За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
06 Април 2024 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Персонални данни

Карта на горскостопанските и паркови административни единици

Календар

Календар за 2003 и 2004 година..........................................................................................8-9

Календар ­ органайзер 2003 (по месеци и седмици) .............................................. ...10-21

Календар ­ органайзер 2003 (по седмици и дни) ........................................... ..........22-127

Бележки ................................................................................................................................ 128

Реклами

Указател с имена, адреси, телефони и др. информация

Национално управление по горите /НУГ/ ............................................................. 129-132

Регионални, местни и други поделения на НУГ ................................................... 132-138

МОСВ, РИОСВ и паркови администрации  ............................................................ 138-141

Народно събрание на Р.България ­ Комисия по ЗГ .......................................................141

Списък на телефонни номера за жалби, предложения и

сигнали от данъкоплатци ................................................................................................... 142

Научни и учебни заведения (ИГ, ЛТУ, техникуми и училища) .........................142-145

Неправителствени организации, чужди и с българско участие проекти..........145-151

Търговски фирми с предмет на дейност в горския сектор ................................ 151-156

/проектантски и консултантски, дърводобивни и дървопреработвателни/

Личен адресник с телефонен указател .................................................................... 157-160

Булпрофор ­ дейности .................................................................................................. 161-162

Булпрофор ­ членски състав, членска карта ........................................................... 163-174

Булпрофор ­ харта за лоялност и удостоверение ................................................... 174-178

Булпрофор ­ концепция-модел за косултантската дейност ................................. 179-192

Лист за обратна връзка и информация ................................................................... 193-194

Лист за поръчка на екземпляри от изданието (за 2003 и/или 2004 г.) ............. ..195-196

Проект “България възстановяване на горите и устойчивото им

стопанисване” под егидата на Световна банка ................................................. 197-199

Дендрометрия

Кубиране на единични стъбла и насаждения с разредни таблици ................... 200-212

/таблици по дърв. видове за определяне на вис. разреди и за кубиране на ед. стъбла/

Таблици за обема на клоните в % от стъбления обем ............................................ ...213

Кубиране на цели насаждения с опростен вариант на опитните таблици ..... 214-219

/извлечения от таблиците за растеж и производителност, V, fH, G и % клони/

Бонитетни таблици ......................................................................................... ..............220-223

Бързо изчисляване запаса на 1-ца площ ................................................................. 224-230

/метод на Битерлих, корекционни, конверсионни и fH таблици/

Кубиране на обли дървени материали

Таблици за секционно кубиране .............................................................................. 231-255

Номограма за % от обема на стъблото за редукция на кората .............................. ...255

Цилиндрична таблица за кубиране на ритловици, саръци и мертеци ..................... 256

Масови таблици за 100 броя тънки обли материали ............................................. .......257

Таблица за кубиране на дърва подредени във фигура ................................................ 257

Кръговоплощна таблица ......................................................................................................258

Таблица за превръщане от плътни в пространствени куб. м и обратно ................. 259

Дървесината и нейното приложение

Сортиране и класифициране на облите дървени материали по БДС ­ EN ......... 260-268

Цени на обла, бичена и преработена дървесина в някои европейски страни ..269-271

Ценови нива за различни сортименти /по дължина и качество ............................. ....272

Номенклатура - списък на новите БДС ­ EN стандарти в горския сектор .......... 273-278

Устойчивост, отличителни черти и приложение на основни дърв. вид..............279-282

Фасониране на облите материали, деформации, сушене и др. .................................. 283

Таблица за носимост на дървени конструкции в строителството .............................. 284

Влажност, сушене, енергийна и горивна стойност на дървесината .................... 285-288

Горска статистика

Средна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение

по месеци и сектори за 2000-2002 год. .............................................................................. 289

Усреднен размер на разходите за лесокултурни дейности в ДЛ ­ 2001 г. ............ .....290

Динамика на някои основни показатели за ГФ в Р. България,

нарушения, пожари ....................................................................................................... 291-292

Отчет за отдаване и ползване на дървесината по трансп. позволителни за 2001 г. ..293

Сравнителна таблица за предвидената по ЛУП, по разчети и

действително добитата дървесина за 1996-2001 година ................................................ 294

Отчет за разпределение на общата горска площ и запаса по вид собств............295-297

Данни за таксация на дивеча за периода 1995-2002 г.,

реализираното ползване по видове дивеч ....................................................................... 298

Състояние на процеса по възстановяване на горите и земите от ГФ

по области /м.10’2002/ ................................................................................ ...................299-300

Данни за горите в някои страни на Европа и Света ............................................... ........301

Право на собственост върху природните ресурси /за изключителна

държавна, публична и частна собственост/ ........................................................... 302-304

Поднормативни документи ­ тарифи и такси свързани с дейностите в горите

Тарифа за таксите за административни и технически услуги

в системата на НУГ... .......................................................................................................304-305

Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали,

дървата за горене и вършината, добити от ДГФ ....................................................... 306-307

Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛОД ......................................................... 307-308

Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на

ловното стопанство ........................................................................................................ 308-310

Тарифа за таксите за изключени или предоставени за

ползване площи от ДГФ ................................................................................................. 310-311

Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски

продукти добити от ДГФ ................................................................................................ 311-313

Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения

от земи, гори, води и водни обекти ­ държавна собственост ................................... 314-316

Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ ................................... 316-321

Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в

защитените територии ­ изключителна държавна собственост ................................ 321-322

Тарифа за таксите, които се събират от общините за преценяване на влиянието

върху околната среда на проекти, обекти и дейности, неподлежащи на

задължителна ОВОС ................................................................................................................. 323

Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите .......... 323-325

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлената собственост .............. 325-327

Постановление 112 /31.05.2002 и Тарифа за таксите, които се заплащат при

промяна на предназначението на земеделските земи .................................... ..........327-330

Тарифа за таксите, заплащани за сезонни и годишни прегледи на земеделска и

горска техника ....................................................................................................... ...................330

Мерни единици и съответствия използвани в горския сектор ................. 331-334

Бележки ..................................................................................................................................... 335

 

Приложение ­ отделно подвързан свитък

 

l  Пълен списък на физическите и юридически лица лицензирани за частна     лесовъдска практика по общини и дейности, за които се дава лицензът.

l  Разнообразни материали в помощ на частнопрактикуващите лесовъди.

 

© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават