За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
06 Април 2024 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | » Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Официални празници в РБългария ................................. .5

Календар за 2005, 2006 и 2007 години .............................. 6

Указател с имена, адреси и телефони

По важни телефонни номера ........................................... 8

Национално управление по горите / НУГ / ...................9

Регионални, местни и др.структури на НУГ................. 16

МОСВ, РИОСВ, паркови администрации –ДНП,

Басейнови дирекции  ..........................................................40

НС на РБългария – Комисия по ЗГ и др......................... 46

Научни и учебни заведения (ИГ, ЛТУ, техникуми и училища) .......................................................................... .....47

Неправителствени организации в областта на горите. 50

Проектантски и консултантски фирми  ....................... ..54

Регионални дирекции на вътрешните работи .............  54

Областни дирекции на Гражданска защита.................  .55

Комисия по търговия и защита на потребителите ...... 55

Планинска спасителна служба  ....................................... 56

Горска статистика

Данни за горите в някои страни на Европа ...................56

Горската площ по основни видове собственост

по РУГ и общо за страната .............................................  57

Динамика на основни показатели за ГФ ...................... 58 

Производство и приходи от реализация на

дървесината от ДГФ за 2001 – 2003 г ............................  58

Производство и реализация на дървесината

през 2003г по начини на ползуване ..............................  58

Данни за таксацията на дивеча за периода

1995-2004 г. .........................................................................  59 

Кратък справочник

Таблица за превръщане от плътни в

пространствени куб.м и обратно .................................. 59

Определяне броя стоящи стъбла необходими за

 образуване на 1 простр.куб.м. ...................................... .60

Тегло на дървесината, преизчисляване на

кубици в килограми .......................................................... 60

Коефициент за конверсия от различни дименсии

в тонове суха маса без кора ........................................... 61

Видове дивеч и срокове за ловуване ........................... 62

Метрична система – Англо-Саксонска система :

съответствия на единиците за измерване на

дължини, площ, обеми, капацитет, тегло ..................... .64

Органайзер

Планьор 2005 год /по дни и седмици/ .......................... .65

Азбучник за адреси и телефони ...................................

Бележки ..............................................................................

 

 

© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават