За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFCНовини
02 Май 2018 г.
Информационния бюлетин за месец май на Евр...
https://cdn.flxml.eu/r-d6dfe1259300c1b0fbb29b434e07c7ae619a759ccced7497
повече
02 Април 2018 г.
СЕДМИЦАНА ГОРАТА‘2018
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, Дами и господа, От името на УС ...
повече
02 Април 2018 г.
Редовно годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да В...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СХЕМА С КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ГОРИ ПО СИСТЕМАТА PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » Бюлетин бр.6/2005г| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

Бюлетин бр.6/2005г

 

Съдържание:

Тема-1 Новите европейски перспективи пред развитието на селските райони (2007-2013)

Политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони   .....................

Интерпретация на Общата земеделска политика за частта и по Лесовъдство.....

Национален стратегически план на Р.България за развитие на селските райони през

периода 2007 – 2013 г...........................................................................................

 

Тема-2 Европейската политика за горите и горското стопанство, съгл.

IVта Министерска конференция за защита на горите, Виена 2003 година

„Европейските гори – обществени ползи, споделени отговорности”

Виенска декларация ...............................................................................................

Резолюция-1 ДА ЗАСИЛИМ СЪВМЕСТНАТА РАБОТА ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ЕВРОПА ЧРЕЗ МЕЖДУОТРАСЛОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ГОРИТЕ”...........................................................................

Резолюция-2 „ДА ЗАСИЛИМ ИКОНОМИЧЕСКАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ЕВРОПА”.................

Резолюция-3 „ЗАПАЗВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ  ИЗМЕРЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ЕВРОПА” ........................................................................................................................................................................

Резолюция-4 „ЗАПАЗВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА ГОРИТЕ В ЕВРОПА”.............................................................

Резолюция-5 „ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА И УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ЕВРОПА”...........................

Приложение на Резолюциите от Страсбург, Хелзинки и Лисабон .........................

Приложение на ангажиментите на Конференцията във Виена ...............................

Подобрени Пан-Европейски индикатори за устойчиво горско управление .............

По-важни Термини и Дефиниции (съгласно терминологията на FAO) ....................

Обществено участие в горското стопанство в Европа и северна Америка ............

            Какво означава обществено участие...........................................................

            Защо трябва да има обществено участие ...................................................

            Каква е днешната практиката в Европа и Северна Америка? ....................

            Ниво, Фаза и Интензивност на обществено участие ....................................

            Как да предприемете обществено участие? ................................................

            Какви са ограниченията в общественото участие ? ....................................

Къде и как да търсим информация за горите и горското стопанство........................

 

Тема-3 Предизвикателства за горската и дървесна политика

(съвместно проучване на специализирани комисии на FAO и ЕC)

Дългосрочни предизвикателства за горската и дървесна политика и институции в

разширена Европа ...................................................................................................

Приложение „Горски ресурси и управление”............................................................

Приложение „Дървесни продукти и мебели” ............................................................

Приложение „Възобновимите енергийни източници (RES)” ......................................

 

© 2019 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават