За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
06 Април 2024 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

                Тема – 1    Актуална нормативна уредба за видовете сечи и ползуването на дървесина         

 

1.        Наредба № 33 за видовете сечи и методите за тяхното провеждане.......................................................................

2.        Извадки от ППЗГ, касаещи ползването на дървесина, опазването и контрола в горите......................................

3.        Извадки от ЗГ, касаещи ползването на дървесина и контрола в горите...............................................................

 

               

                Тема – 2      Таблици за бонитиране, кубиране и сортиментиране на цели насаждения и др.

 

1.        Стопански класове, цел на производството и турнус на сечта (съгласно Наредба № 6  

за лесоустройство..........................................................................................................................................................

2.        Таблици за бонитиране на насаждения от по важните дървесни видове ..............................................................

3.        Бързо изчисляване на запаса на 1-ца площ / метод на Битерлих, конверсионна таблица за наклони  ................

4.        Кубиране на цели насаждения с опростен вариант на опитните таблици..............................................................

5.        Бързо прогнозно кубиране на стоящи дървета..........................................................................................................

6.      Таблици за бързо (експертно) сортиментиране на добивите .................................................................................

6.1.  Определяне класовете на сортиментност на едно насаждения .............................................................................

6.2.  Сортиментни таблици за цели насаждения / Михов – 1980/, дефинирани с Наредба № 6 .................................

6.3.  Сортиментни таблици за цели насаждения по Наредбата за определяне на базисни цени ..................................

        7.      Помощни таблици за пресмятане на някои по-важни средни цени и стойности в ГС практика

 съгл. Наредбата за определяне на базисните цени ................................................................................................

7.1.   Средни стойности на земята по типове месторастения ...........................................................................................

7.2.   Цени на дървесината ..................................................................................................................................................

7.3.   Разходи за сеч и първична обработка на дървесина при средна трудност на сечището ....................................

7.4.   Разходи за извоз на дървесината при средна трудност на пътя .............................................................................

7.5.   Разходи за създаване на насаждения при средна трудност на терена ....................................................................

 

Тема – 3    Актуализация на публичните регистри на НУГ по чл.39, ал.2 и чл. 57а, ал.1 от ЗГ

 

1.        Публичен регистър на физическите лица, получили удостоверение за упражняване на ЧЛП в периода 01.01-31.03.2005г / допълнение към бюлетин бр.1/2005г/..................................................................................................

2.        Публичен регистър на юридическите лица, вписани в регистъра на търговците в периода 01.01-31.03.2005г.

/ допълнение към бюлетин бр.1/2005г/.......................................................................................................................

3.     Списък на юридическите лица отписани от регистъра ...........................................................................................

© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават