За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
17 Април 2019 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да...
повече
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Официални празници в РБългария ................................. .5

Календар за 2005, 2006 и 2007 години .............................. 6

Указател с имена, адреси и телефони

По важни телефонни номера ........................................... 8

Национално управление по горите / НУГ / ...................9

Регионални, местни и др.структури на НУГ................. 16

МОСВ, РИОСВ, паркови администрации –ДНП,

Басейнови дирекции  ..........................................................40

НС на РБългария – Комисия по ЗГ и др......................... 46

Научни и учебни заведения (ИГ, ЛТУ, техникуми и училища) .......................................................................... .....47

Неправителствени организации в областта на горите. 50

Проектантски и консултантски фирми  ....................... ..54

Регионални дирекции на вътрешните работи .............  54

Областни дирекции на Гражданска защита.................  .55

Комисия по търговия и защита на потребителите ...... 55

Планинска спасителна служба  ....................................... 56

Горска статистика

Данни за горите в някои страни на Европа ...................56

Горската площ по основни видове собственост

по РУГ и общо за страната .............................................  57

Динамика на основни показатели за ГФ ...................... 58 

Производство и приходи от реализация на

дървесината от ДГФ за 2001 – 2003 г ............................  58

Производство и реализация на дървесината

през 2003г по начини на ползуване ..............................  58

Данни за таксацията на дивеча за периода

1995-2004 г. .........................................................................  59 

Кратък справочник

Таблица за превръщане от плътни в

пространствени куб.м и обратно .................................. 59

Определяне броя стоящи стъбла необходими за

 образуване на 1 простр.куб.м. ...................................... .60

Тегло на дървесината, преизчисляване на

кубици в килограми .......................................................... 60

Коефициент за конверсия от различни дименсии

в тонове суха маса без кора ........................................... 61

Видове дивеч и срокове за ловуване ........................... 62

Метрична система – Англо-Саксонска система :

съответствия на единиците за измерване на

дължини, площ, обеми, капацитет, тегло ..................... .64

Органайзер

Планьор 2005 год /по дни и седмици/ .......................... .65

Азбучник за адреси и телефони ...................................

Бележки ..............................................................................

 

 

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават