За нас

Членове

Документи

Публичен регистър на членовете на Булпрофор

ДЕБАТИ

Мрежа

Партньори

Европейски форум

Нормативи

Контакти

Структури

Проекти/Програми

Технофорест

EU Forestry/Timber & BG business NEWS”.

Пан европейска горска сертификация в България”

Нова нормативна уредба за горите 2011г.

Връзки

Преведи

PEFC-начало

РАБОТНИ ГРУПИНовини
06 Април 2024 г.
РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече
17 Март 2023 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги, Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието д...
повече
11 Април 2022 г.
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Б...
Управителният Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редов...
повече

начало  |  english   
Обучения - курсове за квалификация  |  Награди на БУЛПРОФОР  |   Издания на БУЛПРОФОР  |  Горска мрежа за консултиране и предприемачество– ГИЦ  |  Система за управление на качеството в Булпрофор на база ISO 9001:2008  |  Архив /новини/  |  Форум  |  PEFC  |  

Начало » Издания на БУЛПРОФОР » Бюлетин бр.6/2005г| » Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в Натура 2000 защитени зони, София 2007  | » Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, София 2007  | » Предизвикателствата на Лисабонската стратегия; Седма рамкова програма и технологични платформи-приоритетите за България и българския горски сектор, София 2007  | » Наръчник за устойчиво управление на горите на паневропейско оперативно ниво, София 2007  | » Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина добита след природни бедствия, Част 1: Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия, София, 2007г.  | » Бюлетин бр.6/2006г - Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС  | » Бюлетин бр.5/2006г - Европейската и българска нормативна рамка за развитие на горите и ГС  | » Бюлетин бр.4-1/2006г.- Приложение Контролен лист по ергономия на горските машини  | » Бюлетин бр.4/2006г - Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности  | » Бюлетин бр.3/2006г - Ръководство за добери практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС  | » Бюлетин бр.2/2006г - Предизвикателства пред горските предприемачи в Европа  | » Бюлетин бр.1/2006г  | Бюлетин бр.6/2005г  | » Бюлетин бр.5/2005г  | » Бюлетин бр.4/2005г -  | » Бюлетин бр.3/2005г - Нормативна уредба за видовете сечи за видовете сечи и ползването на дървесина  | » Бюлетин бр.2/2005г - По-важни писма, указания и заповеди на НУГ по стопанисване на горите за периода 1993-2004г.  | » Бюлетин бр.1/2005г - ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ КЪМ 31.12.2004Г.  | » Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ  | » Бюлетин бр.3/2004г - Наръчник за оценка на гори по базисни цени - Автор: гл.ас. инж. Даниела Георгиева  | » Бюлетин бр.3/2004г. - Организации и работа на частните консултански фирми в Германия. германския опит в консултирането и обслужването на частните гори  | » Бюлетин бр. 2/ 2003г. - Финансиране на Горски дейности по програма Сапард  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2006г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2005г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2004г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2003г.  | » ГОРСКИ СПРАВОЧНИК-КАЛЕНДАР 2002г. 

Бюлетин бр.6/2005г

 

Съдържание:

Тема-1 Новите европейски перспективи пред развитието на селските райони (2007-2013)

Политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони   .....................

Интерпретация на Общата земеделска политика за частта и по Лесовъдство.....

Национален стратегически план на Р.България за развитие на селските райони през

периода 2007 – 2013 г...........................................................................................

 

Тема-2 Европейската политика за горите и горското стопанство, съгл.

IVта Министерска конференция за защита на горите, Виена 2003 година

„Европейските гори – обществени ползи, споделени отговорности”

Виенска декларация ...............................................................................................

Резолюция-1 ДА ЗАСИЛИМ СЪВМЕСТНАТА РАБОТА ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ЕВРОПА ЧРЕЗ МЕЖДУОТРАСЛОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ГОРИТЕ”...........................................................................

Резолюция-2 „ДА ЗАСИЛИМ ИКОНОМИЧЕСКАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ЕВРОПА”.................

Резолюция-3 „ЗАПАЗВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ  ИЗМЕРЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ЕВРОПА” ........................................................................................................................................................................

Резолюция-4 „ЗАПАЗВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА ГОРИТЕ В ЕВРОПА”.............................................................

Резолюция-5 „ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА И УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ЕВРОПА”...........................

Приложение на Резолюциите от Страсбург, Хелзинки и Лисабон .........................

Приложение на ангажиментите на Конференцията във Виена ...............................

Подобрени Пан-Европейски индикатори за устойчиво горско управление .............

По-важни Термини и Дефиниции (съгласно терминологията на FAO) ....................

Обществено участие в горското стопанство в Европа и северна Америка ............

            Какво означава обществено участие...........................................................

            Защо трябва да има обществено участие ...................................................

            Каква е днешната практиката в Европа и Северна Америка? ....................

            Ниво, Фаза и Интензивност на обществено участие ....................................

            Как да предприемете обществено участие? ................................................

            Какви са ограниченията в общественото участие ? ....................................

Къде и как да търсим информация за горите и горското стопанство........................

 

Тема-3 Предизвикателства за горската и дървесна политика

(съвместно проучване на специализирани комисии на FAO и ЕC)

Дългосрочни предизвикателства за горската и дървесна политика и институции в

разширена Европа ...................................................................................................

Приложение „Горски ресурси и управление”............................................................

Приложение „Дървесни продукти и мебели” ............................................................

Приложение „Възобновимите енергийни източници (RES)” ......................................

 

© 2024 БУЛПРОФОР. Всички права запазени.
eXTReMe Tracker
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават