За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Персонални данни

Карта на горскостопанските и паркови административни единици

Календар

Календар за 2003 и 2004 година..........................................................................................8-9

Календар ­ органайзер 2003 (по месеци и седмици) .............................................. ...10-21

Календар ­ органайзер 2003 (по седмици и дни) ........................................... ..........22-127

Бележки ................................................................................................................................ 128

Реклами

Указател с имена, адреси, телефони и др. информация

Национално управление по горите /НУГ/ ............................................................. 129-132

Регионални, местни и други поделения на НУГ ................................................... 132-138

МОСВ, РИОСВ и паркови администрации  ............................................................ 138-141

Народно събрание на Р.България ­ Комисия по ЗГ .......................................................141

Списък на телефонни номера за жалби, предложения и

сигнали от данъкоплатци ................................................................................................... 142

Научни и учебни заведения (ИГ, ЛТУ, техникуми и училища) .........................142-145

Неправителствени организации, чужди и с българско участие проекти..........145-151

Търговски фирми с предмет на дейност в горския сектор ................................ 151-156

/проектантски и консултантски, дърводобивни и дървопреработвателни/

Личен адресник с телефонен указател .................................................................... 157-160

Булпрофор ­ дейности .................................................................................................. 161-162

Булпрофор ­ членски състав, членска карта ........................................................... 163-174

Булпрофор ­ харта за лоялност и удостоверение ................................................... 174-178

Булпрофор ­ концепция-модел за косултантската дейност ................................. 179-192

Лист за обратна връзка и информация ................................................................... 193-194

Лист за поръчка на екземпляри от изданието (за 2003 и/или 2004 г.) ............. ..195-196

Проект “България възстановяване на горите и устойчивото им

стопанисване” под егидата на Световна банка ................................................. 197-199

Дендрометрия

Кубиране на единични стъбла и насаждения с разредни таблици ................... 200-212

/таблици по дърв. видове за определяне на вис. разреди и за кубиране на ед. стъбла/

Таблици за обема на клоните в % от стъбления обем ............................................ ...213

Кубиране на цели насаждения с опростен вариант на опитните таблици ..... 214-219

/извлечения от таблиците за растеж и производителност, V, fH, G и % клони/

Бонитетни таблици ......................................................................................... ..............220-223

Бързо изчисляване запаса на 1-ца площ ................................................................. 224-230

/метод на Битерлих, корекционни, конверсионни и fH таблици/

Кубиране на обли дървени материали

Таблици за секционно кубиране .............................................................................. 231-255

Номограма за % от обема на стъблото за редукция на кората .............................. ...255

Цилиндрична таблица за кубиране на ритловици, саръци и мертеци ..................... 256

Масови таблици за 100 броя тънки обли материали ............................................. .......257

Таблица за кубиране на дърва подредени във фигура ................................................ 257

Кръговоплощна таблица ......................................................................................................258

Таблица за превръщане от плътни в пространствени куб. м и обратно ................. 259

Дървесината и нейното приложение

Сортиране и класифициране на облите дървени материали по БДС ­ EN ......... 260-268

Цени на обла, бичена и преработена дървесина в някои европейски страни ..269-271

Ценови нива за различни сортименти /по дължина и качество ............................. ....272

Номенклатура - списък на новите БДС ­ EN стандарти в горския сектор .......... 273-278

Устойчивост, отличителни черти и приложение на основни дърв. вид..............279-282

Фасониране на облите материали, деформации, сушене и др. .................................. 283

Таблица за носимост на дървени конструкции в строителството .............................. 284

Влажност, сушене, енергийна и горивна стойност на дървесината .................... 285-288

Горска статистика

Средна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение

по месеци и сектори за 2000-2002 год. .............................................................................. 289

Усреднен размер на разходите за лесокултурни дейности в ДЛ ­ 2001 г. ............ .....290

Динамика на някои основни показатели за ГФ в Р. България,

нарушения, пожари ....................................................................................................... 291-292

Отчет за отдаване и ползване на дървесината по трансп. позволителни за 2001 г. ..293

Сравнителна таблица за предвидената по ЛУП, по разчети и

действително добитата дървесина за 1996-2001 година ................................................ 294

Отчет за разпределение на общата горска площ и запаса по вид собств............295-297

Данни за таксация на дивеча за периода 1995-2002 г.,

реализираното ползване по видове дивеч ....................................................................... 298

Състояние на процеса по възстановяване на горите и земите от ГФ

по области /м.10’2002/ ................................................................................ ...................299-300

Данни за горите в някои страни на Европа и Света ............................................... ........301

Право на собственост върху природните ресурси /за изключителна

държавна, публична и частна собственост/ ........................................................... 302-304

Поднормативни документи ­ тарифи и такси свързани с дейностите в горите

Тарифа за таксите за административни и технически услуги

в системата на НУГ... .......................................................................................................304-305

Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали,

дървата за горене и вършината, добити от ДГФ ....................................................... 306-307

Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛОД ......................................................... 307-308

Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на

ловното стопанство ........................................................................................................ 308-310

Тарифа за таксите за изключени или предоставени за

ползване площи от ДГФ ................................................................................................. 310-311

Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски

продукти добити от ДГФ ................................................................................................ 311-313

Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения

от земи, гори, води и водни обекти ­ държавна собственост ................................... 314-316

Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ ................................... 316-321

Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в

защитените територии ­ изключителна държавна собственост ................................ 321-322

Тарифа за таксите, които се събират от общините за преценяване на влиянието

върху околната среда на проекти, обекти и дейности, неподлежащи на

задължителна ОВОС ................................................................................................................. 323

Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите .......... 323-325

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлената собственост .............. 325-327

Постановление 112 /31.05.2002 и Тарифа за таксите, които се заплащат при

промяна на предназначението на земеделските земи .................................... ..........327-330

Тарифа за таксите, заплащани за сезонни и годишни прегледи на земеделска и

горска техника ....................................................................................................... ...................330

Мерни единици и съответствия използвани в горския сектор ................. 331-334

Бележки ..................................................................................................................................... 335

 

Приложение ­ отделно подвързан свитък

 

l  Пълен списък на физическите и юридически лица лицензирани за частна     лесовъдска практика по общини и дейности, за които се дава лицензът.

l  Разнообразни материали в помощ на частнопрактикуващите лесовъди.

 

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават