За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

                Тема – 1    Актуална нормативна уредба за видовете сечи и ползуването на дървесина         

 

1.        Наредба № 33 за видовете сечи и методите за тяхното провеждане.......................................................................

2.        Извадки от ППЗГ, касаещи ползването на дървесина, опазването и контрола в горите......................................

3.        Извадки от ЗГ, касаещи ползването на дървесина и контрола в горите...............................................................

 

               

                Тема – 2      Таблици за бонитиране, кубиране и сортиментиране на цели насаждения и др.

 

1.        Стопански класове, цел на производството и турнус на сечта (съгласно Наредба № 6  

за лесоустройство..........................................................................................................................................................

2.        Таблици за бонитиране на насаждения от по важните дървесни видове ..............................................................

3.        Бързо изчисляване на запаса на 1-ца площ / метод на Битерлих, конверсионна таблица за наклони  ................

4.        Кубиране на цели насаждения с опростен вариант на опитните таблици..............................................................

5.        Бързо прогнозно кубиране на стоящи дървета..........................................................................................................

6.      Таблици за бързо (експертно) сортиментиране на добивите .................................................................................

6.1.  Определяне класовете на сортиментност на едно насаждения .............................................................................

6.2.  Сортиментни таблици за цели насаждения / Михов – 1980/, дефинирани с Наредба № 6 .................................

6.3.  Сортиментни таблици за цели насаждения по Наредбата за определяне на базисни цени ..................................

        7.      Помощни таблици за пресмятане на някои по-важни средни цени и стойности в ГС практика

 съгл. Наредбата за определяне на базисните цени ................................................................................................

7.1.   Средни стойности на земята по типове месторастения ...........................................................................................

7.2.   Цени на дървесината ..................................................................................................................................................

7.3.   Разходи за сеч и първична обработка на дървесина при средна трудност на сечището ....................................

7.4.   Разходи за извоз на дървесината при средна трудност на пътя .............................................................................

7.5.   Разходи за създаване на насаждения при средна трудност на терена ....................................................................

 

Тема – 3    Актуализация на публичните регистри на НУГ по чл.39, ал.2 и чл. 57а, ал.1 от ЗГ

 

1.        Публичен регистър на физическите лица, получили удостоверение за упражняване на ЧЛП в периода 01.01-31.03.2005г / допълнение към бюлетин бр.1/2005г/..................................................................................................

2.        Публичен регистър на юридическите лица, вписани в регистъра на търговците в периода 01.01-31.03.2005г.

/ допълнение към бюлетин бр.1/2005г/.......................................................................................................................

3.     Списък на юридическите лица отписани от регистъра ...........................................................................................

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават