д-р инж. Калин Симеонов; Асоциация „Общински гори“ – инж. Тихомир Томанов; Национално сдружение на собствениците на недържавни гори в България – ГОРОВЛАДЕЛЕЦ“ – инж. Янко Карамитев.

Бюджет
PDF документ 247.82KB

 

.......................

Колеги, очакваме мнения и предложения за подобряване и допълване на предложенията, както и организации, които да заявят подкрепа и всички заедно да бъдат техни вносители! Предложение за горска мярка към националния План за възстановяване и устойчивост.

.........................................

 

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР

Уважаеми колеги!

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на РЕДОВНО годишно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2020 г (последната от мандата 2019-2021 г), което ще се проведе в Учебната база на ЛТУ в к.с.Юндола, на 25 – юни – 2021 г. /петък/ от 12 часа.

ОС ще има и частичен изборен елемент за попълване на УС с нов член на мястото на безвременапусналият ни Зам.председател инж. Димитър Джоков. След ОС ще проведем КРЪГЛА МАСА ПО АКТУАЛНИ ЗА СЕКТОРА ВЪПРОСИ, за което сме поканили и представители на другите браншови организации и НПО. Както обикновено, ще завършим с Вечер на Лесовъдската гилдия. Тук приложена ще намерите сборната програма.

Покана за участие в Годишно събрание на Булпрофор и дискусионна кръгла маса

............................................

 

 

Искане на браншови организации от горския сектор за среща с Министър Христо Бозуков
PDF документ 490.25KB

Предложения на БУЛПРОФОР за промени в горския сектор, които бяха предоставени на Зам.Министър Атанас Добрев и Изп.Директор ИАГ – д-р инж. Александър Дунчев на срещата в ИАГ на 28.05.2021 г.    http://www.bulprofor.org/pdocs/doc_889.pdf

.............................................

 

ОТ В О Р Е Н О П И С М О НА Коалиция „Да спасим горите и горския сектор в България” Пълен текст

 

.............................................

Тържествено честване на 20 годишния юбилей на БУЛПРОФОР

Покана до членове; Покана партньори; Презентация на Председателя - инж. Антоний Стефанов; Папка с материали, които бяха предоставени на всички гости; Списък на номинираните за почетната награда - Плакет и Удостоверение по случай 20 годишния юбилей на Булпрофор;

Поздравителни адреси от наши дългогодишни партньорски организации; Декларация-протест, резолюзия, предложения в резултат на проведени семинари на Булпрофор; Курсове за квалификация и семинари, проведени от Булпрофор

 

...................................

 

Управителният съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно отчетно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2019 год, което ще се проведе на 20 февруари (четвъртък), 2020 г от 12.00 ч в зала „Средец“ на хотел „Централ“, Бул. „Хр.Ботев“ 52 / Пл. „Възраждане“ гр. София, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението, година - 2-ра от приетия Мандатен план 2019-2021год);
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2019 год.;
3. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2020 год.
4. Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР през 2020 година (актуализация на мандатния план (2019-2020 г).
5. Други въпроси:
1. Дискусия 20 години БУЛПРОФОР – изминатия път, слабости и успехи, силни и слаби страни; актуални въпроси и проблеми в работата на наши членове, и на ЧПЛ изобщо; Перспектива!
2. Изработване и приемане на акценти изразяващи официална позиция на БУЛПРОФОР във връзка с актуалната ситуация в горския сектор /при общо съгласие на присъстващите/


15.00 Тържествена сесия и коктейл /във фоайето пред залата (съгласно 2-та покана).

Кворума за събранието се брои в 13.00 часа. При липса на такъв, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава, Общо събранието ще се проведе в същия ден на същото място, от 14.00 ч, при обявения тук по-горе дневен ред. Покана до членовете на Булпрофор

..............................

ПРОЕКТ на ЗАПОВЕД за изменение на образеца на превозен билет за транспортиране на дървесина по чл.211, ал.1 и ал.4 от ЗГ    

.................................

БУЛПРОФОР поздравява и награждава Съюза на лесовъдите в България с Удостоверение "Особени заслуги в лесовъдската практика" по случай 110 годишнината от неговото основаване
 

Удостоверение

...........................................

 

Уважаеми колеги,

Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 7-8 ноември, 2019 г. – четвъртък- петък в Хотелски комплекс „Средна гора“ – гр.СтрелчаПокана и Програма

...............

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е относно: ПУБЛИКУВАНИЯ НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ Проект на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии (обн., ДВ, бр. 11 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2015 г. и бр. 66 от 2016 г.)

........................................

ПРОТОКОЛ от проведено Първо заседание на работната група за изготвяне на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

Предложения от сдружение на дърводобивните и дървопреработвателни предприятия-Югозапад;

Становище на БКДМП;

 

.......................

 

НА 26.06.2019 Г. СЕ ПРОВЕДЕ ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ НА КОЛЕГИУМА ЗА ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ КЪМ СУУСГБ СЪС ЗАДАЧА ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Колегиумът за горска сертификация към „СУУСГБ“ приема изработения Трети редактиран вариант на проекта на Българската PEFC система за горска сертификация след външното оценяване на Стандарт за устойчиво управление на горите  BG ST 1002:, Наръчник за оперативно прилагане с Критерии и индикатори PEFC BG 1002-1:, и е съгласен той да се изпратиза одобряване от PEFC Council, Женева.

На основание Решение №6 на ОС на СУУСГБ, настоящото решение се счита за прието и от ОС на сдружението, с което се изпълнява изискването по процедурата за одобряване на стандарта от страна на ОС на сдружението.

 Решение на ОС № 6. Делегира на Колегиума за горска сертификация с акта на своето гласуване през месец юни 2019 г за постигане на консенсус по изменените текстове в стандарти  PEFC BG 1001, PEFC BG 1002, PEFC BG 1002-1, PEFC BG 1003, да изпълни това освен от свое име, още и от името на ОС.

Подробно може да се запознаете със съдържанието на Поканата, Протокол с резултати от гласуването и гласуваните променени стандарти от БГ национална система за горска сертификация (4 бр, в т.ч. Наръчника с критерии и индикатори, Промените са в цвят на шрифта):

Покана за ел.гласуване_ОС_26.06.2019

Протокол_ел.гласуване_ОС_29.06.2019

BG ST 1001-v3_настройване на стандарта

BG ST 1002-v3-за Уст.Управление на горите

BG 1002-1-v3-Наръчник с критерии и индикатори

BG ST 1003_v3-Групова сертификация

......................

Декларация-протест от участниците в Национален Горскостопански семинар на представители на дърводобивния бранш в България, проведен на 10.05.2019г. в с. Енина, Казанлък

 ...................

* НАЦИОНАЛЕН ГОРСКОСТОПАНСКИ СЕМИНАР ‘ 2019 *

ДЪРВОДОБИВЪТ И ЕКСПЕДИЦИЯТА НА ДЪРВЕСИНА – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

 

Уважаеми колеги,

Успоредно с Общото събрание на БУЛПРОФОР, на 10 май, на същото място - хотел „Пъстървата”- ще проведем и СЕМИНАР по горецитираната тема, съгласно приложената ПРОГРАМА.

 

Ще се разгледат и дискутират много актуалните въпроси и свързаните с тях проблеми, по основни теми, както следва:

 

1)      Горска техника и технологии за дърводобива, експедиция и транспортиране на дървесина“;

 

2)      Инфраструктура за извозване и складиране на дървесина, горска пътна мрежа, състояние и възможности за развитие;

 

3)      Представяне на горска техника – за дърводобив, подвоз, извоз, превоз и др. – от вносители на такава;

 

4)      Наредба за възлагане на дейности в горите и продажба на дървесина.

 

В Заключителна дискусия ще се приеме „ПЪТНА КАРТА“ с основни / ключови стъпки за преодоляване на кризисното състояние на сектора „ДЪРВОДОБИВ“, в т.ч.и за дефицита и качеството на работната сила в сектора.

 Покана и Програма

...........................................

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР

Уважаеми колеги,

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на годишно ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2018 г и за изтеклия 3-годишен период 2016-2018, което ще се проведе в общ.Казанлък, с.Енина, хотел „Пъстървата“, на 9 – МАЙ – 2019 г. /четвъртък/ от 14 часа.

Общото събрание ще бъде съпроводено от следните паралелни събития: Вечер на Лесовъдската гилдия (на 9.05.19 /четвъртък) и ГОРСКОСТОПАНСКИ СЕМИНАР на ТЕМА: Дърводобив и експедицията на дървесина – състояние и перспективи(10.05.19/петък). Тук приложена ще намерите сборната програма. Покана до членовете на Булпрофор

 

................................

 

Уважаеми колеги,

Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 14-16 ноември, 2018 г. – сряда, четвъртък и петък в учебната база на ЛТУ в с.Бързия, общ.Берковица.

Покана членове

..................

 

Предложения за изменения и допълнения на Закона за горите-06.2018г., внесено от БУЛПРОФОР след публична покана от Работна среща, състояла се на 22.04.2018г.

...................................

 

Скръбна вест

Завинаги ни напусна Инж. НЕНКО ФИЛИПОВ, бивш лесоустроител от "Агролеспроект", главен експерт и началник на РДГ гр.Пловдив, частно-практикуващ лесовъд и наш член.

Загубата е голяма, още повече, че и след активната си дейност, и като млад пенсионер, Ненко не изостави нито за ден активната си дейност като частен лесовъд.

"Ако не съм сигурен в нещо и ако не мога да го клупирам пълно, не се захващам", казваше той за своята практика, защото за него не можеше да има пропуск при изработката на горска програма, или дори само при маркирация на дърветата за сеч.

През последните няколко години, като член на Булпрофор, Ненко активно участваше в дебатите за подобрения в действащата нормативна уредба, даваше съвети на по-младите си колеги. Ще го помним винаги. Поклон пред светлата му памет!

От УС на БУЛПРОФОР 

...........................

Информационния бюлетин за месец май на Европейската предприемаческа организация в земеделието и горите

 

 

CEETTAR Bulletin May 2018
Dear colleagues,
After a long period dedicated to the drafting and edition of the second version of the Panorama of agricultural, rural and Forestry contractors, CEETTAR is editing again its Bulletin. However, you will get from now on a new version: it becomes a monthly newsletter organised in 4 parts: European news, national news, figures, a portrait.
The existing lay-out is still in use but evolution might happen in the coming months.
2nd edition of Panorama

CEETTAR has just published its second edition of the panorama of the sector. A study showing the increasing influence of the service providers with activities linked to agricultural and forestry. In 2015, the first panorama shed new light on entrepreneurs and the activities they perform. Almost 3 years have passed since, and with the prospect of a new reform of the Common Agricultural Policy, it was useful to update, complete and deepen the information published to inform the decision-makers at national and EU level.  The document will be printed in both languages and five copies will be sent automatically to each organisation. A translation in Spanish, made in cooperation with FACMA, the association of agricultural contractors in Argentina, will circulate soon.

The CEETTAR panorama is available for download in English and French on the website.

 
 
General Data Protection Regulation

The General Data Protection Regulation, or GDPR, is Europe's new framework for data protection laws and replaces the previous 1995 data protection directive. It will take effect in every EU member state on 25 May 2018 and will change how businesses and public sector organisations can handle the information of customers. Land-based contractors and the national organisations representing them do not escape the changes.

Here are some explanations.

 
 
Signature of the Code of Conduct on Agricultural Data Sharing

On 23 April, the EU agri-food chain in Brussels, including farmers, agricultural and rural contractors, agri-cooperatives and other agri-food chain partners signed a non-binding EU Code of conduct on agricultural data sharing by contractual agreement that sheds greater light on contractual relations and provides guidance on the use of agricultural data.

As key partners of the agri-food chain, land-based contractors believe that access to accurate agricultural data is vital to develop precision farming. The EU Code of Conduct on Agricultural Data Sharing agreed by CEETTAR, CEJA, CEMA, Copa-Cogeca, EFFAB, ESA, FEFAC and Fertilizers Europe, aims to set transparent principles, to clarify responsibilities and to create trust among partners. It recognises the need to grant the data originators a leading role in controlling the access to and the use of data from their business partners and to benefit from sharing the data with any partner that wishes to use their data.

Click here for more details.

 
 
Renewable Energy Directive

Together with 6 other stakeholders of the forestry sector and the forest-based industries, CEETTAR regularly lobbied the EU institutuions as regards the revision of the Renewable Energy Directive. This lobby activities focused primarely on the evaluation of the sustainability of biomass. Thisbeen successfully addressed  last year, the sectors are now emphasizing the risk to create unintended market restrictions due to an extensive application of the Waste Framework Directive and introduction of requirements related to market distortions in various amendments in the Renewable Energy Directive.

You will find the joint letter enclosed sent this week to the representatives of the European Commission, Council and Parliament currently negotiating the final provisions of the new text.

 
 
General Assembly - 14 & 15 June in Padua

As announced on 23 April and 2 may, Ceettar General Assembly will take place on 14 and 15 June 2018 in Padua city in Italy. You will find attached the programme of the events organised by CAI (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani) and the Secretariat.

should you have a questions, please do not hesitate to contact the secretariait: ceettar@ceettar.eu

Online registration
 
Figures of the month: Contractors Costs Structure (in %)

 

BE

DA

FR

DE

IRL

IT

ES

NL

Your
  country?

Investments/Replacement   value

46

26

32

25

40

25-50

54

36

 

Spare parts   and repairs

21

13

9,8

12

15

5-10

13

4,5

 

Fuel

8

13

13,9

20

10

5-15

12

15

 

Wages and social contributions

17

30

14,8

25

10

20-25

7

42

 

Taxes

1

-

0,6

5

20

10-20

1

-

 

Insurance of machines

2

3,5

3

2

5

2-5

1

1

 

others

5

15

25,4

11

0

8-14

12

1,5

 


The secretariat would be interested in getting YOUR figures. It will help the development of efficient activities for which hard facts are required.
Many thanks in advance for your support.
 
 
Denmark: a new DM&E Junior association

DM&E Junior  is DM&E 's latest initiative- a forum where the next generation can meet and engage in constructive discussions, as well as network with other “young” people within the business.

The founding general assembly of DM&E Junior took place March 9th in Vejle, Denmark. The interest in the new industry association was not to be mistaken. Fifty ambitious young current and future managers arrived to attend the founding general assembly of DM&E Junior in Vejle. The debate was lively and ended with a large majority for the establishment of the association. A new board of directors was established, and regulations and the contingent were carried unanimously.

"For some time, there has been a wish to set up such a forum, where especially the new generation can network and get competent feedback on their situation from other young people within the field of Agricultural Contractors, Forestry Contractors and Entrepreneurs. Our ambition is to gather the country's next generation of leaders with business interest in the field and help them engage in change of ownership and generational handovers as well as occupy management positions”, said Bent Juul Jørgensen, managing director at DM&E who added :“Entrepreneurship is therefore much more than the good idea. It's about your ability to make the idea reality and build a business model around it.

At the founding general assembly DM&E Junior was very pleased to welcome the award-winning Danish entrepreneur Jonathan Løw. Jonathan Løw has been involved in the startup of four companies - two in Denmark and two abroad. Jonathan Løw has received several prizes for his work with entrepreneurship and innovation. He provided examples of how to have a successful life as a top entrepreneur while maintaining the balance between work and privacy. Jonathan also spoke of how to focus on creating a work and innovation culture that is constantly characterized by renewal and curiosity.

Most of the participants immediately completed the registration form, which means that DM&E Junior already has 40 members.

 
 
Germany: Increasing investments among entrepreneurs in 2018

The magazine Lohnunternehmer, published by BLU, publishes in its February issue the results of a survey of around one hundred German entrepreneurs made at the end of 2017 to assess their intention to purchase agricultural equipment for the next twelve months. The results of this survey called "LU Trend-Report Investitionen" are clear: the hundred entrepreneurs interviewed will increase their investments in 2018, up to 30 million euros. "If we apply this trend to all of the 5,000 German agricultural contractors, this represents an investment volume of nearly 1.5 billion euros, almost one third of the annual turnover made by the German agricultural machinery sector" writes Jens Noordhof, the author of the article. Compared with the previous survey in 2017, the number of entrepreneurs who want to invest at least as much as in 2017 is up by 22% and those who do not want to invest or wish to invest less are citing two reasons: significant investments already made during the year before, and lower business expectations among farmers. Several sectors have the best prospects for investment: tractors and slurry and transportation technologies. The survey also indicates that 89% of entrepreneurs have constant or increasing capital in 2017 compared to 2013.
 
 
Spain: Asemfo participates in the International Day of Forests 2018

The Spanish association of forestry contractors Asemfo participated on March 21st in the celebration of the International Day of Forests which took place this year in Vitoria-Gasteiz, capital of the province of Alava and the Autonomous Community of the Basque Country celebrating this year the 25th anniversary of the creation of its Greenbelt, a pioneering initiative that earned it the European Green Capital Award in 2012. This celebration was organized by "Together for the Forests" which includes Asemfo, the city Vitoria-Gasteiz, with the collaboration of the Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and Environment, and that of the Basque Government.

The theme of the International Day of Forests this year was "Let's live in greener, healthier cities" and the purpose of the celebration was naturally to highlight the role of urban green spaces not only as lungs of the city, regulators of the conditions and adaptation to climate change, but also for their contribution to healthier lifestyles.

Throughout the twentieth century, the progressive urbanization of society has recognized the importance of forests for recreational, sports or health activities and their contribution to the quality of landscapes and tourism. By the end of this decade, the majority of the world's population will reside in cities and the rural population as a whole will begin to decline, which is already the case in developed countries.

"Without forgetting their importance in rural areas, forests also have their place in the urban environment, where they make key contributions, both in green areas and peri-urban forests and in sustainable construction", says Arancha López de Sancho, Director of Asemfo who reminds us that wood is a strategic material for the promotion of sustainable construction. The celebration of the next International Day of Forests will take place on 21 March 2019 in Galicia

 
 
PORTRAIT: Gianni Picchi (CNR-IVALSA) "Italian forestry contractors under the microscope"

Researcher at CNR-IVALSA (The Institute for the Valorization of Wood and Tree Species) based near Florence, Gianni Picchi presented at the last Standing Committee Forestry organized in Brussels on 22 March a study on forestry contractors in the Alpine region of northern Italy. "The purpose of this study was to make an initial inventory of the economic and financial situation of forestry contractors based in the Italian Alps," explained Gianni Picchi. The figures presented by the latter showed that the sector is based on a large number of small businesses (1,206 companies employing 3,500 employees for a harvest of 2 Mm³ of wood / year). These companies have an average of 1.8 employees and three-quarters of them belong to single entrepreneurs category and make half of the timber harvest. 75% of companies harvest less than 2,500 m³ / year, and 30% are micro-enterprises with less than 500 m³ / year. Their equipment (10 to 11 years old) consists of winches and trailers, and chainsaws and agricultural tractors for 70% of them.

At the level of mechanization, it is estimated that 6% of companies achieve 30% of the harvest, with an annual harvest of 8,200 m³ / year against an average of 2,300 m³ / year. The number of companies harvesting by cable is estimated by the study at 359, with an average harvest of 4,100 m³ / year.

A second, more detailed study looked at a sample of 322 companies. it first highlighted the strong tradition of the forestry entrepreneur's profession, with 84% of those interviewed coming from families of forest entrepreneurs, 71% of whose sons intend to continue the job. In terms of profitability of companies, Gianni Picchi believed that the results of this survey were not "so bad", with 30% of companies surveyed at equilibrium, 52% of them realizing profits (including 5% of big profits). The situation is substantially similar to the level of investments, with 49% of the companies surveyed declaring to invest (4% of which is notable). While the survey also highlighted the sustainability of businesses (60% are over 20 years old), it also showed their fragile situation (33% reported declining profitability, 13% were ineligible for credit), with limited evolution (more than half of companies can not renew their equipment). The survey also looked at the factors of success (with equipment and professionalism in mind) and the brakes on their development (rising costs, taxes, unfair competition). In summary, a situation characterised by tradition and resilience, with a crucial importance of mechanization.

Key figures of Forestry contractors in Italian Alps
Companies: 1,206
Workers: 3,563
Harvest: m³/ year: 1,919,766
Tractors: 1,872
Yarders: 359
Processors: 56
Value:  M€ 130

 
 
CEETTAR

Rue de l'hôpital 31 B2
1000 Brussels
Tel: +32 2 274 22 06
Fax: +32 2 400 71 26
Email: ceettar@ceettar.eu
Website: www.ceettar.eu

 

 

https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497

 

 

Протокол от заседание на Националния съвет по горите, проведено на 22 март 2018 г. в Министерството на земеделието, храните и горите

Протокол PDF документ 151.1KB

 

.......................................

П О К А Н А

за участие в

Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР

 

 

Уважаеми колеги,

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно отчетно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2017 год, което ще се проведе на 20 април (петък), 2018 г от 14.00 ч в зала на комплекс „МАРИЦА ИЗТОК“ гр. Велинград (посока стадиона), при следния Дневен ред:

N

Продължит.

Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / Докладчик

1

15 мин

Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението от мандатния план (2017 година - 2-ра от приетия Мандатен план 2016-2018 год);

2

   7 мин

Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2017 год.;

3

   7 мин

Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2018 год.

4

10 мин

Утвърждаване насоки за дейността на БУЛПРОФОР през следващата 2018 година (актуализация на мандатния план (2016-2018 г.).

5

60 мин

Други въпроси: 

- Мониторинг на изпълнението на ПРСР 2014-2020 г, (информация от CEETTAR, EK), подмерки съотносими за горите, стартирали /нестартирали, забавяне - причини;

- PEFC – изготвени БГ система за сертификация на горите, перспективи;

- други, по инициатива на членовете на БУЛПРОФОР.

Σ

1 ч. 40 мин.

Общо /кръгло/

6

От 19.00 до късни доби

Празнична вечер на лесовъда „Булпрофор и приятели“

 

Кворума за събранието се брои в 14.00 часа. При липса на такъв, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава, Общо събранието ще се проведе в същия ден на същото място, от 15.00 ч, при обявения тук по-горе дневен ред. Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да присъстват лично на събранието, могат да използуват инструмента на упълномощаване, съгл. Чл.30, ал.2 от Устава. Писмените материали по дневния ред, са на разположение на интернет страницата:www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва от 13.00 ч, в /пред заседателната зала на основната сграда на х.компл. «Марица изток».

Всеки участник поема индивидуално разходите по пребиваването си за нощувка и вечеря в рамките на около 55лв..За допълнителна информация и потвърждение на Вашетоучастие /в срок до 18.04.2018 г./ на следните телефони: 0888-383-654 /А. Стефанов/ или 0885-336-215 /Д. Петкова/.

Председател на УС – инж. Антоний Стефанов

Покана до членовете на Булпрофор
PDF документ 213.49KB

...............................

Обобщена справка за регистрираните лесовъди и търговци в Публичния регистър на ИАГ, както и прекратени, вследствие на нарушения на ЗГ към 31.12.2017г.
PDF документ 443.42KB

......................

Възражение на Булпрофор във връзка с Проект на НИД на Наредба 1 от 2012г. за контрола и опазването на горските територии

........................

 

Портал на Предприятията в Горския сектор

http://vofis.bas.bg/index.php?route=information/link 

............................

 

Дребен и конкретен случай, но показателен за това, как се тълкува и прилага нормативната уредба за дърводобив/преработка/продажба на дървесина от местните фирми: Възражение от Николай Колев, управител на " Горпром инвест" ООД  до Директора на ДГС Айтос и ИАГ във връзка с конкурс за продажба на стояща дървесина на корен

.....................

Уважаеми колеги,

Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 23-25 ноември, 2017 г. – четвъртък,петък и събота в учебната база на ЛТУ в кс Юндола. Покана членове; Програма.

...................

Проект за изменение на Наредба №8 за сечите, която е в процедура на обсъждане. Предложения се изпращат в срок до 08.08.2017 в ИАГ и/или МЗХ.

Като член на работната група, инж. А.Стефанов, предс. на БУЛПРОФОР:

"Публикувания вариант е бледо копие на всичко онова за което се говори на съвещанието за издънковите гори в Кранево. Членовете на работната група извън ИАГ, може би и ЛТУ, не са ни викали и питали за това творение. Сондирах мнение и с някои колеги участвали в съвещанието, и мога да кажа още по-уверено,че промените са козметични и не отразяват духа на измененията, които работната група скицира в Кранево с консенсус! и които се очакваше да бъдат направени. Това не са промените, които гилдията очаква!"

.....................

Констатации и предложения за промени в нормативната база и някои действащи ГС практики

.................

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC

 

1. Покана за обществено обсъждане на 1-ви работен вариант на Българския стандарт на Горска сертификация

2. Работен вариант за публично консултиране

3. Формуляр за предложения, бележки и коментари

 

......................................

 

Съобщение относно стартиране на процедурата за разписване и национално и международно утвърждаване на Българския стандарт за горска сертификация чрез прилагане на Критериите на Program for Endorsement of Forest Certification – PEFC

Покана за участие в 1-во присъствено Общо събрание

Пълен списък на членовете, утвърден от ОС на СУУСГБ на27.04. 2017г

ПРОЕКТ на ИНДИКАТИВЕН ПЛАН - ГРАФИК за работата на КГС през 2017 год., приет на 10.05.2017 (до 30 август)

..................

Колегиум по Горска сертификация

Покана за номиниране на кандидати за участие в Колегиум за горска сертификация (работна група) по PEFC рамковия стандарт според Пан Европейските критерии за устойчиво управление на горите. 

Заявление;

Списък с потенциалните участници в Колегиума за горска сертификция

 

..........................

П О К А Н А

за участие в

Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР

 

Уважаеми колеги,

 

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно Отчетно – изборно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2016 год, което ще се проведе в 6 април, от 15.00 часа в заседателната зала на хотел "Лесопарка"-Лясковец, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

N

Продължит.

Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / Докладчик

1

15 мин

Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението от мандатния план (за 2016 г, година 1-ва от приетия Мандатен план 2016-2018 год);

2

   7 мин

Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2016 год.);

3

   7 мин

Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2017 год.

4

30 мин

Разни, в т.ч.:

 1. Актуалната ситуация в сектора
 2. Обсъждане на мерки и последващи действия на сдружението във връзка с предстоящите промени в ръководствата на МЗХ и ИАГ след изборната ситуация в сектора; предложения за промени в нормативната уредба и по други актуални въпроси.

Σ

 

Общо /кръгло/

Кворума за събранието се брои в 15.00 часа. При липса на такъв, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава, Общо събранието ще се проведе в същия ден на същото място, от 16.00 ч, при обявения тук по-горе дневен ред. Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да присъстват лично на събранието, могат да използуват инструмента на упълномощаване, съгл. Чл.30, ал.2 от Устава. Писмените материали по дневния ред, са на разположение на интернет страницата:www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва от 14.00 ч, в залата на хотел Лесопарка.

Покана за участие в Общо събрание и пролетен семинара

Покана до заинтересованите страни

 

.........................

 

Позиция на браншови организации в Горския сектор 

 

...........................

 

 

На 20 и 21.02.2017 г. в Старозагорски минерални бани се проведе съвещание по стопанисване на горите, организирано от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).  В съвещанието участие взеха: инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на ИАГ, инж. Красимир Каменов – зам. изпълнителен директор на ИАГ, както и експерти и специалисти от ИАГ, регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия, БУЛПРОФОР, Асоциация „Общински гори”, лесовъди, упражняващи лесовъдска практика и други заинтересовани страни. Стопанисване на горите; Предложения от съвещанието; Становище на Булпрофор

 

...........................

 

 

 

 

Покана за участие в Световен шампионат за кранисти /оператори на сортиментовоз/, което ще се проведе по време на едно от най-реномираните изложенич за горска техника "Elmia WOOD , близо до гр. Jönköping, Швеция, на 8-9.06.2017 г. (на всеки 4 години). Покана за участие

Посестримата организация на БУЛПРОФОР в Швеция " Swedish Association of Forestry Contractors" организира шампионата за 6 пореден път. 

При проявен интерес от страна на български горски фирми да излъчат кандидати за участие, молим същите да попълненят на англ.език приложения тук формуляр, и ни го изпратят на адрес: office@bulprofor.org. БУЛПРОФОР ще организира посещение на Изложението и на Шампионата, независимо от участието на български състезатели (макс. до 2 души).
За повече въпроси: 0888 383 654 - Антоний Стефанов.
Напомняме и за предишната покана за участие в организирано посещение на изложението " LIGNA  - WOOD  industry Summit" 2017, гр. Хановер 22-26 май, 2007 гр. (тук по- долу).

 

 

..........................

ПОКАНА За Участие в организирано посещение нa LIGNA  - WOOD  industry Summit 2017, гр. Хановер 22-26 май, 2007 г. Заявки изпращайте на адрес: office@bulprofor.org, Информация на телефон: 0888-383-654, инж.А.Стефанов  PDF документ 267.98KB

 

........................

 

 

П О К А Н А

 

за участие в

 

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

 

„ПиИЕфСи – България – Съюз за подкрепа на горската сертификация“

 

 

Уважаеми колеги,


Управителния Съвет на „ПиИЕфСи – България“ има удоволствието да ВИ покани на ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО Общо Събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27 януари 2017 год от 13 часа в гр.София, Лесотехнически Университет, бул. „Кл.Охридски“ №10, УЛК /самост.сграда/ Зала № 301.

Основна цел на събранието е да консолидира и разшири членския състав и другите участници от групите заинтересувани лица за продължаване на започнатото дело по създаване на български Стандарт по системата «PEFC» за сертификация на устойчивото стопанисване на горите в България. На новоизбраното
ръководство и органи на сдружението ще се вмени отговорността да хармонизират документацията и процедурите съобразно изискванията на „PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification” за утвърждаване / акредитация на национален стандарт съответстващ на Европейските критерии за
устойчиво управление на горите.
Важна задача на ОС ще бъде и приемането на нови членове, които според хармонизирания с правилата на „PEFC – Council” Устав, трябва да са основно юридически лица (по ТЗ и по ЗЮЛНЦ) и физически, които представляват публични организации и институции. В тази връзка, както и с оглед на нашата предстояща работа по колегии в Колегиума по горска сертификация (орган, който ОС предстои
също да гласува). 

Молим едновременно с участието си на форума да представите:
1. Надлежно оформено предложение за лицето, което ще представлява Вашата институция/ организация в Сдружението – като пълноправен член или само като заинтересувана страна подкрепяща и участваща в дейността на сдружението, съгласно съответната апликационна форма и изискуемите документи.
2. Лицето/лицата които според попълнената от вас апликационна форма ще участва в
съответната/те колегия/и, и в работата на Колегиума за горска сертификация и в други работни групи/комисии.


Приложения:
1) Дневен ред на Отчетното-изборно Общо събрание
; 2) Проект за изменение и допълнение на Уставa; 3) 2 вида апликационни форми- Заявление за членство; Заявление за участие и съдействие; 4) Примерно Пълномощно.

                                                              Председател на УС на ПиИЕфСи – България /Иван Савов/

 

.......................................

  

Уважаеми колеги,

Eсенно-зимния СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 01-03 декември 2016 г. – четвъртък,петък и събота в Хотел „Щастливците“ – Старозагорски минерални бани (http://www.shtastlivcite.com/ .

Темите са изключително актуални: (По-подробно са описани в приложената Програма-2/корекция/.

 

...................................

 

НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ИЗДЪНКОВИТЕ ДЪБОВИ ГОРИ-08-10.11.2016Г. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ - СТОПАНИСВАНЕ НА ИЗДЪНКОВИТЕ ДЪБОВИ ГОРИ- Д-Р ИНЖ. ЦЕНКО ЦЕНОВ; Стопанисване, състояние и перспективи за развитие на издънковите дъбови гори, частна собственост-РДГ Ловеч;  Стопанисване на издънковите гори в България-ИГ-БАН 

.............................................

Позиция на Булпрофор относно предложения на ИАГ за промяна в образци по чл.50, ал.11 от НСГ

 

..............................................

 

Стартира процеса на закупуване на горски територии от Държавните горски предприятия по чл.163 от ЗГ

 http://www.mediapool.bg/pri-pokupkata-na-chastni-gori-darzhavata-tarsi-nai-niski-tseni-news253323.html

 .........................................

Поздравление по случай седмицата на гората-2016г.

 

..............................

 

 

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на годишно ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2015 г и за изтеклия 3-годишен период), което ще се проведе в к.с.Боровец, общ.Самоков, хотел „ЕЛА”, на 6 – АПРИЛ – 2016 г. /сряда/ от 13 часа.

Общото събрание ще бъде съпроводено от следните паралелни събития: Честване на 15 год. Рожден ден на БУЛПРОФОР (6.04.16 /сряда); ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА и СЕМИНАР, честване на СЕДМИЦА НА ГОРАТА – вечер на Лесовъдската гилдия (на 7.04.16/четвъртък) и залесяване (на 8.04.16 /петък). Тук приложена ще намерите сборна програма на всички събития. Покана до членовете на Булпрофор

 

 ..............................

Уважаеми колеги,

На 7-8 април 2016 г./четвъртък -петък/ в хотел „ЕЛА”- К.С. Боровец /до гр.Самоков/ ще проведем :

 

 1. СЕМИНАР с теми относно: (1) добри практики при маркиране на стояща дървесина с предложения за въвеждане на нови похвати или начини за маркиране на стояща дървесина; (2) Иновациите в горския сектор– митове или реални възможности за прилагане в България и (3) Квалификацията и обучението на лесовъдите и тяхното кариерно развитие.
 2. ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСАс гледните точки на природозащитници, практикуващи лесовъди и предприемачи в горите и на горската администрация и контрола в горите по прилагането на горското законодателство – слаби и силни страни при изпълнение на дейностите, контрола и управлението, възможности за подобрение в работата по насоки, по звена и структури и на участниците в производствената верига.
 3. Честване на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2016”с ритуално залесяване в района на ТП ДГС Самоков /ДГС София и празнична Вечер на гилдиите от горския сектор, съгласно програматa;   Покана членове; Програма

 

......................

 

 Указания във връзка с прилагането на Наредба № 8 за сечите в горите от 03.11.2015

 Указания относно прилагане на $ 41 от ПЗР на Наредба 8 за сечите в горите

...................................

Уважаеми колеги,

Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 12-14ноември 2015 г. –  четвъртък,петък и събота в учебната база на ЛТУ в к.с.Юндола. Темите са разпределени в два блока, от които единия е практически, съгласно тук приложената. Покана и Програма

......................................... 

Указания във връзка с прилагането на чл. 111, ал. 8 от Закона за горите

 .......................................

Предложения във връзка с проекта за изменение и допълнение на Закона за горите

 Становище на Булпрофор по Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии 

 

Становище на Булпрофор във веъзкас проекта наизменение на Наредбата за сечите в горите

 

Становище на Булпрофор във веъзкас проекта наизменение на Наредбата за инвентаризация  

 

Становище на Булпрофор във веъзкас проекта наизменение на Наредбата за възлагане на дейности в горите

...................................

СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2015  

Семинар на частно-практикуващи лесовъди и горски предприемачи - 02-04.04.2015г. хотелски комплекс "Пъстърствата,с.Енина,гр.Казанлък 

 

Уважаеми дами и господа,

На 2-4 април 2015 г./четвъртък-събота/ в хотелски комплекс „Пъстървата”- с.Енина /до Казанлък/ ще проведем :

 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС относно– добри практики по прилагане на нормативната уредба, с предложения за промени в нормативната уредба; Горските предприемачи през новия програмен период на ПРСР 2014-2020 г. - подпомагане закупуването на дърводобивна и др. горска техника;2.
 2. ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА по актуалната ситуация в горите в условията на повишена обществена активност и натиск, предложения за промени в нормативната уредба за горите;3.
 3. Честване  на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2015”с ритуално залесяване в района на с.Енина / ДГС Казанлък и празнична вечер- Вечер на гилдиите от горския сектор,съгласно програмата. Покана до членове на Булпрофор и Програма

..................

Кодове към Заповед РД 09-153 от 10.03.2015г на Министър Десислава Танева

 

Уважаеми колеги!

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2014 год, което ще се проведе на 12.03.2015г.на пл. Възраждане №2, конферентна зала, х-л Ренесанс от 12.00 часа при следния Дневен ред на ОС:

     1.  Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2014 год.) 
     2.  Приемане на финансовите отчети на сдружението за 2014 год. 
     3. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2014 год. 
     4. Освобождаване и избор на нов член на УС. 
     5. Други организационни въпроси, в т.ч.: 
     5.1.Резолюция за актуалното състояние в сектора (!?); 
     5.2.Обсъждане прехвърлянето на членството ни от ENFE в CEETTAR (това е в полезрението и на УС, но за да информираме членовете!); 
     5.3. Налагащи се активности във връзка с новия програмен период 2014-2020 год за ПРСР и възможностите за финансиране на дейности в горите.
     5.4. Честване на Седмица на гората 2015 г /информиране за решения по този в-с на УС/
 
..............
Декларация на Булпрофор по повод протичащия по медиитеи обществото дебат за равитието на горския сектор в България

 

..............................

Уважаеми Колеги, Традиционният есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 13-15 Ноември 2014г. четвъртък, петък и събота в ПИРИН ГОЛФ ХОТЕК $СПА гр. Разлог-Конферентна зала 1. Темите са разпределени в 4 блока, от които единия е практически,съгласно тук приложената ПРОГРАМА. 

 

.......

 

На 16.06.2014г. започна обществено обсъждане на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023г. Планът се разработва по проект, изпълняван от Изпълнителната агенция по горите.

Тук можете да се запознаете с Проекта на СПРГС 2014-2023 и Правилата за мониторинг.“   СПРГПравила.

...............

СЕДМИЦАНА ГОРАТА2014

 

Уважаеми колеги и приятели лесовъди,

Дами и господа,

 

От името на УС на БУЛПРОФОР – Браншовото сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България,  

Поздравявам

-             всички практикуващи лесовъди и горски предприемачи в България,

-             всички лесовъди от кариерата,

-             всички колеги лесовъди от неправителствените организации  (работодателски, професионални, екологически), научни работници и преподаватели от нашия университет и от проф.гимназии

с техния професионален празник  - Седмица на гората’2014.

Желая на всички тях и на техните семейства много здраве и успехи в благородната професия на която са се посветили.

 

Този празник е добър повод да признаем, че в историята на България е имало периоди, когато лесовъдската професия и горското стопанство като цяло са имали висок обществен авторитет.

  В навечерието на светлия празник на българската гора, нека бъдем    повече оптимисти !

 

-             Защото и след най-дългата зима идва лято.

-             Защото ние няма да сме тези, които да отрежем мостовете за връзка с колегите ни лесовъди от кариерата /от другата страна на бариерата. Те не са причината за облаците които твърде дълго стоят надвиснали над сектора. Те са потърпевши както и целия сектор, който остава заложник на политически и лобистки интереси, който остава най-бавно и зле реформиращия се сектор в България.

-             Защото ние няма да спрем да се борим за постигане на нашата дългосрочна програма за развитие, която ни поставя на единствено вярната координатна система – европейската – пътя който нашите европески партньори са преминали успешно.

 

Още веднъж -  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК,

Бъдете силни и активни, защото горския сектор СЕ НУЖДАЕ ОТ ТАКИВА ИМЕННО ХОРА.

БЪДЕТЕ по-добри от ЛАУРЕАТИТЕ, които тази година ние наградихме:

 

Доц. д-р Величко Гагов за Цялостен принос и кръгла 70 - годишнина

Доц. д-р Васил Стипцов за Цялостен принос и кръгла 60-годишнина

Гл.ас. Нено Александров – за особен принос в обучението на студенти и ЧПЛ

Инж. Венелин Радков – за Особени заслуги в ЛП – 2014

Инж. Ивайло Любенов – за Особени заслуги в ЛП – 2014

Димчо Михалевски – посмъртно – депутат в 42 НС, за внасяне предложения на бранша за промени в Закона за горите.

 

Инж.Антоний Стефанов

Председател на БУЛПРОФОР

07.04.2014 г.

Поздравителен адрес на УС на Булпрофор по случай Седмицата на гората 2014г.

.......................

Покана за участие в Общо събрание на Булпрофор /03.04.2014г. и Семинар -Кръгла маса /04.04.2014г.  до членове на Булпрофор

..............

 

ДО: Членовете на БУЛПРОФОР

 

ПОКАНА

 

Уважаеми колеги и приятели,

Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно Общо Събрание на БУЛПРОФОР за 2013 год, което ще се проведе в Зала №2 - уч.база на ЛТУ, кс.Юндола, общ. Велинград,на 03 – април – 2014 г. / четвъртък / от 14.00 часа, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:  

N

Продължит.

Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / Докладчик

1

  20 мин

Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2013 год)инж.А.Стефанов 

2

  10 мин

Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2013 год.) - инж. Х.Гечев и

4

  10 мин

Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2014 год. – инж. Стефан Самаринов

5

  15 мин

Освобождаване и Избор на нов член на УС на БУЛПРОФОР

6

  30 мин

Разни, в т.ч.:  5.1. Решение за приемане на Резолюция на ОС на БУЛПРОФОР.       

                       5.2. Обсъждане на предложения за награждаване на практикуващи лесовъди и горски предприемачи във връзка със Седмица на гората – 2014 с наградите/ Удостоверения на БУЛПРОФОР „За особени заслуги в лесовъдската практика“.

                       5.3. Други

Σ

1ч, 30 мин.

Общо /кръгло/

Кворума за събранието се брои от часа на Официалната сесия на Общото събрание в 14.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Редовната сесия на Отчетно-изборното Общо събранието ще се проведе в същия ден на обявеното място, от 15.00 ч, при обявения тук по-горе дневен ред. Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да присъстват лично на събранието, могат да използуват инструмента на упълномощаване, съгл. Чл.30, ал.2 от Устава. Писмените материали по дневния ред, са на разположение в седалището на сдружението, както и на интернет страницата:www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва на 03.04.2014г. от 13.00 ч, пред зала № 2 (партер)

На ОС ще имате възможност:

-     Да направите предложения за подобряване на нашата организационна работа.

-     Да направите предложения за теми на бъдещи наши семинари, за формите на обучение, за лекторите, времето, продължителността иместопровеждането им, както и за тематика на бъдещите изданияна БУЛПРОФОР.

-     Да уредите административни формалности (подновяване на регистрацията си, плащане на чл.внос, спонсорство и др.п)

-     Да донесете направени от вас снимки представящи различни аспекти от дейността на БУЛПРОФОР.

-     Да доведете с Вас нови кандидат членове, които след попълване и подаване на Молба-Декларация ще приемем за членове на БУЛПРОФОР.

Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които ще присъстват на приятелската среща-вечеря в ресторант на база ЛТУ - Юндола на същия ден, както и участието си в кръглата маса и семинара + вечеря честване на Седмица на гората на следващия ден (04.04.2014, петък) в голямата зала на 2-етаж, да потвърдят участието си в срок до 01.04.14 г, на тел.:  0885 336 215 - инж. Даниела Петкова или на 0888-383654 А.Стефанов

.....................

Писмо до Министър Председателя на РБългария Пламен Орешарски за диспропорциите в развитието на Горското стопанство в началото на 2014г. Писмо до Министър Председателя Пламен Орешарски

...................

Презентациии: Съвременна европейска политика за горите-лектор доц. Георги Костов; Регламент 995/2010на Европейския парламент; Въпроси, свързани с нормативната уредба с Регламента на Европейския съюз относно дървения материал

Снимки

П О К А НА за участие в С Е М И Н А Р на ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, на 7-9.11.2013 г, в Учебна база на ЛТУ в кс Юндола и Покана - гости

Уважаеми колеги,

Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 07-09 ноември 2013 г. –  четвъртък, петък и събота в учебната база на ЛТУ в кс Юндола.Темите са актуални и в основни линии са почерпени от вашия заявен интерес . Покана и програма членове; Покана - гости

............................

В навечерието на предстоящия отоплителен сезон темата за добива на дърва става особено актуална. Значителна част от дървата за огрев се добиват в частни гори.  Какви са правилата, постановени от закона, за извършване на тази дейност, с какво трябва да се съобразяват собствениците и ползвателите на гори, за да няма закононарушения, сива икономика, измамени и потърпевши – Пояснения на експерта лесовъд инж. Стефан Самаринов, Председател на ГИЦ на БУЛПРОФОР в гр.Кюстендил пред в-к "Наблюдател". Интервю за в. "Наблюдател"

.....................

Предложения за мерки относно преодоляване на кризата в сектор "Гори и Горско стопанство", 20.06.2013г.

.............................

Поздравление от Управителния съвет на БУЛПРОФОР по случай Седмицата на гората-2013г.

................................

Писмо до проф. Иван Станков

СТАНОВИЩЕ за актуалната ситуацията в горския сектор към м.март 2013 година и Предложения за спешни краткосрочни и дългосрочни мерки за стабилизация

........................................

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

На 5-6 април 2013 г./петък и събота/ в хотелски комплекс „Пъстървата”- с.Енина /до Казанлък/ ще проведем : 

I.         Честване  на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2013”  с ритуално залесяване в района на с.Енина / ДГС Казанлък и празнична вечер, съгласно програмата;

 

II.      ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА по прилагането на нормативната уредба за горите – актуална ситуация и предложения за промени, които да се подготвят в пред/изборния период(съгл. програмата) и

 

III.  ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС относно – общи условия по договорите за възлагане на дейности в горите, цени и ценообразуване за предоставяните услуги и продажба на дървесина.       Покана и Програма

..................................

На 28.02.2013г. от 12.00ч. в Зала 101 /до Деканата, ет, 1/ на Лесотехнически Университет ще се проведе Годишното Отчетно-изборно Общо събрание на БУЛПРОФОР при следния дневен ред:1.Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2012 год)
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2011 и 2012 год.) 
3. Утвърждаване на насоки за дейността на БУЛПРОФОР за следващия мандат (2013-2015 г) и приоритети за 2013 год.
4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2013 год.
5. Освобождаване и Избор на нови членове на органите на БУЛПРОФОР:  5.1. УС, /  5.2. Председател, /  5.3. Контролен съвет.
6. Разни, в т.ч.:
6.1. Обсъждане и приемане на препоръчителни минимални цени за услуги предоставяни от членовете на сдружението.
6.2. Обсъждане и приемане на РЕЗОЛЮЦИЯ на ОС на БУЛПРОФОР във връзка с прилагания режим за регистрация за частна практика (ф. и ю. лица), изпълнението на другите подзаконови актове, взаимоотношенията с ТП на ДП и със структурите на ИАГ (инспектората по места) и по други актуални въпроси.
Всички материали за ОС ще бъдат публикувани до 1 седмица преди датата на ОС в електронната страницата на сдружението.!  Покана; Пълномощно; Документи

.....................................

Документи на ИАГ по стопанисване на горите към м.ноември 2012г.

.....................................

Уважаеми колеги,

Есенния СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 15 - 17 ноември 2012 г. –  четвъртък, петък и събота във ваканционно селище „Манастира“ общ. Лясковец (в близост до с.Арбанаси)    Покана; Програма

.................................

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ

..........................

Проектозакон за горите от 03.07.12 г, внесен от Комисията по земеделие и гори, след обсъждането на 03.07.12 г. Утре 05.07 предстои 1-во четане /приемане в КЗГ.

.............................

На 03.07.2012, вторник в НС ще се състои обществено обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на закона за горите, върнат за ново разглеждане  в Комисията по ЗГ. Булпрофор ще участва в обсъждането и ще защитава предложенията, които в срок изпратихме в НС. Предложенията на Булпрофор 

.................... 

ПОЗИЦИЯ НА БУЛПРОФОР:  БУЛПРОФОР ПОДКРЕПЯ ПРОТЕСТИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ ПРОТИВ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.  Това е колкото граждански, толкова и професионален протест.... Тези промени са наложени със сила, без обсъждане със заинтересуваните страни, както го изисква законът (само 7, вместо 14 дни). Нашите предложения внасяни неколкократно, вкл. с декларация по време на многохилядния митинг в София, не бяха взети под внимание. Работата по наредбата за възлагане - зацикли, защото ние не сме съгласни с някои текстове, но и за да се протака, докато се проведат повечето процедури при условията на действащата наредба! Шепа властници искат да дават на мутри и обръчи от фирми близки на тях, права за разпореждане (до 15 години). Ние сме против приемането на поправки в закона и в наредбата, които дават възможност на посредници да изкупуват дървесина на корен или на склад, еднократно или дългосрочно, и после да я препродават с печалба. Ние искаме предприемачите директно да сключват договорите за услуги с ДГС/ДЛС, а не като подизпълнители на тези посреднически фирми! Ние не искаме ДГС/ДЛС сами да извършват дърводобива, защото това е най-прекия път за корупция и други недопустими практики, за които всички твърдят, че искат да оставим в миналото! Нали уж разделихме марката от брадвата, защо сега отново ги събираме?! Стига източване на горския сектор за лични, за олигархични цели и за партийни каси, не на обръчите от фирми, които сега усилено слугуват на ГЕРБ, и не на ДС-парските номера! На какво не се наслушахме тези дни - еколозите това, еколозите - онова, лоши били, герои били, и т.н.. Това не е дело само на еколозите - този протест е протест на ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО и всички трябва да сме горди, че такова има... Еко организациите както навсякъде по света, са в авангарда на това гражданство и ние, вкл. браншовици, предприемачи и т.н, трябва да сме им дълбоко благодарни и признателни. Защото след 2-я наш митинг (на предприемачите) и акцията на Емил Димитров и Мирослав Найденов с контрамитинги, медийно затъмнение и целеви проверки на протестиращите фирми, стана така, че сега е невъзможно повече да накараме онези ентусиазирани, гладуващи работници с катафалки и плакати (повече от 2000 души на митинга в София) да дойдат и подкрепят сегашните протести... и този страх го няма при гражданите (еколози и други)... БРАВО, НИЕ СМЕ СЪС ВАС! дори и от разстояние. Затова - с две ръце стоим зад сегашния протест и ще направим зависещото от нас, за да може поправките в закона да се изчистят от всички лобистки и други текстове, които обричат горите на апетити за бързи печалби, а бизнеса - на фалит или подчинено на волята на 6-ма Директори, играещи по свирката на цитираните господа... те не са лесовъди (въпреки дипломите си!) те просто продължават да  слугуват на новите си господари (Емо и Миро, както са го правили, като хора на ДС). Не искаме отново социализъм в горското стопанство! Искаме да работим в горите така, както повеляват лесовъдските и екологическите, икономическите и социалните норми, т.е устойчиво, за да има и за следващите поколения ... Председател на БУЛПРОФОР: инж.Антоний Стефанов .....................

На 7-9.05.2012 г, в местността Мечи чал /над Чепеларе/ ще се състои  БГ горско изложение "БУЛФОРЕСТ-ШОУ".  БУЛПРОФОР ще участва със собствен щанд(непосредствено до входа-вляво). За покани/пропуск, членовете на БУЛПРОФОР да се обаждат на инж. Антоний Стефанов в дните на изложението. Програмата може да видите тук:  http://www.bulforest-show.com/bg/index.php/informacia

.............................Честито: Булпрофор стана първата (и единствена засега) Браншова организация в бранш "Горско стопанство" по чл. 214 от ЗГ, вписана в регистъра на МЗХ по чл. 224, ал.1. Съгласно чл.219, ал.1, докато има само една браншова организация, тя се признава за национална браншова организация в съответния бранш. Удостоверение на Булпрофор
.....................

Указания за изготвяне и приемене на Горскостопански програми

..............................

Уважаеми колеги лесовъди и горски предприемачи - ЧЕСТИТА СЕДМИЦА НА ГОРАТА'2012 г. - Приветствие на инж.Антоний Стефанов 

 .............................

http://www.youtube.com/watch?v=S2QUVofoyXk&feature=share   Ето това е в резюме цялата одисея - генезиса на нашите протести и недоволството, за подмяната на законовиата коцепция, за това кой и как се разпорежда с горите в България, кои са обръчите от фирми, кой и какво прави Министър Мирослав Найденов и депутата Емил Димитров

.........................................

Уважаеми колеги, на 5-7 април 2012 г./четвъртък, петък, събота/ в уч.база на ЛТУ в кс Юндола ще проведем: 

I.         Честване  на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2012”  с ритуално залесяване в района на УОГС Юндола и празнична вечер, съгласно програмата;

 

II.      ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА за практикуващи лесовъди, горски предприемачи и други заинтересувани групи и лица от горския сектор под общото наименование: „Новоизменени и действащи  нормативни документи и казуси по прилагането им(съгл. програмата) и

 

III.  ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ВЕРИГА за практикуващи лесовъди - консултанти, горски предприемачи и други заинтересувани групи и лица от горския сектор.

Покана и програма за провеждане на пролетен семинар на Булпрофор

...............................

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ 

 От

НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

за протестни действия към

Коалиция „Да спасим горското предприемачество в България”

Декларация от 12.03.2012г.

Уважаеми колеги лесовъди, горски предприемачи, приятели милеещи за гората,

 05.03.2012г. През уикенда министър Найденов е бил предупреден от най-високо място, че ако има следваща катафалка в София, с нея може да си иде и той. Днес в Ракитово министърът беше съвсем друг човек - обяви, че спира борсовата търговия (ще я оставят като възможност, която 6-та директори да могат да избират?!), ще се възлагат дейности и ще се продава дървесина на 2-4 сесии, няма да има стратегически партньори, няма да има местни фирми, а различни по големина пакети от дървесина - малки, средни и големи (над 50000 м3), ще се изработят и т.нар. общи условия по договорите за възлагане и продажби и т.н. Работната група, в която влизаме 5 души от бранша + 5 от ИАГ-МЗХ-ДП + 5 големи и малки фирми/преработватели, щяла да работи при консенсус. Всичко това са наши искания, като в процеса на преработка на наредбата много, ревностно ще отстояваме тези и другите наши искания. Една вест от днес е и желанието на депутата Е.Димитров да нанесе ответен удар, като предложи от ЗГ да отпаднат текстовете (раздела) за браншовите организации!

...............................

29.02.2012г. Медийното затъмнение, няма да осигури на министър М.Найденов комфорт през остатъка от неговия мандат. Очертава се да бъде министър само на своите 6 директори и на броени "стратегически" партньори. Снимки от големия протест на 29.02.2012. Снимка; Снимка;Снимка; Снимка;Снимка.

Инициативния комитет беше упълномощен от многобройните участници да не спира протеста до неговия победен край. Ако през следващата седмица липсва напредък по нашите искания при промяна на Наредбата, протестът ще продължи чрез присъствие на хора и техника на възлови кръстовища в страната.

...............................

Миналата сряда - 22.02.12, Министър М.Найденов и депутатът Емил Димитров се подиграха с честта и достойнството на протестиращите около 500 души - представители на фирми членуващи в утвърдените работодателски организации в горския сектор: БКДМПБ, БУЛПРОФОР и АГФБ. Тогава двамата приеха представителите на една единствена фирма от Велинград, чийто управител е координатор на ГЕРБ в града и в "импровизираната" пресконференция повтаряха заучени фрази. Министър Найденов не престана и там, и по-късно по медиите да повтаря лъжи за искания на "една част от бранша", като ги противопостави на нашите фирми - колко лоши те били, колко и как крадяли с камиони дървесина. Той не можа, или не поиска, да разбере механизма по който се ощетява държавата при борсовата търговия за сметка на купувачите. Но десетки пъти повтори лъжата за онези кражби с камионите, което беше (при предишното правителство!) и е понастоящем механизмът за държавен рекет върху фирмите от дърводобива - чрез поставяне на непосилно ниски цени за труда при дърводобива, искане на до 100% авансово плащане и пари в кеш срещу "услугата" да ти освободят напр. 5 вместо 3 камиона. Т.е. има фирми, които са го правили, но по принуда, и това не е масова практика, това е "крадецът вика - дръжте крадеца", това е рекета и корупцията, която ГЕРБ обеща да изкорени от сектора, но вместо това се засилиха и като обрач стягат бизнеса. Ние се разграничаваме от подобна практика и го казахме недвусмислено на министъра, но... В същото време обръчи от фирми, които са приближени на властта (с нейна протекция, или с такава на директори и т.н.) се разпореждат с количества според заслугите им. Такива изнесоха през 2011 год 1.200.000 /НСИ/ куб.м. дървесина и дефицита е на лице! Такива бяха и купувачите на състоялата се борсова сесия, където купиха на минимална цена (умишлено по-ниска с 30-40 лв), за да  препродават вече дървесината на нейната реална цена (закупена на 115-120 и предлагана на 155-165 лв! - факт!). Има брокери, които търсят фирми на които е било отказано да бъдат включени като купувачи, като сега им искат между 5 и 10/15 лева на 1 куб.м горница! Ето това е което Министър Найденов и депутатът Емил Димитров искат да постигнат.   


ГЕРБ не спази нашето предизборно споразумение, където  на 1-во място пишеше:Нулева толерантност към корупцията и незаконните практики в горите !

 

 

Затова, 

над 2000 представители на дърводобивни и дървопреработвателни фирми от цялата страна излизат на протестно шествие и митинг в сряда, 29.02.2012 год, протестирайки срещу статуквото, което устройва шепа лобистки фирми, прекупвачи, посредници /черноборсаджии/, обрича ги на фалит, а семействата им на глад и мизерия. Времетраене - от 10.30 пред МЗХ - пред МС към 12.00 ч, пл. Независимост (без разрешение за спиране и застояване) - до НС пред паметника "Цар Освободител" - до към 14.30-15.00 ч. Ще бъде връчена протестната декларация и предложенията на бранша по ПЗИД на Закона за Горите. 

 

ОСНОВНИЯ ЛОЗУНГ НА МИТИНГА ПРОТЕСТ ЩЕ БЪДЕ: МИНИСТЪР НАЙДЕНОВ ПОГРЕБВА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В ГОРИТЕ

 

Изразните средства – черна катафалка с кръст и надпис за погребването на малкия среден бизнес в горите, кола за озвучаване. Ще бъдат предявени следните основни ИСКАНИЯ ;

Актуални схеми и механизми за корупционни практики                               

..................................

Първият организиран митинг-протест на Коалицията на браншовите организации от горския сектор против стоковата борса и за подобряване на условията за упражняване на дейности в горите. Снимка 1; Снимка 2; Снимка 3; Снимка 4; Снимка 5; Снимка 6.
Очаквайте следващата многократно по-внушителна проява в най-скоро време!

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

От

 

НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

за протестни действия към

Коалиция „Да спасим горското предприемачество в България”

УВАЖАЕМИ ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ - дърводобивни и дървопреработвателни фирми

Протестните действия са насрочени и разрешени съгл. чл.8 и чл.11 от  ЗСММ, за 22.02.2012 год . / ден: сряда / от 10.00 часа   до 16.00 ч .

Подробно целите на проявата и исканията на горските предприемачи (дърводобивни и дървопреработвателни фирми) са описани в нашата ДЕКЛАРАЦИЯ, както и ЖАЛБАТА ни от 16.02.2012 до Премиера и Главния прокурор на Р.България, за спиране на борсовата търговия с дървесина

Нашите конкретни искания и предложения ще прочетем в деня на проявата пред поканените от нас медии – печат и телевизия, както и пред гражданството.

Изразните средства на протеста ще бъдат съгласно чл.3 от ЗСММ - в това число:  лозунги/транспаранти, плакати с надписи и рисунки/карикатури, за символика с актуалната горската тема – камион с дървен материал /дърва и моторна резачка (без вериги).

Митингът-протест и шествие ще се осъществи както следва: 

 1. Сборен пункт и място за провеждане на протеста – пространството пред бившия партиен дом /Парламента, срещу Министерски съвет и Президенството на РБългария, (бул.“Дондуков“ Nо 1 и Nо 2). Времетраенето на проявата е от 10.00 до 12.30 – 13.00 часа.
 2. Шествие от МС до МЗХ по маршрут по бул. Стамболийски и Хр.Ботев до парадния вход на МЗХ на бул. Хр.Ботев 52, в промеждутъка от 12.30-13.00 до 13.30-14.00.
 3. Митинг пред парадния вход на МЗХ на бул. Хр.Ботев 55, ъгъла с ул.Владайска, в промеждутъка от 13.30-14.00 до 16.00.

Предполагаемия брой на участниците в проявата е около  350-400 (четиристотин) души.

Митинга-протест и шествието няма:

-          Да застрашава обществения ред в съответното местостояние и маршрут;

-          Да нарушава правата и свободите на другите граждани!

Ефективните протестни действия, тяхното законосъобразно протичане, осигуряване на реда при провеждането им и тяхната продължителност, ще бъдат организирани от членовете на Инициативния комитет и отговорниците по региони в страната. 

......................................

Жалба от Инициативен комитетна браншовите организации от горския сектор относно 1-та тръжна сесия на Софийската стокова борса за продажба на дървен материал, която ще се проведе на 17.02.2012г.

...............................

Резултати от проведените на 15.02.2012 г, в МЗХ преговори между представителите на Инициативния комитет на 3-те браншови организации + Асоциацията на ползувателите на дървесина в България с МЗХ, 6-те Държавни предприятия и 3-те стокови борси.  

  ...........................

Уважаеми колеги, уведомяваме ви, че Общото събрание на БУЛПРОФОР, обявено за 09.02.2012г. се отлага за 23.02.2012г. на същото място, час и дневен ред!

..............................

Днес, 07.02.2012г. в Държавен вестник, бр. 11 бе публикувана Наредба N 1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на Горските територии. Изтегли

.............................

ДО: Членовете на БУЛПРОФОР

 ПОКАНА

 На 09.02.2012г. от 13.00 ч. в конфернтната зала на хотел „Галери” - гр. Хисар, ул. „Гурко” № 15 ще се проведе редовното годишно отчетно Общо събрание на БУЛПРОФОР при следният Дневен ред:

1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (2011 год) ;
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението (2010 и 2011 год.); 3. Актуализиране на мандатните насоки за дейността на БУЛПРОФОР, с ракурс за 2012 год.; 4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2012 год;5.  Приемане на „Резолюция на ОС на БУЛПРОФОР”относно законовите и подзаконовите промени и новости;6. Разни, в т.ч.: актуалното състояние и перспективи на взаимоотношенията на БУЛПРОФОР с  6 ДП; вписване на БУЛПРОФОР в регистъра на МЗХ като браншова организация по ЗГ; бъдещи мероприятия инициирани и/или с участието на БУЛПРОФОР (Седмица на гората’2012, Награди „За особени заслуги в лесовъдската практика-2012”, „Национален горскостопански семинар-2012”, „Национално изложение за лесовъдство, горска техника и технологии – ТЕХНОФОРЕСТ” и др. и приемане на евентуални решения; Материалите за ОС: Oтчетен доклад за дейността на Булпрофор през 2011г.; План за действие на Булпрофор за 2012.

 .........................................

В пълно нарушение на Закона (чл.26, ал.1 от ЗНА) МС прие и внася в НС, ПИДЗГ (срокът за обсъждане беше до 30.12.11г). Поредния лобистки нормативен акт  - нерегламентирана Държавна помощ за частни лица. Едновременно с това обаче, което е най-важно за горските предприемачи, се внасят и промени, които дават още повече правомощия на държавните предприятия, за сметка на частните фирми - изпълнителки...... "Изменен и допълнен вариант на СТАНОВИЩЕ с ПРЕДЛОЖЕНИЯ на БУЛПРОФОР към Проектозакона за ИДЗГ"..................................27 дърводобивни фирми работещи основно в Бургаска област, изпращат<X_SPAN> Протестно писмо<X_SPAN> до Директора на ЮИДП, до Министъра на ЗХ, Председателката на Комисията по ЗГ в 41 НС, БУЛПРОФОР. Техния протест е насочен основно срещу определянето на ниски първоначални цени за услугата "дърводобив", което ги обрича или на закриване на бизнеса, или на работа при неспазване на приложимите законови и подзаконови актове, и работа в сивия сектор. Те питат - Кога в България ще може да се прави нормален бизнес в горите?...............................

<X_SPAN>Поради интереса от много ЧПЛ, както и от ТП ДГС/ДЛС, публикуваме списък на наши издания от периода 2006-2009, от които все още притежаваме определени количества.Същевременно ще бъде възобновена практиката да се издават ръководства и помагала за горската практика. От тук може да изтеглите СПИСЪЦИ на ИЗДАНИЯТА и ТАЛОН ФАКС-ПОРЪЧКА със заглавия, цени и условия на доставка. Ще очакваме да изпращате по поща, електронен път или по факс вашите заявки, като се надяваме, че ще го направите преди 31.12.2011 год.

...................................

Указания_2011

.................................

ОТВОРЕНО ПИСМО на Браншовите организации от горския сектор

Писмо до българските медии

ЖАЛБА  НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР ПО ПОВОД ПРИЕТАТА ОТ МС <X_SPAN>„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна  и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях”.<X_SPAN> НАРЕДБАТА Е ПРИЕТА В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА И СЪДЪРЖА .............. ЖАЛБАТА Е ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕТО И ВРЪЩАНЕ НА НАРЕДБАТА В РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЙНОТО ПЪРВОНАЧАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ.

................................................

Проект на наредба за възлагане на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост. Вашите становища с предложения могат да бъдат предадени чрез Булпрофор в срок до 23.11.2011г., изпратени на office@bulprofor.org.

Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 01 - 03 декември 2011 г. –  четвъртък, петък и събота в хотелски комплекс „Лесопарка” с.Арбанаси /www.lesopark-bg.com. Покана ; Програма; Програма 2

................................

На 14.10.2011 год, в Лимасол, Кипър се състоя годишната конференция (Общо събрание) на UEF – Съюз на Европейските лесовъди, в който БУЛПРОФОР членува. Доклад за работатана събранието от инж. Антоний Стефанов, Председател на БУЛПРОФОР.

                                                   ...........................................

На 13.10.2011 г. в Лимасол, Кипър се състоя Международна конференция (12 държави) на тема <X_SPAN lang=EN-US>"Приносът на Посетителите<X_SPAN lang=EN-US> / Ролята на посетителските<X_SPAN>  <X_SPAN lang=EN-US>центрове за общественото съзнание / Е<X_SPAN lang=EN-US>кологично образование", организиран от ЕСЛ, респ. от двете лесовъдски организации на Кипър. <X_SPAN>С разработки /презентации, участваха представители на страните членки на ЕСЛ, вкл. и от СЛБ. В работата му от страна БУЛПРОФОР участва инж.Антоний Стефанов, който споделя своите бележки в следния Доклад от семинара на тема:"Приносът на Посетителите / Ролята на посетителските центрове за общественото съзнание / Екологично образование". 

..........................

На 01.10.2011 год, във Фрайбург се състоя годишната конференция (Общо събрание) на <X_SPAN lang=EN-US>ENFE<X_SPAN lang=EN-US> – Европейската мрежа на горските предприемачи, в която БУЛПРОФОР членува. Доклад за работата на събранието от инж. Антоний Стефанов, Председател на БУЛПРОФОР.

...................

 В периода 25.09 – 01.10.2011 год, в Университета във Фрайбург се състоя Международна конференция (12 държави от 4 континента) на тема „Компетентност в горското стопанство”. Организатори бяха <X_SPAN lang=EN-US>IUFRO (международно обединение на горските изследователски и учебни заведения),<X_SPAN lang=EN-US>  ENFE<X_SPAN lang=EN-US> (Европейската мрежа на горските предприемачи) и<X_SPAN lang=EN-US>  FREIBURG UNIVERSITY (Факултета по горско стопанство). С разработки /презентации, участваха изтъкнати научни работници, практици и горски предприемачи. В работата му от Българска страна участва инж.Антоний Стефанов, Председател на БУЛПРОФОР, който споделя своите бележки в следния Доклад за конференцията и наблюдения от посещението на обекти в т.нар. <X_SPAN lang=EN-US>“Black Forest” в Шварцвалд. 

............................

<X_SPAN>На 29.09.2011 г, Сдружение ПиИФС България, представи за Публична консултация проекта на Български <X_SPAN lang=EN-US>PEFC<X_SPAN> стандарт за сертифициране на управлението на гори в България<X_SPAN>. Той е изработен от представителна работна група от специалисти, учени, практици – представители на всички заинтересувани групи и страни свързани с горския сектор. Формуляр за регистрация на предложения, мнения, коментари и пр., могат да се намерят на сайта на сдружението: <X_SPAN><X_SPAN>http://www.pefc.bg/ . На своя традиционен есенен семинар, към края на съгласувателния период (втората половина на м.ноември), в Арбанаси,  БУЛПРОФОР ще проведе финални дискусии – обсъждане на стандарта с представители на заинтересуваните групи свързани с горския сектор. Съобщение и покана за това обсъждане ще бъде публикувано на нашата страница, тук.

................................<X_SPAN>

 

Теkст на ПАМЕТНАТА ЗАПИСКА” от срещата, състояла се на 08.07.2011 г в ИАГ. Изп.директор на ИАГ има разписани конкретни указания по тематиката от тази паметка, вкл. за горскостопанските програми

На 08.07.2011 год, по настояване на БУЛПРОФОР, се състоя работна среща между частнопрактикуващи лесовъди и горски предприемачи (ЧПЛ и ГП) наши членове и отговорни представители на ИАГ и МЗХ. В центъра на вниманието бяха взаимоотношенията в горския сектор в периода след приемане на новия ЗГ до влизане в сила на наредбите, регламентиращи дейностите в горите. Поставиха се много проблеми, които спъват работата на ЧПЛ и ГП, както и на експертите от РДГ.  Като резултат от разговора ще се изработи „паметна записка”, която ще послужи за иницииране на промени в действащи указания и заповеди, след утвърждаване от Изп.Директор на ИАГ и/или от Министъра на ЗХ.

..................................................

 Проект на Наредба за  контролa и опазването на горските територии
- Коментари и предложение може да изпращате на адрес: office@bulprofor.org до 30.06.2011г.

..............................

Указания от 14.06.2011г. във връзка с разпоредбите по $38 от ЗГ

..................................................................

<X_SPAN>На 6-8.06.2011 год. в гр. Осиак, Австрия се проведоха

<X_SPAN lang=EN-US>3<X_SPAN>-та Международна Конференция<X_SPAN lang=EN-US>

<X_SPAN>На горските центрове за обучение в Европа <X_SPAN lang=EN-US>

<X_SPAN>&<X_SPAN>

<X_SPAN>Учредителното събрание на <X_SPAN lang=EN-US>EFESC <X_SPAN>– Европейски съвет  за умения в горското стопанство и околната среда <X_SPAN>

БУЛПРОФОР участва чрез своя председател – инж. Антоний Стефанов и чл. На  УС доц.д-р Васил Стипцов.

БУЛПРОФОР е приет за редовен член на <X_SPAN lang=EN-US>EFESC<X_SPAN lang=EN-US> – организацията, която акредитира националните агенции и съответствието на националния с европейските базови стандарти за моторни секачи.

Доклад за събитието и Снимки

..............................................

Декларация от представители на неправителствени организации от горския сектор подписали Рамковото предизборно споразумение с Политическа партия ГЕРБ на 30.06.2009 г. Относно:<X_SPAN lang=BE> Опитите да се внесат поправки в проекта на “<X_SPAN lang=BE>Наредба <X_SPAN>за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за продажба на добитите от тях дървесина и недървесни горски продукти” <X_SPAN>, които противоречат на нейния дух и консенсусно взети решения в работната група.

.......................

На 7 и 8.04.2011 год в кс Юндола, БУЛПРОФОР проведе честване на Седмица на
гората Снимка  и извърши ритуално залесяване в района на м.Старина. Снимка ; Снимка . На кръглата маса по актуални въпроси свързани с подзаконовата
нормативна база, се обсъдиха широк кръг въпроси и се направиха конкретни
предложения Предложения от участниците в Дискусионна кръгла маса - практикуващи лесовъди и горски предприемачи ; Предложение към Проекта на Наредба за сечите в горите; Предложение  към проекта на Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии

................................

<X_SPAN><X_SPAN>Приветствие по случай Седмица на гората’2011, от Председателя на БУЛПРОФОР

..............................<X_SPAN>

 

<X_SPAN>Квалификация и обучение за дейности в горското стопанство през следващите 10 години � 3-та Международна конференция в Осиек, Австрия на 6-8.06.2011 год. Първа покана; www.eduforest.eu

<X_SPAN> ...............................

Програма на Булпрофор за честване на „Седмица на гората’2011” и „2011 - Международна година на гората” Покана_членове на Булпрофор; Покана_гости

ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ:

 На 8.04.11г. от 10.00 часа, извънредно за участниците в семинара, специалисти от ИАГ ще проведат обучение за издаване на озволителни за сеч.

....................

Статията на инж.Антоний Стефанов в сп.”Гора” бр.3’2011 г, „Лесоустройството – предизвикателство пред съвременното горско планиране” в оригинал (със „съкращенията”).

.........................

PEFC България” приема кандидатури на експерти, желаещи да вземат участие в работна група <X_SPAN>Ако желаете да станете член на работната група, отговорна за разработването на Български PEFC стандарт за горска сертификация, моля попълнете този <X_SPAN>формуляр и го изпратете  в срок до 10.04.2011 г. по електронна поща, факс или на пощенски адрес: <X_SPAN><X_SPAN>info@pefc.bg  Повеч информация на адрес: http://www.pefc.bg/index.php;   Заявление

<X_SPAN>

<X_SPAN> .......................

Проектонаредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост   MS Word документ 321.5KB

...........................

2011 – Международна година на гората

<X_SPAN>Многостранните функции на гората, в т.ч. тяхната роля за осигуряване на чиста вода ще бъдат отпразнувани в Европа днес и утре - Световен ден на горите и Световния ден на водата (21 и 22 март ). По този повод <X_SPAN lang=EN-US>FOREST EUROPE <X_SPAN>подчертава необходимостта за устойчиво управление и опазване на горите и запазване на техните многостранни функции и ползите от тях, включително и за водните ресурси. Моля, вижте специалното комюнике за пресата (на англ.език) и др. материали на адрес:<X_SPAN> <X_SPAN> <X_SPAN lang=EN-GB>www.foresteurope.org/Press_release_water_of_life<X_SPAN lang=EN-GB>.

http://www.bulprofor.org/pagebg.php?p=27&sp=85

..................................<X_SPAN>

Днес, 01.03.2

„На 16.06.2014г. започна обществено обсъждане на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023г. Планът се разработва по проект, изпълняван от Изпълнителната агенция по горите. Тук можете да се запознаете с Проекта на СПРГС 2014-2023 и Правилата за мониторинг.“


БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ

© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават